REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7796
Tytuł: Orientacje życiowe kobiet doświadczających macierzyństwa w różnym wieku na przykładzie województwa podlaskiego
Inne tytuły: Life orientations of women experiencing motherhood at various ages based on the case of Podlaskie Voivodeship
Autorzy: Sobolewska-Popko, Agnieszka
Promotor(rzy): Cudowska, Agata
Słowa kluczowe: orientacja życiowa jednostki
wartości
aspiracje macierzyństwo w wieku optymalnym
późne macierzyństwo
doświadczanie macierzyństwa
life orientation of the individual
values
aspirations
motherhood at an optimal age
late motherhood
experiencing motherhood
Data wydania: 25-kwi-2019
Data dodania: 9-maj-2019
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące rozpoznania preferencji badanych matek w zakresie orientacji życiowych, a także ich uwarunkowań Zaprezentowano najważniejsze w opinii respondentek wartości oraz te, które są cenne w mniejszym stopniu. Opisano aspiracje badanych matek z uwzględnieniem zawodowych, rodzinnych i osobistych Badania zostały zrealizowane w grupie. 206 kobiet, przy czym 103 stanowiły matki w wieku optymalnym i 103 kobiety decydujące się na pierwsze dziecko po 35 roku życia. Badania zrealizowano w województwie podlaskim. W dysertacji opisano także przeżycia uczestniczek badania, jakie towarzyszyły im w procesie stawania się i bycia matką. Autorka przedstawiła także główne założenia projektu w ramach, którego zostaną zrealizowane warsztaty dla matek o różnych preferencjach w zakresie orientacji życiowej.
The dissertation illustrates the results of research on recognizing the preferences of examined mothers in terms of life orientation, as well as their determinants. The most crucial values in the respondents' opinions were presented, and those that are of a lesser value. The professional, familial and personal aspirations of the examined mothers were depicted. The research was carried out in the group of 206 women, 103 of whom were mothers at an optimal age and 103 women deciding to give birth to the first child after 35 years of age. The research was carried out in the Podlaskie Voivodeship. The dissertation also describes the experiences of the participants of the study that accompanied them in the process of becoming and being a mother. The author also presented the main assumptions of the project within which the workshops for mothers of numerous preferences in the field of life orientation will be implemented.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7796
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Sobolewska-Popko_Orientacje_zyciowe_kobiet.pdf3,59 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.