REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6941
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRoszkowska-Mądra, Barbara-
dc.contributor.authorZalesko, Elżbieta-
dc.date.accessioned2018-09-26T07:56:20Z-
dc.date.available2018-09-26T07:56:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationOptimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Bialystok-Vilnius 2018, s. 291-302pl
dc.identifier.isbn978–83–65696–08–3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6941-
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to indicate the scope of public intervention measures (Rural Development Program Funds) contributing to the fulfillment of the agricultural sector, which is an important sector of the Polish economy, not only for production but also for non-productive functions in the form of public goods and services, increasingly perceived and appreciated by the public. This constitutes a strong foundation for their support and is considered as a form of remuneration for farmers to generate positive externalities (public goods) provided to the society for which creation, the market does not reward the agricultural producers. The analyzes carried out show that, under the Common Agricultural Policy, rural development policy offers a number of measures to support the agricultural economy, agricultural practices and other investments thus contributing to the generation of public goods in agriculture. These measures support the development of rural areas and encourage the creation of public goods, both of an environmental and social nature.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectAgriculturepl
dc.subjectpublic goodspl
dc.subjectpublic spendingpl
dc.subjectEuropean model of agriculturepl
dc.subjectCommon Agricultural Policypl
dc.titleSources of Financing Public Goods in Polish Agriculturepl
dc.typeBook chapterpl
dc.identifier.doi10.15290/oolscprepi.2018.21-
dc.description.EmailBarbara Roszkowska-Mądra: broszkowska@poczta.onet.plpl
dc.description.EmailElżbieta Zalesko: ezalesko@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteBarbara Roszkowska-Mądra - Doctor habilitated in Economics, the professor at the University of Bialystok, Faculty of Economics and Management, Poland. The Author specializes in the issues of balanced and multifunctional development of agriculture and rural areas, as well as the influence of the state and community policies on rural development and agriculture. The Author of nearly 80 publications on the national and international scale.pl
dc.description.BiographicalnoteElżbieta Zalesko - Doctor of Economics, University of Bialystok, Poland, Faculty of Economics and Informatics in Vilnius (Lithuania). The Author of publications on macroeconomic issues (foreign trade, foreign investments, and competitiveness of the economy) and agri-food market.pl
dc.description.AffiliationBarbara Roszkowska-Mądra - University of Bialystokpl
dc.description.AffiliationElżbieta Zalesko - University of Bialystokpl
dc.description.referencesAdamowicz, M.: Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich (Multifunctional agriculture in rural development), in: Kłodziński, M., Dzun, W. (eds.): Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (Agriculture and rural development), Warszawa: IRWiR PAN, 2005.pl
dc.description.referencesBaldock, D., Hart, K., Scheele, M.: Dobra publiczne i interwencja publiczna w rolnictwie (Public goods and public intervention in agriculture), Bruxelles: European Network for Rural Develpment, 2010.pl
dc.description.referencesBiernat-Jarka, A.: Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (Public goods in agriculture in the new financial perspective of the European Union), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Problems of Agricultural Economics) no. 1 (2016).pl
dc.description.referencesEuropean Network for Rural Development: Conceptual Framework on Public Goods Provided Through Agriculture in the EU. Working Document of the Technical Working Group “Public Goods”, 2009.pl
dc.description.referencesCooper, T., Hart, K., Baldock, D.: Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union. Rapport Prepared for DG Agriculture and Rural Development, London: Institute for European Environmental Policy, 2009.pl
dc.description.referencesCzudec, A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa (Economic conditions for the development of multifunctional agriculture), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.pl
dc.description.referencesCzyżewski, A., Kułyk, P.: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne, Problemy rolnictwa światowego (Public goods in the concept of multifunctional agricultural development; theoretical and practical approach, Problems of world agriculture), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie (Scientific Works of SGGW in Warsaw) no. 2 (2011).pl
dc.description.referencesCzyżewski, B., Matuszczak, A.: Rola rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa (The role of land rents in the sustainable development of agriculture) ACTA Scientiarum Polonorum, Oeconomia no. 3 (2010).pl
dc.description.referencesDaniel, F.J., Perraud D.: The Multifunctionality of Agriculture and Contractual Policies. A Comparative Analysis of France and the Netherlands, Journal of Environmental Management no. 90 (2009).pl
