REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7148
Tytuł: Zależność między zmianą salda przepływów z działalności operacyjnej a stopą zwrotu z akcji największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Inne tytuły: Relationship between the change of operating cash flows and stocks return firms listed on Warsaw Stock Exchange
Autorzy: Lisicki, Bartłomiej
Słowa kluczowe: operacyjne przepływy pieniężne
akcje
cena rynkowa
operating cash flow
stocks
market price
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk , s. 116-129
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W niniejszym artykule zbadano zależność między zmianą operacyjnych przepływów pieniężnych netto spółek a stopami zwrotu z ich akcji. Autor postawił hipotezę, że związek zbadany za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona między podanymi zmiennymi jest jednokierunkowy. Za okres analizy przyjęto lata 2012-2015. Spółki zakwalifikowane do badania objęły emitentów akcji wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40. Na podstawie dokonanych obliczeń, zawierających zarówno bezwzględne, jak i względne zmiany przepływów operacyjnych i kursów akcji, nie stwierdzono silnej, dodatniej zależności liniowej między zmiennymi. Ponadto, w niektórych przekrojach analizy korelacja ta miała charakter ujemny.
This article explores the relationship between the change in operating cash flow of companies and their return rates. The author hypothesized that the relationship examined by Pearson's linear correlation coefficient between the given variables is unidirectional. The 2012-2015 period was adopted for the analysis period. Research includes shares listed in the WIG20 and mWIG40 indices. Based on the calculations covering both absolute and relative changes in operating flows and stock prices, there was no strong positive linear relationship between the variables. Also, in some cross-sectional analyzes, this correlation was negative.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7148
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.