REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7634
Tytuł: Bajki międzykulturowe - w poszukiwaniu rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Inne tytuły: Intercultural fairy tales - in search for methodical in the field of intercultural education of pre- and early-school children
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
bajki międzykulturowe
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Data wydania: 2012
Data dodania: 6-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Źródło: Edukacja Międzykulturowa, 2012, nr 1, s. 131-143
Abstrakt: The article characterizes possibility of realization intercultural education with kindergarten and younger school children by multicultural stories on the example of Programme for the Development of Sensitivity to Otherness “Adventures of Different”. The foundations of the programme is a series of lessons according to the following order: the lessons where interculticultural stories are used and enriched with the active teaching methods, the consolidating lessons afterwards with the aim to consolidate the knowledge from the previous lessons and to expand it by new, related elements. The interculticultural stories go within the canon of psycho-educative stories as well as with the trend of educative bibliotherapy (developmental). Working with the discussed stories enables the development of sensitivity to otherness in different aspects (biological, economic, social and cultural). It enables the target students to get closer with the diversity of the world, to give it the value and to develop the cognitive curiosity and the willingness to interact with the Different and Other. The interculticultural stories create the space for preparation of a child to contacts with the Aliens/Different by deepening the afterthoughts of the readers, revaluation of the way of seeing the difference and are useful for work on the behaviour. They also influence the process of development of a child’s identity by explaining his own belonging to a specific group (national, ethnic, religious) and the values represented by it.
Artykuł charakteryzuje możliwość realizacji edukacji międzykulturowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez wielokulturowe opowieści na przykładzie Programu Rozwoju Wrażliwości na Inność „Przygody Innego”. Podstawę tego programu stanowi seria lekcji prowadzonych zgodnie z następującym porządkiem: lekcje z zastosowaniem opowieści międzykulturowych wzbogacone o aktywizujące metody nauczania, a następnie lekcje utrwalające, których celem jest konsolidacja wiedzy z poprzednich lekcji i rozszerzenie jej o nowe elementy z nią związane. Opowieści międzykulturowe mieszczą się zarówno w kanonie opowiadań psycho-edukacyjnych, jak i w nurcie edukacyjnej 1 rozwojowej) biblioterapii. Praca z omawianymi opowieściami umożliwia kształtowanie wrażliwości na inność w różnych aspektach (biologicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym). Umożliwia także studentom kontakt z różnorodnością świata, nadanie jej wartości oraz rozwinięcie ciekawości kognitywnej oraz chęci interakcji z Obcym/Innym. Opowieści międzykulturowe stwarzają przestrzeń dla przygotowania dziecka na kontakty z Obcym/Innym poprzez pogłębione refleksje czytelników, rewaluację sposobu patrzenia na różnicę, są one także przydatne w pracy nad zachowaniem. Ponadto, oddziałują na proces rozwoju tożsamości dziecka poprzez tłumaczenie jego własnej przynależności do specyficznej (narodowej, etnicznej, religijnej) grupy i wartości, które reprezentuje.
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7634
ISSN: 2299-4106
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bajki międzykulturowe.pdf356,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.