REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7331
Tytuł: Przemoc wobec osób starszych na wsi. Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych
Inne tytuły: Violence against elderly people in rural areas. Indications for pedagogical interactions
Autorzy: Rudnik, Anna
Promotor(rzy): Halicka, Małgorzata
Słowa kluczowe: przemoc
starość
przemoc wobec ludzi starych
wskazania dla oddziaływań pedagogicznych
violence
old age
violence against old people
indications for pedagogical interactions
Data wydania: 12-cze-2014
Data dodania: 20-gru-2018
Abstrakt: Temat rozprawy doktorskiej brzmi: "Przemoc wobec osób starszych na wsi. Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych". W Polsce problem przemocy wobec ludzi starych nie doczekał się do dnia dzisiejszego zbyt wielu opracowań. Literatura na temat przemocy wobec ludzi starych na wsi jest bardzo uboga. Istnieją zaledwie nieliczne badania na ten temat. Wyniki badań dotyczą trzech wybranych gmin wiejskich województwa podlaskiego, zróżnicowanych pod pod względem materialnym, kulturowym i religijnym. Badano przemoc wobec osób starych w zależności od zamieszkiwanego środowiska, a także czynniki, które sprzyjają jej powstaniu. Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych opracowane zostały na podstawie przeprowadzonych badań i zawierały takie treści i przykładowe rozwiązania, które mogą wspomóc zmianę postaw i zachowań młodszych generacji wobec seniorów. Przedmiotem badań prezentowanych w rozprawie jest zjawisko przemocy wobec osób starszych na wsi, natomiast jej cele koncentrują się na ocenie zjawiska przemocy wobec ludzi starych zmieszkujących wybrane środowiskawiejskie województwa podlaskiego, a także uzyskaniu wiedzy na temat postrzegania ludzi starych i starości przez dzieci i młodzież, zamieszkujących środowiska wiejskie w tym województwie. W rozprawie przyjęto także cel utylitarny, to jest opracowanie wskazań dla oddziaływań pedagogicznych, których zadaniem będzie podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat starości, przemocy wobec osób starych, uwrażliwienie na ich problemy ludzi starych, a tym samym minimalizowanie ryzyka występowania sytuacji przemocowych wobec nich. Ze względu na sposób sformułowania przedmiotu badań oraz celów badawczych zaplanowano dwie fazy badania: diagnozę zjawiska przemocy w środowisku życiowym osób starych oraz ocenę sposobu postrzegania osób starszych przez młodsze pokolenie. Badaniami objęte zostały dwie grupy osób, tj. ludzie starzy oraz dzieci i młodzież. Wszyscy badani zamieszkiwali te same środowiska wiejskie województwa podlaskiego, tj. gminę Zbójna, Krynki i Kleszczele. Dotyczące przemocy wobec osób starszych na wsi (w wieku 60 i więcej lat) realizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył rozpoznania zjawiska przemocy wobec osób starszych w wybranych celowo trzech środowiskach wiejskich w województwie podlaskim, zróżnicowanych pod względem religijnym i kulturowym. Drugi etap badań to wielokrotne studium przypadków, opisujące w sposób bardziej pogłębiony nadużycia i zaniedbania wobec osób starszych. Wywiad pogłebiony przeprowadzony został z ofiarami przemocy. Badania wśród dzieci i młodzieży zostały przeprowadzone w tych gminach, gdzie realizowano badania nad przemocą w stosunku do osób starszych. Badania dotyczyły postrzegania starości i człowieka starego przez młodsze pokolenie, jak i stosunku młodszego pokolenia do starości i ludzi starych. Uwzględniono także problem postrzegania przemocy w stosunku do ludzi starych. Wybór uczniów nie był przypadkowy, gdyż uzależniony był od wieku, w którym przejawiają oni zdolność do myślenia bardziej logicznego, potrafią brać pod uwagę jednocześnie kilka różnych perspektyw oraz formułować sądy względem otaczającej rzeczywistości społecznej i wychowawczej. W kontekście planowanej strategii oddziaływań pedagogicznych okres między 10 a 16 rokiem życia jest czasem, w którym można najpełniej oddziaływać na osobowość i zachowanie dzieci i młodzieży. W celu znalezienia odpowiedzi na postawione problemy badawcze przyjęte zostały następujące metody badawcze: metoda sondażu diagnostycznego oraz metoda indywidualnych przypadków. Uwzględniając wybrane metody badawcze oraz zasadę postępowania badawczego umożliwiającą jednoczesne posługiwanie się wieloma technikami badawczymi, zastosowane zostały następujące techniki badawcze: ankieta oraz wywiad pogłębiony. Do wyżej wymienionych technik badawczych opracowane zostały, o czym wspomniałam wcześniej, narzędzia badawcze takie jak: kwestionariusz ankiety oraz scenariusz wywiadu pogłębionego, opracowania wyników w badaniach ilościowych posłużono się analizą statystyczną. Natomiast w przypadku badań jakościowych opracowanie rezultatów badań polegało na analizie treści uzyskanego materiału, zebranego materiału empirycznego oraz jego teoriami i koncepcjami przyjętymi w pracy pozwoliła na przedstawienie końcowych wniosków.
