REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7263
Tytuł: Analiza strategiczna fundraisingu w bibliotece akademickiej – wybrane przykłady
Inne tytuły: A strategic analysis of a fundraising in the academic library - selected examples
Autorzy: Kołodziejczyk, Edyta
Słowa kluczowe: analiza strategiczna
biblioteki akademickie
fundraising
SWOT
zarządzanie strategiczne
strategic analysis
academic libraries
strategic management
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 163-184
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Ograniczone środki budżetowe bibliotek akademickich w Polsce wyłoniły potrzebę znalezienia dodatkowych źródeł dofinansowania tych instytucji. Skuteczność działań w tej dziedzinie zależy od strategii pozyskiwania funduszy. Dobrze skonstruowana strategia to nie tylko zestaw celów i działań pozwalających realizować misję biblioteki, to także stosowane w dłuższym czasie podejście sytuacyjne, umożliwiające rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb użytkowników. Ten złożony kontekst odnosi się do relacji z otoczeniem i pozwala zdefiniować pozycję biblioteki na tle innych podmiotów działających w uczelni. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel próbę stworzenia analizy strategicznej fundraisingu dla biblioteki akademickiej. Kolejnym celem jest analiza wybranych sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych w niektórych bibliotekach akademickich w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Zestawienie takie może być źródłem inspiracji do wykorzystania w naszych warunkach sprawdzonych gdzie indziej metod.
The limited budget resources of the academic libraries in Poland have highlighted the need to find the additional sources of the funding for these institutions. The effectiveness of this action depends on the strategy of raising funds. A well-structured strategy is not only a set of goals and activities that make it possible to carry out a library mission, but also a long-standing situational approach to solve the problems and meet users’ needs. This complex situational context refers to the relationship with the environment and allows to define the position of the library against the other subjects in the university. This article attempts to create a strategic analysis of a fundraising for an academic library. Another objective is to analyze selected ways of acquiring the extra-budgetary resources in some of the academic libraries in the United States and in Poland. This summary may be a source of inspiration to use the tested methods in our own experience.
Afiliacja: Biblioteka Politechniki Łódzkiej
E-mail: edyta.kolodziejczyk@p.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7263
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.10
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Kolodziejczyk_Analiza_strategiczna_fundraisingu_w_bibliotece_akademickiej.pdf343,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.