REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7675
Tytuł: Włoscy polonofile oraz polscy emigranci. Fenomen propolskiej działalności włoskiego środowiska polonistycznego i polskiego wychodźstwa niepodległościowego w Piemoncie w XX wieku
Inne tytuły: Italian Polonophiles and Polish emigrants. The phenomenon of pro-Polish activity of the Italian Polonists community and Polish independence emigration in Piedmont in the 20th century
Autorzy: Szarejko, Sylwia
Promotor(rzy): Wejs-Milewska, Violetta
Słowa kluczowe: Turyn
włoscy polonofile
emigracja niepodległościowa
Turin
Italian Polonophiles
independence emigration
Data wydania: 13-gru-2018
Data dodania: 22-mar-2019
Abstrakt: Rozprawa: Włoscy polonofile oraz polscy emigranci. Fenomen propolskiej działalności włoskiego środowiska polonistycznego i polskiego wychodźstwa niepodległościowego w Piemoncie w XX wieku jest próbą przywołania i zarazem przypomnienia casusu polsko-włoskiej zażyłości, której podstaw należy upatrywać już w XIX wieku. W pracy skupiam się na analizie środowiska polonofilskiego oraz polskiego wychodźstwa niepodległościowego, które swoją bezpieczną przystań znalazło w Turynie. Rozprawa opisuje aktywność włoskiego sympatyka Polski – Attilia Begey’a i Instytutu Kultury Polskiej im. Attilia Begey’a w Turynie, a także działalność polskiej emigracji niepodległościowej po 1945 roku, która powołała do życia jedną z najlepiej działających polskich wspólnot na terenie Włoch – Ognisko Polskie w Turynie. Praca na rzecz Polski na terenie Półwyspu Apenińskiego, a także w samym Piemoncie pozostaje jak dotąd niewyczerpanym polem badań i namysłu, dającym zarazem możliwość włączenia wątku włoskiego i emigracyjnego do ogólnoakademickiego dyskursu. Zadaniem niniejszej pracy jest przypomnienie, dlaczego w polskim hymnie znajdujemy passus „Z ziemi włoskiej do Polski…”, dlaczego dzisiaj wiemy jedynie więcej o Włoszech, które dla kultury polskiej były szczególnie istotne, a zupełnie niewiele o tym, co wydaje się wspólne, o poczuciu wolności, o podobnym jej rozumieniu, o bliskości doświadczenia.
The dissertation: Italian Polonophiles and Polish emigrants. The phenomenon of pro-Polish activity of the Italian Polonists community and Polish independence emigration in Piedmont in the 20th century is an attempt to both summon and remind the casus of Polish-Italian close relationship, foundations of which can be found in the 19th century. The dissertation focuses on the analysis of the community of Italian Polonophiles and Polish independence emigration which found its safe harbour in Turin. The dissertation describes the activity of the Italian sympathizer of Poland - Attilio Begey and the Institute of Polish Culture “Attilio Begey” in Turin. Polish independence emigration after 1945, which brought to life one of the best-performing Polish community in Italy - the Polish Hearth in Turin, is also the subject of this dissertation. Work for Poland on the area of the Apennine Peninsula, as well as in Piedmont itself, has so far remained an inexhaustible field of research and reflection. At the same time provides the opportunity to include the Italian and emigration threads in the academic discourse. The task of this dissertation is to remind why we find a passus in the national anthem of Poland: “From the Italian land to Poland ...”, why today we know only more about Italy being particularly important for Polish culture and very little about what seems to be common: about the feeling of freedom, about its similar meaning and mutual experiences.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/11320/7675
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Szarejko_Wloscy_polonofile_oraz_polscy_emigranci.pdf
Dostęp ograniczony
6 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.