REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7673
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorKulesza, Dariusz-
dc.contributor.authorKrawiel, Monika-
dc.date.accessioned2019-03-22T09:06:36Z-
dc.date.available2019-03-22T09:06:36Z-
dc.date.issued2019-02-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7673-
dc.description.abstractPodjęta w pracy problematyka koncentruje się przede wszystkim wokół beletrystycznej twórczości Michała Głowińskiego, dzięki której autor Czarnych sezonów ukazał swą sylwetkę nie tylko jako znanego literaturoznawcy, ale i doskonałego pisarza. W rozprawie podjęto również próbę opisu dorobku literaturoznawczego Głowińskiego, który miał duży wpływ na kształtowanie się jego późniejszej literatury wspomnieniowej. W pracy zwraca się szczególną uwagę na trzy główne kręgi obcości pisarza, a mianowicie na: żydowskie pochodzenie, homoseksualizm i klaustrofobię, które naznaczyły jego pisarstwo beletrystyczne. Twórczość wspomnieniowa autora Carskiej filiżanki jest analizowana także pod względem jej cykliczności, co pozwala na nią spojrzeć jako na całość. Wiele jej aspektów wzajemnie się dopełnia i oświetla. Rozprawę doktorską wieńczą wnioski, w których na plan pierwszy wysuwa się sylwetka Michała Głowińskiego jako nie tylko znanego literaturoznawcy, ale także beletrysty, który po wielu latach powrócił swoją pamięcią do Zagłady i podjął próbę jej opisu. Jego twórczość jest ważna nie tylko dla samego pisarza, bo między innymi pozwoliła mu zmierzyć się w własnymi lękami i słabościami, ale zajmuje szczególne miejsce wśród pozycji odnoszących się do problematyki Holocaustu. Michał Głowiński udowodnił, że jest nie tylko wybitnym literaturoznawcą, ale również doskonałym beletrystą i wyjątkowym konsultantem oraz ekspertem w dziedzinie literatury Zagłady.pl
dc.description.abstractThe issues discussed in the work concentrate primarily on the fictional work of Michał Głowiński, thanks to which the author of „Black Seasons” showed his profile not only as a well-known literary scholar, but also as a great writer. The dissertation also attempted to describe the literary achievements of Głowiński, which had a big influence on the formation of his subsequent memoir literature. The work pays special attention to the three main aspects of the writer's foreignness, namely: Jewish origin, homosexuality and claustrophobia, which marked his fiction writing. The recollection work of the author of the „Tsar's cup” is also analyzed in terms of its cyclicity, which allows it to be viewed as a whole. Many aspects of it complement and illuminate each other. The doctoral dissertation is crowned with conclusions in which the figure of Michał Głowiński comes to the foreground as not only a well-known literary scholar, but also a fictionist who after many years returned to the Holocaust and attempted to describe it. His work is important not only for the writer himself, because, among other things, it allowed him to face his own fears and weaknesses, but it occupies a special place among the works referring to the problems of the Holocaust. Michał Głowiński proved that he is not only an outstanding literary scholar, but also an excellent fictionist and an exceptional consultant and expert in the field of Holocaust literature.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectGłowińskipl
dc.subjectHolocaustpl
dc.subjectliteraturoznawstwopl
dc.subjectHolocaustpl
dc.subjectautobiographical narrativepl
dc.subjectstudy of literaturepl
dc.titleBeletrystyczna twórczość Michała Głowińskiego w kontekście jego dorobku literaturoznawczegopl
dc.title.alternativeThe fictional work of Michał Głowiński in the context of his literary outputpl
dc.typeBook_phdpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiejpl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Krawiel_Beletrystyczna_tworczosc_Michala_Glowinskiego.pdf
Dostęp ograniczony
2,12 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.