REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7123
Tytuł: Marka miasta jako czynnik rozwoju miast w Polsce
Inne tytuły: City brand as an urban development factor in Poland
Autorzy: Raganowicz, Krzysztof
Słowa kluczowe: marka
marketing miasta
rozwój miast
polityka marketingowa
brand
city branding
urban development
marketing policy
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 75-86
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Do realizacji celów marketingowych miasta używają marek miejskich, które pozwalają na strategiczne podejście do zarządzania wizerunkiem. Pozytywny wizerunek zwiększa ich atrakcyjność wśród różnych grup interesariuszy, co oddziałuje na rozwój lokalny. Badając podejście miast polskich do marki, przeanalizowano dokumenty strategiczne miast wojewódzkich pod kątem wykorzystania marki lub budowania wizerunku jako czynnika rozwoju. Ponadto, poddano obserwacji działania marketingowe tych miast i realizację celów wizerunkowych przedstawionych w dokumentach strategicznych. W rezultacie określono, że marka jest uznawana przez polskie miasta za ważny element wpływający na ich rozwój, przede wszystkim w sferach gospodarki i turystyki. Większość miast używa marki miejskiej oraz widzi potrzebę jej budowy.
Cities use urban brands, which allow a strategic approach to city image management, to achieve their marketing goals. A positive image of the city increases its attractiveness to different stakeholder groups, which influences local development. Strategic documents of the voivodeship capitals were analysed in terms of using urban brand or building a positive image as urban development factors to examine the approach of the main Polish cities to urban branding. Moreover, marketing activities and strategic image objectives realisation of these cities were observed. As a result, it was stated that the main Polish cities recognise the brand as an important urban development factor, especially in the fields of economy and tourism. Most cities use urban brand or see the need to build it.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
URI: http://hdl.handle.net/11320/7123
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Raganowicz_Marka_miasta_jako_czynnik_rozwoju_miast_w_Polsce.pdf2,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.