REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7129
Tytuł: Czy model systemu ochrony zdrowia ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych krajów europejskich?
Inne tytuły: Does model of the health protection system has an impact on the socio-economic development of selected European countries?
Autorzy: Tuchlińska, Natalia Elżbieta
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy
model systemu ochrony zdrowia
organizacja ochrony zdrowia
socio-economic development
health care system model
organization of health care system
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 156-167
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju kwalifikuje go do jednej z grup krajów wysoko, średnio lub nisko rozwiniętych. Na rozwój społeczno-gospodarczy ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest stan zdrowia społeczeństwa, który nieodzownie wiąże się z organizacją ochrony zdrowia w danym kraju. Warto więc zastanowić się, czy i w jaki sposób model systemu ochrony zdrowia oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy danego kraju? Celem artykułu jest sprawdzenie, czy model systemu ochrony zdrowia ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych krajów europejskich? Osiągnięcie tego umożliwiła analiza wskaźnika HDI oraz wybranych wskaźników umieralności. Dane dotyczące wskaźnika HDI pochodzą z opracowania Agendy do spraw Rozwoju ONZ, natomiast dane dotyczące umieralności pochodzą z opracowań Eurostatu.
The level of socio-economic development of a country qualifies it to one of the groups of high, medium or low-developed countries. Socio-economic development is influenced by many factors. One of them is the state of health of the society, which necessarily relates to the health organization in a given country. It is worthwhile to consider whether and how does the model of health care s ystem a ffect t he socio-economic development of a given country? The purpose of the article is to check whether the health care system model influences the socio-economic development of selected European countries. Achieving this has enabled analysis of the HDI index and selected mortality rates. The HDI data are derived from the UN Development Program, while mortality data are derived from Eurostat studies.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7129
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.