REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7795
Tytuł: Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego
Inne tytuły: Sources of financing and effectiveness of innovative processes of undertakings from podlaskie voivodeship
Autorzy: Łyszczarz, Katarzyna
Promotor(rzy): Ciborowski, Robert W.
Wierzbicka, Katarzyna (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: innowacyjność
przedsiębiorstwo
finansowanie przedsiębiorstw
województwo podlaskie
innovation
undertaking
financing of undertakings
Podlaskie Voivodeship
Data wydania: 5-gru-2018
Data dodania: 9-maj-2019
Abstrakt: Celem badawczym rozprawy jest ocena wpływu pozyskiwania środków finansowych na innowacje na skuteczność wdrożeniową innowatorów. Celami szczegółowymi są zaś: 1. analiza uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw podlaskich, 2. ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw województwa podlaskiego, 3. ocena źródeł pozyskiwania środków na innowacje, 4. charakterystyka wpływu wewnętrznych źródeł finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego 5. charakterystyka wpływu zewnętrznych źródeł finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego. Wszystkie cele analizowane były w odniesieniu do przedsiębiorstw województwa podlaskiego w latach 2011-2015. Rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono aspekty teoretyczne zagadnień związanych z tematyką innowacji, procesów innowacyjnych, ich finansowaniem oraz rolą otoczenia instytucjonalnego w tworzeniu jak i finansowaniu działalności innowacyjnej. W rozdziale drugim omówiono modele procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, co pozwoliło spojrzeć na proces innowacyjności wielopłaszczyznowo. Wskazano efekty procesów innowacyjnych, dzięki którym oceniono w dalszej części pracy, skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego. Poddano również analizie aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce, w tym województwa podlaskiego. W rozdziale trzecim skoncentrowano się wokół oceny potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego. Analizie poddano poziom innowacyjności i wynalazczości przedsiębiorstw województwa podlaskiego. Zgromadzone dane pozwoliły ocenić potencjał innowacyjny regionu zarówno od strony zdolności do tworzenia, jak również od strony efektów określających wpływ nakładów przedsiębiorstwa na efekty działalności badawczo-rozwojowej i przedsiębiorczości. Omówiono też kierunki zmian w polityce innowacyjnej, której zadaniem jest pobudzanie i ułatwianie przedsiębiorczości innowacyjnej. W rozdziale czwartym poddano ocenie uwarunkowania działalności innowacyjnej firm województwa podlaskiego. Przeanalizowano dane dotyczące nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw województwa podlaskiego, jak również nakładów inwestycyjnych na działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw. Omówiono także zagadnienie transferu technologii oraz jego wpływu na działalność innowacyjną podmiotów gospodarczych. Przedstawiono również instytucjonalne formy wspierania działalności innowacyjnej firm oraz bariery jakie napotykają przedsiębiorstwa w procesie wzajemnej współpracy nauki, biznesu i samorządów. W rozdziale piątym zaprezentowano model miękki wykorzystany do oceny efektów -wpływu nakładów wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych, wsparty wnioskami i analizą własną. Przeprowadzona analiza umożliwiła na pozytywną weryfikację głównej hipotezy badawczej stwierdzającej, że źródła finansowania mają wpływ na skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego. Rezultatem jest również uszczegółowienie zagadnienia wpływu środków finansowych na różne obszary aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw województw podlaskiego.
The research purpose of the dissertation is diagnosis of the influence that fund rising for innovations has on innovators’ effectiveness of habituating. Specific objectives are: 1. Analysis of conditioning the innovative activity of undertakings in Podlaskie Voivodeship 2. Diagnosis of innovation standard of undertakings in Podlaskie Voivodeship 3. Diagnosis of sources of rising funds for innovations 4. Characterisation of the influence of internal sources of innovative processes financing of undertakings in Podlaskie Voivodeship 5. Characterisation of the influence of extrinsic sources of innovative processes financing of undertakings in Podlaskie Voivodeship All objectives were analyzed with reference to undertakings from Podlaskie Voivodeship over the years 2011-2015. The PhD dissertation is od theoretical-and-epirical nature. It is composed of five units. In the first unit, theoretical acpects of issues connected to the subject of innovation, innovative processes, financing them and the role of institutional sorrounding in creating and financing innovative activity were presented. In the second unit, the models of innovative processes of undertakings were discussed. It allowed to look at innovative process multi-dimensionally. The effects of innovative processes, which further helped to diagnose the effectiveness of innovative undertakings in Podlaskie Voivodeship, were pointed. Also the innovative activity of undertakings in Poland, including Podlaskie Voivodeship, were analyzed. The third unit centres upon diagnosis od innovative potential of Podlaskie Voivodeship. Standard of innovation and inventiveness of undertakings in Podlaskie Voivodeship was analyzed. Assembled data allowed to diagnose the innovative potential of the region both on the side of ability to create and on the side of the effects defining the influence that the undertaking’s expenses has on the effects of research-and-development activity and entrepreneurship. The ways to change the innovative policy, which are supposed to animate and simplify the innovative entrepreneurship, were also discussed. In the fourth chapter, conditioning of innovative activity of companies in Podlaskie Voivodeship was evaluated. Data applying to financial expenses for research-and-development activity of undertakings in Podlaskie Voivodeship and investment outlays for innovtive activity of scanned undertakings was analyzed. Also the issue of technology transfer and its influence on innovative activity of economic operators was discussed. The institutional forms of supporting innovative activity of companies and difficulties that undertakings encounter in process of cooperation of science, business and self-governments were also presented. In the fifth unit a soft model was presented. It was used to evaluate the effects – the influence of expenses of internal and extrinsic sources of innovative activity financing in industrial undertakings. The model was supported by conclusions and analysis. Conducted analysis enabled a positive verification of the main research hypothesis establishing that sources of financing have influence on effectiveness of innovative processes of undertakings in Podlaskie Voivodeship. Elaborating the issue of the influence that financial resources have on various areas of innovative activity of undertakings in Podlaskie Voivodeship is also a result.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/7795
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Lyszczarz_Zrodla_finansowania_a_skutecznosc_procesow_innowacyjnych_przedsiebiorstw.pdf
Dostęp ograniczony
2,97 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.