REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7343
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.editorDowgier, Rafał-
dc.date.accessioned2019-01-03T08:57:17Z-
dc.date.available2019-01-03T08:57:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.isbn978-83-62813-68-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7343-
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie jest kolejnym z serii monografii powstających w związku z organizowaną corocznie przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku konferencją naukową pod tytułem „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce”. W dniach 18-20 maja 2014 r. odbyła się ona już po raz ósmy. Tym razem rozważania skupiły się wokół dwóch grup zagadnień: potrzebie zmian w ordynacji podatkowej oraz orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tej ustawy. Taki też podział tekstów, których autorami w przeważającej mierze są uczestnicy wskazanej konferencji, przyjęto na potrzeby monografii.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpodatkipl
dc.subjectordynacja podatkowapl
dc.subjectprawo podatkowepl
dc.titleOrdynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmianpl
dc.typeBookpl
dc.description.Emailr.dowgier@uwb.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteRAFAŁ DOWGIER – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowegopl
dc.description.referencesAdamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 1999 r., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, poz. 134pl
dc.description.referencesAdamiak B., Prawa jednostki w koncepcji władztwa administracyjnego przesuniętego w czasie, „Administracja” 2011, nr 1pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2011pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2009, Wrocław 2009pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2012, Wrocław 2012pl
dc.description.referencesAdamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Wrocław 2013pl
dc.description.referencesAninowski J., Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania podatkowego, dostęp: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad–skarbowy/postepowanie–podatkowe/700500,Zaplata–podatku–a–przedawnienie–zobowiazania–podatkowego.html.pl
dc.description.referencesAntonów D., Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 4pl
dc.description.referencesBabiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka–Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007pl
dc.description.referencesFerreiro Lapatza J., La codification en America Latina. Analisis Comparativo de los modelos OEA/BID (1967) y CIAT (1997), „Tax Journal” 2002, vol. 39, nr 169pl
dc.description.referencesFilipczyk H., Programy poprawnego rozliczania opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 1pl
dc.description.referencesFilipczyk H., Wadliwa czynność egzekucyjna a przerwanie biegu terminu przedawnienia, „Prawo i Podatki” 2012, nr 9pl
dc.description.referencesFrączek B., Pieniądz elektroniczny – próby zdefiniowania i sklasyfikowania, „Bank i Kredyt” 2004, nr 4pl
dc.description.referencesGłąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem o skarbowości Austrii i Galicyi, Lwów 1911pl
dc.description.referencesGłuchowski J. (red.), Zarys prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1991pl
dc.description.referencesGołębiowski G. (red.), Dzwonkowski H. (red.), Konferencja „Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia”, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesGomułowicz A. (red.), Małecki J. (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003pl
dc.description.referencesGomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesKmiecik R. (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005pl
dc.description.referencesTwardowski K., Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927pl
dc.description.referencesGorgol A., Ordynacja podatkowa czy daninowa?, „Państwo i Prawo” 2013, nr 4pl
dc.description.referencesGórecki W., Podmiotowość prawna spółki cywilnej, zagadnienia wybrane, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 3pl
dc.description.referencesGruszecki K., Obowiązywanie zakazu „reformationis in peius” w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1998, nr 3pl
dc.description.referencesHauser R. (red.), Niewiadomski Z. (red.), Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. I, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesHilarowicz T., Najwyższy Trybunał Administracyjny i jego kompetencja, Warszawa 1925pl
dc.description.referencesIMF Legal Department, Tax Code of the Republic of Taxastan. A Hypothetical Tax Law, 2000pl
dc.description.referencesIserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970pl
dc.description.referencesKmiecik R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesBabiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka– Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesKmiecik Z.R., Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008, nr 11pl
dc.description.referencesUzasadnienie projektu ustawy o usługach płatniczych – druk nr 4217 Sejmu RP VI kadencjipl
dc.description.referencesKnysiak–Molczyk H., Problematyka wstępnego postępowania odwoławczego, „Glosa” 2000, nr 12pl
dc.description.referencesKolanowski T., Wykładnia przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, „Glosa” 2013, nr 4pl
dc.description.referencesKolanowski T. , Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, „Glosa” 2014, nr 1pl
dc.description.referencesKonarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004pl
dc.description.referencesKonieczny K., Charakter prawny spółki cywilnej – ewolucja poglądów w orzecznictwie i doktrynie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 7pl
dc.description.referencesKorus K., Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8pl
dc.description.referencesKosikowski C., Konstytucyjność Ordynacji podatkowej, „Państwo i Prawo” 1998, nr 2.pl
dc.description.referencesKosikowski C., Postępowanie finansowe, Warszawa 1986pl
dc.description.referencesKosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa Komentarz, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesBajor B., Odwołanie zlecenia płatniczego w ujęciu ustawy o usługach płatniczych, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 12pl
