REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7666
Tytuł: Nazwy produktów spożywczych w perspektywie diachronicznej (na materiale „Nowoczesnej kuchni domowej” pod red. prof. Emila Wyrobka)
Inne tytuły: Names of food products in a diachronic perspective (based on the material of “Nowoczesna kuchnia domowa" edited by prof. Emil Wyrobek)
Autorzy: Stokowska, Sylwia
Promotor(rzy): Sokólska, Urszula
Słowa kluczowe: ujęcie diachroniczne
leksykografia
wyrażenia
zwroty
słownictwo kulinarne
frazy
diachronic perspective
phrases
lexicography
expressions
idioms
nomenclature of food products
Data wydania: 18-sty-2019
Data dodania: 22-mar-2019
Abstrakt: W rozprawie Nazwy produktów spożywczych w perspektywie diachronicznej (na materiale „Nowoczesnej kuchni domowej” pod red. prof. Emila Wyrobka) obiektem badań stała się nomenklatura kulinarna w ujęciu diachronicznym, ale również jej funkcjonowanie w związkach wyrazowych oraz powiązania gramatyczne i składniowe. Nowoczesna kuchnia domowa to książka kucharska wydana w 1932 roku w Katowicach pod redakcją prof. Emila Wyrobka lekarza). Zasadniczą część pracy stanowi rozdział I –Słownik nazw produktów spożywczych, w którym przedstawiono funkcjonowanie 312 nazw artykułów spożywczych w perspektywie diachronicznej, a dokładnie od XVI w. po 1. dekadę XXI w. Słownik został ułożony z uwzględnieniem podziału na kategorie semantyczne wyekscerpowanego materiału. W rozdziale drugim dokonano analizy notacji leksykograficznych w ujęciu diachronicznym, z uwzględnieniem notowania i kwalifikacji nazw w poszczególnych słownikach. Natomiast w rozdziale trzecim przeanalizowano funkcjonowanie nomenklatury produktów spożywczych w większych strukturach, jakimi są frazy, wyrażenia i zwroty. Ostatnią część rozprawy stanowią wnioski dotyczące stosowanego w Nowoczesnej kuchni domowej nazewnictwa artykułów spożywczych. Badane słownictwo ulegało pewnym przeobrażeniom na przestrzeni wieków. Zmiany zachodziły nie tylko w zakresie form strukturalnych i graficznych wyrazów, ale także ich znaczeń czy nacechowania emocjonalnego.
In the dissertation Names of food products in a diachronic perspective (based on the material of "Nowoczesna kuchnia domowa" edited by prof. Emil Wyrobek) the culinary nomenclature in diachronic terms has become the subject of the research. It is functioning in phrases, grammatical and syntactic connections was covered as well. Modern home cooking is a cookbook published in Katowice in 1932, edited by prof. Emil Wyrobek (doctor). The main part of the work is Chapter I - The Dictionary, which presents the functioning of 312 names of food products in the diachronic perspective, from the 16th century to the 1st decade of the 21st century. The Dictionary of food products was arranged according to the division of semantic categories given material. The second chapter analyzes lexicographical notations in a diachronic approach, taking into account the listing and qualification of names in particular dictionaries. The third chapter, on the other hand analyzes the functioning of the nomenclature of food products in larger structures, such as phrases, expressions and idioms. The last part of the dissertation is the conclusions regarding names of food products used in Modern home cooking. The vocabulary studied underwent certain transformations over the centuries. Changes took place not only in the scope of structural and graphic forms of words, but also their meanings or emotional character.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/7666
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Stokowska_Nazwy_produktow_spozywczych_w_perspektywie_diachronicznej.pdf
Dostęp ograniczony
6,37 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.