REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7650
Tytuł: Dydaktyczne zastosowanie gier komputerowych w procesie kształcenia stan – uwarunkowania - możliwości
Inne tytuły: Educational use of computer games in the proces of education state – conditions - possibility
Autorzy: Kowalczuk, Karol
Promotor(rzy): Karpińska, Anna
Słowa kluczowe: Gry komputerowe
dydaktyka
proces kształcenia
Computer games
teaching
learning process
Data wydania: 21-mar-2016
Data dodania: 18-mar-2019
Abstrakt: W podjętej dysertacji przedstawiono cyfrowy świat gier komputerowych i możliwość jego zastosowania w szeroko rozumianym procesie kształcenia. Uwzględniono złożoność wirtualnej przestrzeni cyfrowej rozrywki i przedstawiono ją w sposób mający na względzie zarówno osoby, które z badaniem wirtualnego środowiska dopiero się stykają, jak i te, które już uczestniczą w analizie rzeczywistości gier komputerowych. Tematyka, która została podjęta w doktoracie usytułowana jest mocno w przestrzeni nowych mediów, które w literaturze tradycyjnej nie doczekały się szczegółowych opracowań. Praca rozpoczyna część teoretyczna opisująca gry komputerowe jako obszar naukowej eksploracji, omawiająca zagadnienia związane z grami komputerowymi w procesie kształcenia oraz analizująca potencjał edukacyjny gier. Część metodologiczna zawiera sformułowanie podstawowych elementów warsztatu badawczego. Część empiryczna praca składa się z trzech rozdziałów, które została skonstruowana w oparciu o przyjęte trzy cele pracy badawczej: stan korzystania z gier komputerowych przez uczniów i ich nauczycieli(diagnoza, uwarunkowania dydaktycznego zastosowania gier w procesie kształcenia (eksplanacja), możliwości wykorzystania gier komputerowych w procesie kształcenia (projekcja). W końcowej części pracy przedstawiono autorską propozycję wykorzystania gry komputerowej na zajęciach dydaktycznych.
The following dissertation shows the digitalword of computer games and the possibility of its use in the wider educational proces. It takes into account the complexity of the virtual space of digital entertainment, which is presented with regard to both, the people who are at yhe begging of virtual environment study, as well as those who are already involved in the analysis of the reality of computer games. The subject matter, which was taken in the doctorate, is firmly situated in the modern media, as yet, without detailed studies in the traditional literature. The thesis begins with a theoretical part describing the games as an area of scientific exploration. There are presented common issues related of computer games in the educational process, also analysis of the potential of educational games. The methodological part of the work contains the formulation of the research basic tools. The empirical part consist of three chapters which were constructed on the basis of three objectives of research: the conditio of using computer games by the students and their teachers (diagnostic), the didactic terms of using computer games in education (explanation), the ability to use computer games in the educational proces (projection). The fina part of the paper presents na original author’s proposal of using computer games in the classroom teaching.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7650
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Kowalczuk_Dydaktyczne_zastosowanie_gier_komputerowych.pdf
Dostęp ograniczony
4,9 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.