dc.description.referencesUzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – druk nr 951 Sejmu RP VI kadencji.pl
dc.description.referencesKotulski M., Uchwały podatkowe jako akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Finanse Komunalne” 2001, nr 2pl
dc.description.referencesKukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Warszawa 2006pl
dc.description.referencesLang J., Służewski J. i in., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995,pl
dc.description.referencesLang W., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986pl
dc.description.referencesLang W., Zarys analitycznej teorii uprawnienia, „Studia Prawnicze” 1985, z. 3–4pl
dc.description.referencesLewandowski P., Superfluum, dostęp: http://superfluum.wordpress.com/2009/08/21/superfluum–czy–niezgodnosc–prakseologiczna/pl
dc.description.referencesList ostrzegawczy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki informujący o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, http://www.mf.gov.pl z dnia 10.09.2014 r.pl
dc.description.referencesŁabenda K.P., Instrumenty płatnicze, Sopot 2006pl
dc.description.referencesŁaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011pl
dc.description.referencesŁaszczyca G., Wartenberg–Kempka B., Środki dowodowe nienazwane w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, Sosnowiec 2000pl
dc.description.referencesUzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1290 Sejmu RP VII kadencjipl
dc.description.referencesBanaszak B., O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 1pl
dc.description.referencesŁazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesŁętowska E., Zwrot nadpłaconej akcyzy, czyli między zasadą effet utile i redukcjonizmem interpretacyjnym sądów krajowych (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 1pl
dc.description.referencesMariański A., Nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika – wykładnia prawa, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 5pl
dc.description.referencesMariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego 2009, Lex/el.pl
dc.description.referencesMastalski R., Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów, „Jurysdykcja Podatkowa” 1/2007/11pl
dc.description.referencesMastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2004pl
dc.description.referencesMastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesMatusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesMazur Ł. (red.), Chróścicki P., Gwóźdź D., Kiereś A., Knap W., Sakowska A., Wojtowicz–Janicka K., Optymalizacja podatkowa, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesWeralski M. (red.), System instytucji prawno–finansowych PRL, t. III, Instytucje budżetowe, Wrocław 1985pl
dc.description.referencesMinisterstwo Gospodarki, Nowa Ordynacja podatkowa – projekt rekomendacji, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesBiałogłowski W., Matarewicz J., Podatkowa hipoteka przymusowa – uwagi krytyczne na temat konstytucyjności art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, „Palestra” 2013, nr 3–4pl
dc.description.referencesMorawski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2530/11. Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia – zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 1pl
dc.description.referencesMorawski W., Tytuł wykonawczy a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, „Prawo i Podatki” 2007, nr 8pl
dc.description.referencesNita A., Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesNowak I., Konsekwencje zaniedbań pełnomocnika dla jego mocodawcy w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 10pl
dc.description.referencesNykiel W. (red.), Chróścielewski W., Koperkiewicz–Mordel K., Sęk M., Wilk M., Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesOchendowski E., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Toruń 1995pl
dc.description.referencesOchendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004pl
dc.description.referencesOdpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 7 listopada 2013 na interpelację nr 21791 w sprawie odmawiania przez urzędy skarbowe nadawania numeru NIP firmom korzystającym z tzw. wirtualnych biur, http://www.sejm.gov.pl z dnia 10.09.2014 r.pl
dc.description.referencesWieczorek–Puławska K., Wojtowicz K., Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, „Monitor Podatkowy” 2011, nr 10pl
dc.description.referencesOdpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 31 października 2013 r. na interpelację nr 21450 w sprawie rejestracji firm z siedzibą w tzw. wirtualnym biurze, http://www.sejm.gov.pl z dnia 10.09.2014 r.pl
dc.description.referencesOfiarski Z. (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014pl
dc.description.referencesBigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1960, z. 3pl
dc.description.referencesPęczek–Tofel A., Fotel M.S., Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT?, „Monitor Podatkowy” 2009, nr 1pl
dc.description.referencesPietrasz P., Rygor natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 4pl
dc.description.referencesPietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa–Białystok 2013pl
dc.description.referencesPismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 stycznia 2014 r. nr V.511.8.2014.EG z dnia 15 stycznia 2014 r.,pl
dc.description.referencesPKPP Lewiatan, Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesPodleś M., Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesPopławski M. (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Białystok 2011pl
dc.description.referencesWładyka S. (red.), Prawo spółek, Kraków 1991pl
dc.description.referencesPyzioł W., Walaszek–Pyzioł A., Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 3pl
dc.description.referencesRabska T., Łętowski J. (red.), System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978pl
dc.description.referencesRedelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994pl
dc.description.referencesBobryk J., Akty świadomości i procesy poznawcze, Wrocław 1996pl
dc.description.referencesRogoń D., Usługi płatnicze powiązane z kredytem na przykładzie umowy o konsumencką kartę kredytową, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8pl
