REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7142
Tytuł: Znaczenie i uwarunkowania innowacji w polskim sektorze energetycznym
Inne tytuły: Significance and conditions of innovation in the energy sector
Autorzy: Okraszewska, Ewelina
Słowa kluczowe: innowacje
rozwój
energia odnawialna
zrównoważony rozwój
innovation
development
renewable energy
sustainable development
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 48-58
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W pracy poddano analizie i ocenie znaczenie procesu innowacyjności w polskim sektorze energii odnawialnej, a także rozpoznanie możliwości ich finansowania ze środków unijnych i krajowych. Została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wprowadzać innowacje w zakresie energii odnawialnej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii społecznej. Praca ma charakter teoretyczny. Metody wykorzystane do próby odpowiedzi na pytanie badawcze wyróżniają się podejściem heurystycznym. Wdrażanie innowacji do sektora energetycznego jest narzucane przez wiele czynników, jednak głównym z nich jest współczesna gospodarka. Zważywszy na nowe uwarunkowania: ekonomiczne, polityczne, przyrodnicze i społeczne, innowacyjne działania są prowadzone m.in. w obszarach energii elektrycznej, wykorzystania nie tylko ciepła, ale i chłodu z naturalnych zasobów energetycznych, wytwarzania biopaliw oraz ekologicznego budownictwa. Przez lata gospodarka opierała się na wykorzystywaniu wyłącznie konwencjonalnych źródeł energii, a mianowicie węgla, ropy czy gazu. Ponadto, często była prowadzona w sposób niezrównoważony, a nawet rabunkowy. Konwencjonalne źródła wyczerpują się w coraz szybszym tempie należy więc umiejętnie spożytkować alternatywne rozwiązania, jakimi są odnawialne źródła energii. Zastosowanie innowacji związanych z OZE wiąże się nie tylko z dużymi nakładami finansowymi, lecz również i oporem społeczeństwa przed nieznanym. Dlatego też wdrażanie w życie nowych technologii, pozwalających na wytwarzanie czystej energii, charakteryzuje się niskim tempem wzrostu.
Implementing innovation into the energy sector is imposed by many factors, but the main is the modern economy. Given the new economic, political, natural and social conditions, innovative activities are carried out in the areas of electricity, not only the heat but also the cooling of natural energy resources, the production of biofuels and ecological construction. Over the years, the economy has been based on the use of only conventional sources of energy, namely coal, oil or gas. In addition, it was often conducted in an unbalanced or even robbery way. Conventional sources are exhausting at an accelerated pace, so it is wise to use alternative solutions such as renewable e nergy sources. The application of RES-related innovations is not only associated with large financial expenditures, but also by the unfavorable society. Therefore, the implementation of new technologies to produce clean energy is characterized by low growth rates.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/7142
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Okraszewska_Znaczenie_i_uwarunkowania_innowacji_w_polskim_sektorze_energetycznym.pdf2,26 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.