REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7592
Tytuł: Modyfikacja strukturalna i powierzchniowa oraz badania właściwości fizykochemicznych nanocebulek węglowych
Inne tytuły: Structural and Surface Modification of Carbon Nano-Onions and Studies Their Physicochemical Properties
Autorzy: Butsyk, Olena
Promotor(rzy): Płońska-Brzezińska, Marta Eliza
Słowa kluczowe: nanocebulki węglowe
modyfikacja
domieszkowanie
heteroatomy
carbon nano-onions
modyfikation
doping
heteroatoms
Data wydania: 3-gru-2018
Data dodania: 20-lut-2019
Abstrakt: Głównym założeniem rozprawy doktorskiej była modyfikacja strukturalna oraz powierzchniowa nanocebulek węglowych (z ang. carbon nano-onion, CNO) w celu osiągnięcia specyficznych właściwości fizykochemicznych, w tym elektrochemicznych oraz katalitycznych. Modyfikacje te były przeprowadzone dwiema ścieżkami: wykorzystującymi czynniki fizyczne (temperaturę oraz skład atmosfery gazowej) oraz/lub czynniki chemiczne, stosując różnego rodzaju modyfikatory (odczynniki chemiczne). W części eksperymentalnej przedstawiono syntezę domieszkowanych CNO oraz kompleksową charakterystykę fizykochemiczną modyfikowanych CNO. Modyfikacja strukturalna została przeprowadzona na drodze syntezy in situ, stosując zmienne warunki eksperymentalne oraz domieszkując nanostruktury węglowe atomami N lub B. Modyfikacja powierzchniowa polegała zaś na modyfikacji CNO atomami Ni/lub S na drodze syntezy post-preparatywnej. Wprowadzenie heteroatomów typu B, N i/lub S, na drodze modyfikacji strukturalnej i powierzchniowej, do sferycznej struktury CNO doprowadziło do zmiany ich właściwości fizykochemicznych, do poprawy zdolności magazynowania ładunku elektrycznego oraz poprawy właściwości katalitycznych. Uzyskane wyniki badań, potwierdziły możliwość wykorzystania modyfikowanych nanostruktur węglowych w czujnikach elektrochemicznych oraz urządzeniach magazynujących energię, np. kondensatorach.
The main assumption of the doctoral dissertation was structural and surface modification of carbon nano-onions in order to obtain their specific physicochemical properties, including electrochemical and catalytic ones. The modifications were performed in two ways: using physical factors (temperature and the composition of gas atmosphere), and/or using various chemical modifiers (chemical reagents). In the experimental section, the synthesis of doped CNOs and comprehensive physicochemical characteristics of the modified CNOs are described. The use of these experimental methods made it possible to determine the relationship between the structure, chemical composition and physicochemical properties of the CNOs. Structural modification was performed via in situ synthesis, using varying experimental conditions and doping the carbon nanostructures with N or B atoms. Surface modification involved the modification of CNOs with N and/or S atoms via post-preparative synthesis. The introduction of heteroatoms of B, N and/or S via structural and surface modification to the spherical structure of CNOs changed their physicochemical properties, improved their ability to store electric charge, and improved their catalytic properties. The results of the experiments confirmed that modified carbon nanostructures can be used in electrochemical sensors and energy storage devices, e.g., capacitors.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii
Sponsorzy: Badania zawarte w pracy doktorskiej powstały dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant SONATA BIS: #2012/05/E/ST5/03800; kierownik: Marta E. Płońska-Brzezińska).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7592
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)