REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7670
Tytuł: Wizja historii w symbolicznym dramacie kobiecym: Marcelina Kulikowska, Amelia Hertzówna, Zofia Wojnarowska
Inne tytuły: Vision of history in a symbolic women's drama: Marcelina Kulikowska, Amelia Hertzówna, Zofia Wojnarowska
Autorzy: Dragańska-Adamiec, Jolanta
Promotor(rzy): Janicka, Anna
Słowa kluczowe: dramat symboliczny
dramat kobiecy
podmiot kobiecy
historiozofia
herstoria
symbolic drama
women's drama
feminine subject
historiosophy
herstory
Data wydania: 16-sty-2019
Data dodania: 22-mar-2019
Abstrakt: Praca doktorska Wizja historii w symbolicznym dramacie kobiecym: Marcelina Kulikowska, Amelia Hertzówna, Zofia Wojnarowska jest próbą uzupełnienia luk w badaniach literaturoznawczych nad kobiecym dramatem symbolicznym. Celem pracy jest zestawienie twórczości dramatycznej tytułowych pisarek w ramach poszukiwania odpowiedzi na pytanie o wizję historii w symbolicznym dramacie kobiecym. Materiałem badawczym są następujące utwory: – rękopisy dramatów Król Mieszko II, Król Bolesław Chrobry Marceliny Kulikowskiej; – dramaty: Zburzenie Tyru, Fleur de Lys, Pastorale, Wielki Król Amelii Hertzówny; – dramat Triumf Zgody. Konstytucja 3 Maja Zofii Wojnarowskiej. Każda z przywołanych autorek interesowała się innymi wydarzeniami z przeszłości – Hertzówna dziejami Europy i Bizancjum, Kulikowska czasami Piastów, Wojnarowska okresem uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ich twórczość łączy spojrzenie na historię oczami kobiet i kobiece podejście do dominującej męskiej problematyki: upadku cywilizacji, zagłady miast, spisków, twardej polityki, początków państwa polskiego, krwawych podbojów, narodowej zdrady. Dramatopisarki w sobie właściwy sposób podjęły się zadania przywrócenia kobiet w historii poprzez ukazanie przełomów dziejowych, które teoretycznie wykluczają ich uczestnictwo w patriarchalnej władzy.
The dissertation The vision of history in the symbolic women's drama: Marcelina Kulikowska, Amelia Hertzówna, and Zofia Wojnarowska is an attempt to fill the gaps in literary studies on women's symbolic drama. Selected writers, living at the turn of the 19th and 20th century. The aim of the work is to compose the dramatic work of the three mentioned writers. The research material are the following works: - manuscripts of plays Król Mieszko II, Król Bolesław Chrobry by Marcelina Kulikowska, extracted from the archives of the Jagiellonian Library; - dramas: Zburzenie Tyru, Fleur de Lys, Pastorale, Wielki Król by Amelia Hertzówna, cited on the basis of the last (and only) edition; - drama Triumf Zgody. Konstytucja 3 Maja by Zofia Wojnarowska, published in Warsaw in 1917. Each of the mentioned authors was interested in other events from the past - Hertzówna in the history of Europe and Byzantium, Kulikowska in the history of Piast Dynasty, Wojnarowska in the times of the adoption of the Constitution of 3rd May 1791. Their work combines a look at history through the eyes of women and a feminine approach to the dominant male problem: the fall of civilization, the destruction of cities, conspiracies, hard politics, the beginnings of the Polish state, bloody conquests, national treason.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/11320/7670
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Draganska-Adamiec_Wizja_historii_w_symbolicznym_dramacie_kobiecym.pdf
Dostęp ograniczony
1,99 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.