REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7290
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorSobecki, Mirosław-
dc.contributor.authorSacharczuk, Joanna-
dc.date.accessioned2018-12-19T10:59:10Z-
dc.date.available2018-12-19T10:59:10Z-
dc.date.issued2015-07-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7290-
dc.description.abstractPrzedmiotem podjętych badań była pamięć przeszłości Białegostoku zachowana w świadomości licealistów z Białegostoku oraz Kiryat Białystok w Izraelu. Podstawowym kontekstem analizy pamięci przeszłości Białegostoku uczniów szkół średnich, były treści dotyczące przeszłości miasta wywoływane z pamięci białostoczan pochodzenia polskiego i żydowskiego, urodzonych przed wojną, które uzyskałam podczas przeprowadzonych wywiadów. W badaniach zastosowałam model eklektyczny, badania miały charakter ilościowo-jakościowy. Badania jakościowe , w których posługiwano się metodą biograficzną (tematyczną), były fundamentem projektowania wytycznych do prowadzenia badań metodą ilościową, w których posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego. Diagnoza pamięci przeszłości Białegostoku, pozwoliła ustalić aktywne źródła zdobywania wiedzy o przeszłości miasta przez licealistów. W oparciu o tę wiedzę będzie można zindywidualizować sposoby pracy z poszczególnymi grupami oraz pracować nad zaniedbanymi w tym temacie obszarami. Ustaliłam, że niski poziom wiedzy licealistów na temat przeszłości Białegostoku nie jest spowodowany ich niechęcią do poznania przeszłości. Większość licealistów deklarowała potrzebę poznawania przeszłości i historii życia przedwojennych białostoczan, a jednocześnie część z nich posiadała ubogą wiedzę na ten temat. Prawdopodobnie szkoła podobnie jak i inne środowiska edukacyjne, nie zaspokajała ich oczekiwań w tym zakresie.pl
dc.description.abstractThe object of the research was the memory of the past of Bialystok preserved in the minds of high school students from Bialystok and from Kiryat Bialystok in Israel. The main context of the analysis of the memory of the past Bialystok among high school students, were content about the city's past invoked the memory of Bialystokers of Polish and Jewish origin, whose were born before the II World War. These contents were obtained during interviews with high school students. I used eclectic model of studies and it had the quantity and quality nature. Qualitative research, which used a biographical method (thematic), were the foundation of the design guidelines for quantitative research, which used the diagnostic survey. The diagnosis of memory of the past Bialystok, helped establish an active source of acquiring knowledge about the past of the city by high school students. On the basis of this knowledge there will be possibility to customize the methods of working with individual groups and work on neglected areas in this topic. I determined that the low level of knowledge of high school students about the past of Bialystok is not due to their reluctance to study the past. Most high school students declared their need to learn about the past and the history of life the Bialystokers before the II World War , while some of them had poor knowledge on this subject. Probably the school as well as other learning environments, does not meet expectations in this regard.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectpedagogika miejscapl
dc.subjectedukacja regionalnapl
dc.subjectedukacja międzykulturowapl
dc.subjectpamięć społecznapl
dc.subjecttożsamość kulturowapl
dc.subjectplace pedagogypl
dc.subjectregional educationpl
dc.subjectintercultural educationpl
dc.subjectsocial memorypl
dc.subjectcultural identitypl
dc.titlePamięć przeszłości Białegostoku jako element tożsamości zbiorowej uczniów szkół średnich z perspektywy edukacji międzykulturowej. Studium porównawczepl
dc.title.alternativeThe memory of the past of Bialystok as a part of the collective identity of high school students from the perspective of intercultural education. Comperative studiespl
dc.typeBook_phdpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Edukacji Międzykulturowej. Zakład Komunikacji Międzykulturowejpl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Sacharczuk_Pamiec_przeszlosci_Bialegostoku.pdf5,21 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.