dc.description.referencesRonowicz J., Zasady postępowania administracyjnego w Polsce międzywojennej i w latach 1944–1960, Sulechów 2009pl
dc.description.referencesRozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, nr 12pl
dc.description.referencesRybiałek M., Ewolucja środków płatności (zapłaty): od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego, „Studia Prawnicze” 2012, nr 4pl
dc.description.referencesSiwiński M., Glosa do uchwały NSA z 3 grudnia 2012 r., I FPS 1/12, „Prawo i Podatki” 2013, nr 4pl
dc.description.referencesSkorupka S. (red.), Auderska H. (red.), Łempicka Z. (red.), Mały Słownik języka polskiego, Warszawa 1968pl
dc.description.referencesWoś T. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005pl
dc.description.referencesSrokosz W., Istota prawna pieniądza elektronicznego, „Prawo Bankowe” 2002, nr 12pl
dc.description.referencesStępień A.B., Teoria poznania, Lublin 1971pl
dc.description.referencesStosio A., Pieniądz elektroniczny – cywilnoprawna analiza pojęcia. Cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 5pl
dc.description.referencesStosio A., Pieniądz elektroniczny – cywilnoprawna analiza pojęcia. Cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 6pl
dc.description.referencesBogucki S., Romanowicz M., Problem ekwiwalentności opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa lub prokury – cz. I, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 8pl
dc.description.referencesStrzelec D., Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesSupernat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009pl
dc.description.referencesSzajkowski A., Prawo spółek handlowych, Warszawa 1995pl
dc.description.referencesSzczurek B., Koncepcja ochrony prawa podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesSzostek D., Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e–administracji, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2010, nr 1pl
dc.description.referencesWoźniak B., Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 9pl
dc.description.referencesSzubiakowska M., Przywrócenie uchybionego terminu, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 9pl
dc.description.referencesSzubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1996pl
dc.description.referencesSzymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978–1981pl
dc.description.referencesSzymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1995pl
dc.description.referencesŚw. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13, Prawo, Londyn 1985pl
dc.description.referencesBogucki S., Romanowicz M., Problem ekwiwalentności opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa lub prokury – cz. II, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 9pl
dc.description.referencesTaras W., Glosa do wyroku WSA z dnia 23 lutego 2011 r., I SA/Lu 811/10, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 10pl
dc.description.referencesBogucki S., Cudak A., Wrzesińska–Nowacka A., Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesIwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Poznań 2008pl
dc.description.referencesWróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988pl
dc.description.referencesZalewski D., Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu kontroli skarbowej, Lex/el.pl
dc.description.referencesZamorowski P., Zawiejska–Rataj J., Przywrócenie terminu w orzecznictwie, „Serwis Monitora Podatkowego” 2011, nr 3pl
dc.description.referencesZbroja A., Ugoda administracyjna, „Studia Prawnicze” 1974, nr 1pl
dc.description.referencesZieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979pl
dc.description.referencesZiembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, z. 4pl
dc.description.referencesZimmermann J., Postępowanie podatkowe, Toruń 1998pl
dc.description.referencesBogucki S., Dumas A., Presnarowicz S., Winiarski K., Opłata skarbowa. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2015pl
dc.description.referencesBorkowski G., Glosa do uchwały NSA z 3 grudnia 2012 r., I FPS 1/12, „Glosa” 2013, nr 2pl
dc.description.referencesBorkowski J., Adamiak B., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2014pl
dc.description.referencesJachowicz M., Kotulski M., Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesBrolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013, LEX/el.pl
dc.description.referencesBroniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesBrzezicki T., Morawski W., Umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego – casus osiągania korzyści przez państwo z własnego bezprawia, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 11pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Deklaracja podatkowa – istota i charakter prawny, „Prawo i Podatki” 2005, nr 11pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Glosa do wyroku NSA z 28 czerwca 2010 r., I FPS 5/09, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 4pl
dc.description.referencesBrzeziński B., glosa do wyroku składu 7 sędziów NSA z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt I FPS 5/09, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012, nr 4pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Kierunki zmian przepisów ogólnych prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2001, nr 3–4pl
dc.description.referencesBrzeziński B., komentarz (w:) Raport EY pt. System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25–lecia polskich podatkówpl
dc.description.referencesBrzeziński B., Kwartał po ogłoszeniu. Deklaracja Prawa Podatnika – i co dalej?, rozm. przepr. Beata Chanowska–Dymlang, „Prawo i Podatki” 2011, nr 9pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Ordynacja podatkowa a zagadnienia techniki legislacyjnej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2003, nr 2–3pl
dc.description.referencesJankowiak D., Przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 9pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Ordynacja podatkowa – perspektywy zmian, „Prawo i Podatki” 2006, nr 1pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Problemy kodyfikacji prawa podatkowego w krajach Ameryki Łacińskiej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 3pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. I i II, Toruń 2007pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Kosikowski C. (red.), Ordynacja podatkowa. Studia, Łódź–Toruń 1999pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Nykiel W., Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004pl
