REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7811
Tytuł: Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej
Inne tytuły: Growth factors of innovativeness of industrial enterprises on the example of the confectionery industry
Autorzy: Karpińska, Kinga
Promotor(rzy): Ciborowski, Robert W.
Słowa kluczowe: innowacyjność
przedsiębiorstwa przemysłowe
branża cukiernicza
innovation
industrial enterprises
confectionery industry
Data wydania: 18-mar-2019
Data dodania: 14-maj-2019
Abstrakt: Celem rozprawy doktorskiej jest ocena wybranych czynników wpływających na wzrost poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. Z kolei celami szczegółowymi są: 1. Umiejscowienie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle teorii innowacji. 2. Wyodrębnienie czynników decydujących o aktywności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw. 3. Określenie barier rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. 4. Analiza poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. 5. Identyfikacja wewnętrznych czynników kształtujących działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw. 6. Identyfikacja zewnętrznych czynników kształtujących działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw. 7. Ocena warunków, jakie powinny być spełnione, aby nastąpił wzrost zachowań innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach. Zaprezentowane cele były realizowane w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. Badania zostały przeprowadzone przy pomocy narzędzia, jakim jest kwestionariusz ankiety i trwały od maja do końca lipca 2017 roku. Rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów. W rozprawie doktorskiej przyjęto hipotezę główną, że innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych zależy od czynników egzogenicznych i endogenicznych. Przy czym, działalność innowacyjna w większym stopniu jest zdeterminowana czynnikami wewnętrznymi, zależnymi od przedsiębiorstwa. W celu weryfikacji hipotezy głównej, zostały wyodrębnione cztery hipotezy szczegółowe. Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych zagadnień związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw. Rozdział drugi dotyczy analizy innowacyjności polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej w Polsce. W rozdziale trzecim dokonano oceny zewnętrznych czynników makrootoczenia wpływających na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. W tym rozdziale negatywnie zweryfikowano pierwszą hipotezę szczegółową, mówiącą o tym, że wśród zewnętrznych czynników makrootoczenia największy wpływ na działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw mają czynniki ekonomiczne i technologiczne. Rozdział czwarty dotyczy identyfikacji i diagnozy czynników mikrootoczenia wpływających na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. W tym rozdziale pozytywnie zweryfikowano drugą hipotezę szczegółową, mówiącą o tym, że wśród zewnętrznych czynników mikrootoczenia najbardziej istotny wpływ na działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw ma konkurencja. W rozdziale piątym przybliżono materialne czynniki wewnętrzne, które mają wpływ na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. W tym rozdziale pozytywnie zweryfikowano trzecią hipotezę szczegółową, mówiącą o tym, że w badanych przedsiębiorstwach wpływ na aktywność innowacyjną mają materialne czynniki wewnętrzne, związane ze sferą produkcyjną i zatrudnienia, przy czym większy wpływ ma sfera zatrudnienia. Pracę kończy rozdział 6, w którym zaprezentowano wewnętrzne czynniki niematerialne i umiejętności oraz ich wpływ na aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw branży cukierniczej. W ostatnim rozdziale pozytywnie zweryfikowano czwartą hipotezę szczegółową, mówiącą o tym, że w badanych przedsiębiorstwach wpływ na aktywność innowacyjną mają niematerialne czynniki wewnętrzne, określane jako umiejętności i możliwości kapitału ludzkiego do kreowania nowych rozwiązań.
The aim of the doctoral thesis is an assessment of selected factors influencing the increase in the level of innovation of Polish enterprises in the confectionery industry. Its detailed objectives are: 1. The position of innovative activity of Polish industrial enterprises on the innovation theory. 2. Isolation of factors determining the innovative activity of the surveyed enterprises. 3. Determination of the innovation development barriers of Polish enterprises in the confectionery industry. 4. Analysis of the innovation level of Polish enterprises in the confectionery industry. 5. Identification of internal factors shaping the innovative activity of the surveyed enterprises. 6. Identification of external factors shaping the innovative activity of the surveyed enterprises. 7. Evaluation of the conditions that should be met in order to increase the innovative behavior in the surveyed enterprises. The presented goals were implemented in relation to Polish enterprises from the confectionery industry. The research was carried out with the help of a questionnaire tool and lasted from May to the end of July 2017. The doctoral thesis is of a theoretical and empirical nature and consists of six chapters. The leading hypothesis adopted in the doctoral thesis states that the innovativeness of industrial enterprises depends on exogenous and endogenous factors. At the same time, the innovative activity to a greater extent is determined by internal factors dependent on the enterprise. In order to verify the main hypothesis, four detailed hypotheses were created. The first chapter deals with theoretical issues related to the innovativeness of enterprises. The second chapter speaks of the analysis of innovativeness of Polish enterprises from the confectionery industry in Poland. The third chapter evaluates the external factors of macro environment affecting the innovative activity of Polish enterprises in the confectionery industry. In this chapter, the first detailed hypothesis has negatively verified that among the external factors of macro environment the economic and technological ones have the greatest impact on the innovative activity of the surveyed enterprises. The fourth chapter deals with the identification and diagnosis of microenvironment factors affecting the innovative activity of Polish enterprises in the confectionery industry. In this chapter, the second detailed hypothesis has positively verified that among the external factors of microenvironment the most significant impact on the innovative activity of the surveyed enterprises is competition. The fifth chapter presents internal material factors that have an impact on the innovative activity of Polish confectionery enterprises. In this chapter, the third detailed hypothesis has positively verified that among the examined enterprises, internal factors related to the production and employment spheres have influence on the innovative activity, with the employment sphere having a greater impact. The work ends with the sixth chapter, which presents internal immaterial factors and skills and their impact on the innovative activity of Polish enterprises in the confectionery industry. In the last chapter, the fourth detailed hypothesis has positively verified that among the examined enterprises, internal immaterial factors, defined as skills and capabilities of human capital creating new solutions, have an impact on innovative activity.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/7811
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiZ)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Karpinska_Czynniki_wzrostu_innowacyjnosci_przedsiebiorstw_przemyslowych.pdf
Dostęp ograniczony
2,46 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.