The title of dissertation is: "Violence against elderly people in rural areas. Indications for pedagogical interactions". In Poland, the problem of violence against the elderly did not exist to this day many studies. The literature about violence against old people in rural areas is inappreciable. Thesis undertaken in the dissertation assesses the phenomenon of violence against older people living in rural environment, as well as present indications.for pedagogical interactions which favor the formation of sympathetic attitudes towards the older generation. The results refer to the three selected rural communities of Podlaskie voivodeship which are diversified in terms of material, cultural, religious. During the research it were studied violence against elderly people, depending on the inhabited environment, as well as factors that contribute to its formation for pedagogical interactions have been developed on extensive research and contain such content and examples of solutions that can help change the attitudes and behavior of the younger generation towards seniors.subject of the research presented in the dissertation is the phenomenon of violence against the elderly in the rural communities, but its objectives are focused on the evaluation of violence against old people living in selected rural environment of Podlaskie voivodeship. The subject is also involved with obtaining knowledge about the perception of old people and old age from children and young people living in rural environment in the province (or countryside). The hearing also adopted a utilitarian objective, that is to develop guidelines for pedagogical interactions, whose task will be to raise the level of knowledge of children and young people about old age, raise the level of knowledge of violence against elderly people, sensitize them to the problems of the elderly, thus minimizing the risk of violent situation ti them .regard to the object of study and research objectives it were planned two phases of the study: the diagnosis of violence against (or towards) elderly (or old people) and the evaluation of the perception of the elderly by the younger generation. Research included two groups of respondents: elderly (or elderly, or old people)and children and youth. All respondents lived in the same rural environment of Podlaskie voivodesip, in community as: Zbójna, Krynki and Kleszczele.on elder abuse in the country was carried out in two stages The first phase concerned the recognition of violence against the elderly in selected purposely three rural communities in Podlaskie voivodeship, which were diversed in terms of religious and cultural backgrounds. Research were conducted among people aged 60 years and more. The second stage of the research was a multiple case study, describing in more depth abuse and neglect of the elderly. In-depth interview was conducted with victims of violence, among children and adolescents (or youth) have been conducted in those communities where the study was carried out over violence against the elderly. The studies with students attending primary schools and junior high schools from three Podlasie rural areas. There were the same communities that were conducted research on violence against old people. Studies related to the perception of old age and an old people by the younger generation. Studies also concentrated on the perception of violence against the elderly. Selection of students was not accidental, it was dependent on the age at which they exhibit the ability to think more logically, are able to consider several different perspectives, and formulate arguments with respect to the surrounding social and educational reality. In the context of the planned strategy of pedagogical interaction term between 10 and 16 years of age is the time where people can most fully affect the personality and behavior of children and adolescents.order to find answers to the research problems were adopted following test methods: the method of diagnostic survey and the method of individual cases. Including the selected (or chosen) research methods and the principle research procedure that allows the simultaneous use of multiple research techniques have been applied following research techniques: a survey and in-depth interview. For the above-mentioned research techniques have been developed research tools such as a questionnaire and in-depth interview questionnaire.develop the in quantitative research was used statistical analysis. However, in the case of qualitative research the compilation of the results of studies were consisted in analysis of empirical material. analysis of the collected empirical material and its correlation of assumptions and theories and methodological approaches adopted in the work allowed me to present the final conclusions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7331
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Rudnik_Przemoc_wobec_osob_starszych_na_wsi_Wskazania.pdf
Dostęp ograniczony
5,09 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.