REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7657
Tytuł: Europejski wymiar edukacji w kontekście mobilności studentów wybranych krajów Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus
Inne tytuły: The European dimension in education in the context of students’ mobility from selected European Union countries on the example of Lifelong Learning Programme Erasmus
Autorzy: Żyłkiewicz-Płońska, Emilia
Promotor(rzy): Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe
polityka edukacyjna
Unia Europejska
międzynarodowa mobilność
higher education
education policy
the European Union
international mobility
Data wydania: 26-lut-2015
Data dodania: 18-mar-2019
Abstrakt: Przeprowadzone w pracy doktorskiej badania cechuje nowatorski charakter na gruncie pedagogiki, ponieważ dotyczą one stosunkowo nowego zjawiska realizacji założeń europejskiego wymiaru w edukacji przez młodzież akademicką uczestniczącą w programie „Uczenie się przez całe życie” Erasmus. Podstawowym celem badań jest dostarczenie informacji w zakresie elementów konstytuujących zagadnienie europejskiego wymiaru w edukacji, jak również diagnoza, opis, analiza i wyjaśnienie sposobów i stopnia realizacji poszczególnych jego elementów przez badanych studentów programu Erasmus z wybranych krajów Unii Europejskiej (Belgii, Polski i Litwy). Na podstawie przeprowadzonych badań autorka sformułowała kilka wyzwań wobec praktycznej realizacji założeń europejskiego wymiaru w edukacji młodzieży akademickiej. Wskazała, że warto zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa w międzynarodowej mobilności edukacyjnej m.in. ze względu na rozwijanie kluczowych umiejętności z perspektywy funkcjonowania w kształtujących się współczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy oraz na częste uznawanie za ważne w życiu wielu wartości europejskich. Ponadto uczestnictwo w międzynarodowej mobilności edukacyjnej oraz doświadczanie wzmożonych kontaktów z przedstawicielami odmiennych kultur może sprzyjać zjawisku poszerzania identyfikacji od narodowej, przez europejską ku globalnej oraz nabywaniu przez badanych studentów programu Erasmus tożsamości otwartej. Autorka dostrzegła potrzebę podjęcia działań edukacyjnych zmierzających w kierunku dostarczania wiedzy i uwrażliwiania studentów o fundamentach Europy, do których niewątpliwie należy przestrzeń wspólnoty kulturowej.
The research carried out within this doctoral dissertation is characterized by an innovative character on the basis of pedagogy, because it concerns a relatively new phenomenon of applying the assumptions of the European dimension in education by academic youth participating in the „Lifelong Learning Programme” Erasmus. The primary aim of the research in the dissertation is to provide information about the elements that constitute the issue of the ‘European dimension in education’, as well as diagnosis, description, analysis and explanation of the ways and extent to which each of its elements is being realised by respondents from selected European Union countries (Belgium, Poland and Lithuania). On the basis of the study, the Author formulated several challenges to the practical implementation of the objectives of the European dimension in higher education. We should encourage young people to participate in international educational mobility because of the development of key skills needed for functioning in modern societies based on knowledge and because common European values are important for those who participated in international educational mobility. In addition, participation in the international mobility and experiencing of contacts with the representatives of different cultures can promote the phenomenon of widening the range of cultural identifications, from national to European and then to global, which means that identintity becomes multidimansional and open. The Author noticed the need for educational activities aimed towards delivering the knowledge and make students more sensitive towards the fundamental elements that created and are meaningful in Europe, such as the space of a cultural community.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7657
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Zylkiewicz-Plonska_Europejski_wymiar_edukacji_w_kontekscie_mobilnosci_studentow.pdf9,83 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.