dc.description.referencesDuer, I.: Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo-wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Public goods used and supplied by agriculture – supported under the rural development program), Studia i Raporty (Studies and Raports) no. 21 (2010).pl
dc.description.referencesEuropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Dobra publiczne i publiczny system interwencji, Raport analityczny przekazany do członków TGR 3 (Public goods and public intervention system, Analytical report passed to TGR members 3), 2010.pl
dc.description.referencesLiziński, T.: Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich (Problems of valuation of environmental goods and services in rural areas), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (Scientific Works of University of Szczecin. Economic Problems of Servicies) no. 89 (2012).pl
dc.description.referencesMałażewska, S., Gajos, E.: Hierarchia dóbr publicznych w rolnictwie (Hierarchy of public goods in agriculture), Roczniki Naukowe SERiA (Scientific Yearbook of SERiA) no. 5 (2016).pl
dc.description.referencesMałażewska, S.: Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Environmental public goods in agriculture and in rural areas), Ekonomia i Środowisko (Economy and Environment) no. 1 (2015).pl
dc.description.referencesMalinowski, P.: Wielofunkcyjne rolnictwo jako kierunek rozwoju polskiej wsi (Multifunctional agriculture as a direction of the development of the Polish village), in: Adamowicz, M. (ed.): Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej (Knowledge management in Agribusiness in the conditions of Polish membership in the European Union), Prace Naukowe SGGW (Scientific Works of SGGW) no. 35 (2005).pl
dc.description.referencesMarsden, T., Sonnino, R.: Rural Development and the Regional State: Denying Multifunctional Agriculture in the UK, Journal of Rural Studies no. 24 (2009).pl
dc.description.referencesMultifunctionality: Towards an Analytical Framework. Paris: OECD, 2001.pl
dc.description.referencesRamniceanu, I., Ackrill, R.: EU Rural Development Policy in the New Member States: Promoting Multifunctionality?, Journal of Rural Studies no. 23 (2007).pl
dc.description.referencesRenting, H., Rossini, W.A.H., Groot, J.C.J., Van der Ploeg, J.D., Laurent, C., Perraud, D., Stobbelaar, D.J., Van Ittersum, M.K.: Exploring Multifunctional Agriculture. A review of Conceptual Approaches and Prospects for an Integrative Transitional Framework, Journal of Environmental Management no. 90 (2009).pl
dc.description.referencesRoszkowska-Mądra, B.: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju (Rural areas with unfavorable farming conditions in the aspect of their sustainable development, Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.pl
dc.description.referencesSamuelson, P.A.: The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics no. 4 (1954).pl
dc.description.referencesSystem płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 (Direct payments system in 2015-2020), Warszawa: MRiRW, 2015.pl
dc.description.referencesWilkin, J.: Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji (griculture and society – the evolution of functions and relations), in: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (Conditions and directions of socio-economic changes in rural areas), Warszawa: IRWiR PAN, 2005.pl
dc.description.referencesWilkin, J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich (Ultifunctionality of agriculture and rural areas), in: Kłodziński, M. (ed.): Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 (Hallenges in front of rural areas and agriculture in the perspective of 2014-2020), Warszawa: IRWiR PAN, 2008.pl
dc.description.referencesWilkin, J.: Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie (Nactional agriculture – a new approach to the role of agriculture in the economy and society), in: Wilkin, J. (ed.): Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implementacje praktyczne (Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological foundations and practical implementations), Warszawa: IRWiR PAN, 2010.pl
dc.description.referencesWilson, G.A.: From “Weak” to “Strong” Multifunctionality: Conceptualising Farm-level Multifunctional Transitional Pathways, Journal of Rural Studies no. 24 (2008).pl
dc.description.referencesZegar, J.S.: Ekonomia wobec kwestii agrarnej (Ecomy in the face of the agrarian issue), Ekonomista (Economist) no. 6 (2010).pl
dc.description.referencesZegar, J.S.: Polityka Rolna po 2013 roku (Agricultural Policy after 2013), Wieś i Rolnictwo (Village and Agriculture) no. 3 (2010).pl
dc.description.referencesDyrekcja Generalna do Spraw Polityki Wewnętrznej. Jakie narzędzia europejskiej polityki rolnej sprzyjałyby dostarczaniu dóbr publicznych? (What Tools for the European Agricultural Policy to Encourage the Provision of Public Goods?) Studium 2011. www.europarl.europa.eu.pl
dc.description.firstpage291pl
dc.description.lastpage302pl
dc.identifier.citation2Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvanpl
dc.conferenceXVI International Scientific Conference "The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest", Vilnius 21-22 September 2017pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WEI)
Materiały konferencyjne (WEiZ)
XVI International Scientific Conference "The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest" 21-22 September 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Roszkowska-Madra_E_Zalesko_Sources_of_Financing_Public_Goods.pdf676,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.