REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7656
Tytuł: Rozwój i zastosowanie analityczne bioczujników z detekcją powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji imaging (SPRI)
Inne tytuły: Development and analytical application of biosensors with surface plasmon resonance imaging (SPRI) detection
Autorzy: Sankiewicz, Anna
Promotor(rzy): Gorodkiewicz, Ewa
Słowa kluczowe: bioczujnik
powierzchniowy rezonans plazmonów (SPR)
biomarker
Biosenor
surface plasmon resonance (SPR)
Data wydania: 25-paź-2018
Data dodania: 18-mar-2019
Abstrakt: Badania przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej dotyczą procesu konstrukcji nowych bioczujników SPRI i opracowania nowych, bezznacznikowych oraz szybkich metod analitycznych do pomiaru stężenia wybranych biomolekuł w różnych rodzajach próbek. Opracowano siedem metod analitycznych określania stężenia diagnostycznie użytecznych biomolekuł opartych na nowo-skonstruowanych bioczujnikach SPRI. Były to bioczujniki do oznaczania wybranych elementów szlaku ubikwityna-proteasom (immunoproteasom C-terminalna hydrolaza ubikwityny-UCH-L1) oraz do wykrywania niektórych substancji macierzy pozakomórkowej (laminina-5, kolagen IV i fibronektyna). Opracowano szczegóły budowy podstawy bioczujników, tak aby dała możliwość badania jak największej liczby próbek w tym samym czasie. Stosowano różne sposoby immobilizacji receptora (tworzenie wiązań kowalencyjnych oraz oddziaływania hydrofobowe). W zależności od strategii immobilizacji do zmodyfikowania powierzchni złota na chipie wykorzystano różne rodzaje tiolów. Jako bio-rozpoznający element bioczujnika wykorzystano przeciwciała oraz naturalne i syntetyczne inhibitory. Opracowano metodę regeneracji bioczujników do monowarstwy tiolowej Wszystkie opracowane metody poddano obszernej charakterystyce analitycznej obejmującej wyznaczenie selektywności, zakresu liniowej odpowiedzi, precyzji i odzysku, a także oznaczanie w próbkach naturalnych połączone z walidacją przez równoległe oznaczanie metodą uznawaną za standardową (ELISA).
The research presented in this thesis concerns construction process of new SPRI biosensors and developing new, non-labeled and fast analytical methods for measuring the concentration of selected biomolecules in various types of samples. In general, seven analytical procedures for the diagnosis of useful molecules were developed using newly developed biosensors. Biosensors for determination of selected elements of ubiquitin-proteasome pathway (immunoproteasom, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1-UCH-L1) and for detecting some substances of extracellular matrix (laminin-5, collagen IV and fibronectin) were developed. Different immobilization methods of receptor were applied (covalent bonds, hydrophobic interaction). Depending on the strategy of immobilization, the various types of thiol to modify the gold on the chip were used. Antibodies, natural and/or synthetic inhibitors as a bio-recognition element of biosensor were used. The method for regenerationof biosensors to thiol monolayer was development. All developed methods were submited to extensive analytical characteristics. The selectivity, linear response range, precision and recovery was determination. In order to validate the developed method, the comparative determination of biomolecules in the same natural samples by the commercial ELISA kit was performed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii
Opis: Badania przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej zawarte są w 7 artykułach [zał. D1-D7]: [D1 ] Sankiewicz A., Puzan B., Gorodkiewicz E.., Biosensor SPRI as a diagnostic tool in the future. Chemik, 2014, 6/68, 532-535; [D2] Sankiewicz A., Tokarzewicz A., Gorodkiewicz E., Regeneration of surface plasmone resonance chips for prolonged multiple use. Bulgarian Chemical Communications, 2015, 47(2), 477-482; [D3 ] Sankiewicz A., Markowska A., Lukaszewski Z., Puzan B. and Gorodkiewicz E., Methods for 20S immunoproteasome and 20S constitutive proteasome determination based on SPRI biosensors. Cellular and Molecular Bioengineering, 2017, 10(2), 174–185; [D4] Sankiewicz A., Laudański P., Romanowicz L., Hermanowicz A., Roszkowska-Jakimiec W.,Debek W., Gorodkiewicz E., Development of surface plasmon resonance imaging biosensors for detection of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1. Analytical Biochemistry, 2015, 469, 4-11; [D5] Sankiewicz A., Romanowicz L., Laudanski P., Zelazowska-Rutkowska B., Puzan B., Cylwik B., E. Gorodkiewicz E., SPR imaging biosensor for determination of laminin-5 as a potential cancer marker in biological material. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408, 5269–5276; [D6] Sankiewicz A., Lukaszewski Z., Trojanowska K., Gorodkiewicz E., Determination of collagen type IV by surface plasmon resonance imaging using a specific biosensor. Analytical Biochemistry, 2016,515, 40-46; [D7] Sankiewicz A, Romanowicz L, Pyc M, Hermanowicz A, Gorodkiewicz E, SPR imaging biosensor for the quantitation of fibronectin concentration in blood samples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 150:1-8.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7656
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Sankiewicz_Rozwoj_i_zastosowanie_analityczne_bioczujnikow.pdf
Dostęp ograniczony
994,04 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D1.pdf
Dostęp ograniczony
588,45 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D2.pdf
Dostęp ograniczony
337,71 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D3.pdf
Dostęp ograniczony
780,87 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D4.pdf
Dostęp ograniczony
669,13 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D5.pdf
Dostęp ograniczony
673,3 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D6.pdf
Dostęp ograniczony
992,62 kBAdobe PDFOtwórz Request a copy
zalacznik_D7.pdf
Dostęp ograniczony
1,51 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)