REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7122
Tytuł: Zrównoważony rozwój gospodarczy na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa
Inne tytuły: Sustainable economic development on the example of Krakow’s spatial planing policy
Autorzy: Stec, Anna
Sarzyński, Konrad
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój gospodarczy
planowanie przestrzenne
Sustainable economic development
spatial planning
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 57-74
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Kraków jako jedno z największych polskich miast oraz rdzeń Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest atrakcyjnym miejscem dla sektora nowoczesnych usług biznesowych, czego efektem jest bardzo silna pozycja na światowym rynku usług BPO/SSC. Powoduje to jednak potrzebę nieustannego rozwoju przestrzennego w celu zaspokojenia potrzeb obecnych oraz przyszłych mieszkańców i przedsiębiorców, oczekujących przyjaznego miejsca do życia i pracy. Celem artykułu jest analiza lokalizacji przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie miasta Krakowa pod kątem stopnia zagęszczenia wraz z ich charakterystyką. W efekcie otrzymano obszary o największym zagęszczeniu przedsiębiorstw, które następnie zestawiono z kierunkami rozwoju przestrzennego wskazanymi w dokumentach kształtujących politykę przestrzenną miasta Krakowa. Pozwoliło to zweryfikować hipotezę, że dokumenty planistyczne mogą przyczynić się do trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Kraków as one of the largest Polish cities and the core of the Krakow Metropolitan Area is an attractive location for the modern business services sector, resulting in a solid position in the global BPO / SSC market. However, this need for constant spatial development to meet the needs of current and future residents and businesses, pending a friendly place to live and work. The aim of the article is to analyze the location of companies registered in the city of Krakow regarding the degree of compaction and their characteristics. As a result, the areas with the highest density of enterprises were obtained, which were then compared with the directions of spatial development indicated in the documents shaping the spatial policy of the city of Cracow. The analysis allowed to verify the hypothesis that the planning documents can contribute to the sustainable and balanced economic growth.
Afiliacja: Anna Stec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Konrad Sarzyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7122
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.