dc.description.referencesBrzeziński B., Szot E., Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. P 30/11) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, nr 3pl
dc.description.referencesBucholski R., Mikos–Sitek A., Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzaniu odwołania w sprawach podatkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Monitor Podatkowy” 2014, nr 2pl
dc.description.referencesCharkiewicz M., Daszczuk P., Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 1pl
dc.description.referencesKandalec P. (red.), Days of public law. Collection of abstracts, Brno 2007pl
dc.description.referencesChmiel Z. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toruń 1998pl
dc.description.referencesChojna–Duch E., Gronkowski W. (red.), Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej Polsce w latach 1989–1997, Księga jubileuszowa Profesora dr. Leona Kurowskiego, Warszawa 1998pl
dc.description.referencesChróścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000pl
dc.description.referencesChróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesCudak A., Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 6pl
dc.description.referencesCyman D., Charakterystyka i pojęcie instrumentu pieniądza elektronicznego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 16pl
dc.description.referencesDauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka–Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011pl
dc.description.referencesDawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962pl
dc.description.referencesDawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983pl
dc.description.referencesDawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989pl
dc.description.referencesKaszubski R., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesDembczyńska J., Pietrasz P., Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez samorządowe kolegium odwoławcze, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 7–8.pl
dc.description.referencesDoroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1973pl
dc.description.referencesDowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, Białystok 2013pl
dc.description.referencesDowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012pl
dc.description.referencesDowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Białystok 2014pl
dc.description.referencesDowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009pl
dc.description.referencesDowgier R., Czy nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w odrębnym postępowaniu, w którym wymagane jest złożenie odrębnego pełnomocnictwa?, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 12pl
dc.description.referencesDowgier R., Glosa do wyroku NSA z 28 czerwca 2010 r., I FPS 5/09, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011, nr 4pl
dc.description.referencesDowgier R., Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych – stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesDowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex/elpl
dc.description.referencesKędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2014, Legalispl
dc.description.referencesDudar G., Spółka cywilna jako podmiot podatku od nieruchomości – glosa krytyczna do wyroku WSA w Krakowie z 3 marca 2009 r., I SA/Kr 1601/08, „Finanse Komunalne” 2010, nr 4,pl
dc.description.referencesDzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, Legalis/elpl
dc.description.referencesDzwonkowski H. (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2014pl
dc.description.referencesDzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Komentarz, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesDzwonkowski H., Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), „Monitor Podatkowy” 2012, nr 10pl
dc.description.referencesDzwonkowski H., Samowymiar zobowiązań podatkowych, „Państwo i Prawo” 2004, nr 12pl
dc.description.referencesDzwonkowski H., Zakres i struktura postępowania podatkowego, „Państwo i Prawo” 2000, nr 7pl
dc.description.referencesDzwonkowski H., Zmiany w Ordynacji podatkowej. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesDzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006pl
dc.description.referencesEreciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze t. II, Warszawa 2012pl
dc.description.referencesKidyba A. (red.), Kopaczyńska–Pieczniak K., Niezbecka E., Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesEreciński T. (red.), Weitz K. (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. Serock k. Warszawy, 24–26 września 2009 r, Warszawa 2010pl
dc.description.referencesEtel L. (red.), Ordynacja podatkowa w praktyce – materiały konferencyjne, Białystok 2007pl
dc.description.referencesEtel L. (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008pl
dc.description.referencesEtel L. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2005pl
dc.description.referencesEtel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesEtel L. (red), Tyniewicki M. (red), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012pl
dc.description.referencesEtel L., Redagowanie uchwał podatkowych rad gmin, „Finanse Komunalne” 2004, nr 3pl
dc.description.referencesEtel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013pl
dc.description.referencesEtel L., Kosikowski C., Ordynacja podatkowa, Warszawa 2013pl
dc.description.referencesEtel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009pl
dc.description.referencesKlonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938pl
dc.description.referencesEtel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny, Warszawa 2008pl
dc.conferenceVIII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce”. Ordynacja podatkowa w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, Augustów, 19-20 maja 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WP)
VIII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce”. Ordynacja podatkowa w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, 19-20 maja 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ordynacja 2015.pdf2,54 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons