REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/695
Tytuł: Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działalności organizacji pozarządowych
Inne tytuły: Non-formal Intercultural Education in Poland on the Example of Non-governmental organizations activity
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Promotor(rzy): Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: obcy
different
wielokulturowość
multiculturalism
międzykulturowość
interculturalism
międzykulturowa edukacja nieformalna
non-formal intercultural education
kompetencje międzykulturowe
intercultural competencies
Data wydania: 16-sty-2014
Data dodania: 24-lut-2014
Abstrakt: Dysertacja stanowi próbę naukowego opracowania problematyki realizacji międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce na przykładzie działań organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej metodyki oraz opinii odbiorców na temat podejmowanych inicjatyw. Do podstaw teoretycznych zawartych w pracy należą: Koncepcja edukacji Philipa Coombsa i Manzoora Ahmeda, Koncepcja postrzegania Innego i Interakcji z Nim oraz Holistyczna koncepcja edukacji międzykulturowej Jerzego Nikitorowicza. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale Międzykulturowa edukacja nieformalna – zarys problematyki, zostały zaprezentowane podstawowe założenia międzykulturowej edukacji nieformalnej. Drugi rozdział Międzykulturowa edukacja nieformalna zadaniem polskich organizacji pozarządowych, w nawiązaniu do idei obywatelskości, opisuje genezę i rozwój międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce, podejmowanej przez organizacje pozarządowe. Kolejny, trzeci rozdział Metodologiczne założenia badań własnych, zawiera podstawy metodologiczne zrealizowanego przez autorkę pracy projektu badawczego. Ostatni, czwarty rozdział Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działalności polskich organizacji pozarządowych w świetle badań własnych, stanowi opracowanie materiału empirycznego zebranego w toku badań. Praca mimo naukowego charakteru, ze względu na specyfikę podjętego tematu, zawiera także przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.
The dissertation is an attempt to provide a scientific analysis of the issue of non-formal intercultural education in Poland on the example of non-governmental organizations’ activities, with particular attention paid to the methodology and recipients’ opinions about the undertaken initiatives. The theoretical bases of the dissertation are the concept of education created by Philip Coombs and Manzoor Ahmed, the concept of the perception of Different and interaction with him and the holistic concept of intercultural education by Jerzy Nikitorowicz. The PhD dissertation consists of four chapters. The first chapter Non-formal Intercultural Education – the Outline of the Issues, presents the basic principles of non-formal intercultural education. The second chapter Non-formal Intercultural Education as a Task of Non-governmental Organizations describes the genesis and development of nonformal intercultural education in Poland undertaken by nongovernmental organizations. The process is described with reference to the idea of citizenship. The third chapter The Methodological Assumption of the Author’s Research shows the methodological background of the research project conducted by the author of the PhD dissertation. The final chapter Non-formal Intercultural Education on the Basis of Non-governmental Organizations’ Activity in the Context of the Author’s Research is an analysis of the empirical material collected during the research process. Despite its scientific character, the PhD dissertation also includes examples of good educational practices (due to the topic’s specificity).
Opis: Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/695
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
miedzykulturowa.doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
3,35 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.