REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/681
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.editorCiereszko, Iwonapl
dc.contributor.editorBajguz, Andrzejpl
dc.date.accessioned2014-02-20T10:40:45Z-
dc.date.available2014-02-20T10:40:45Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn978-83-62069-37-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/681-
dc.description.abstractPrezentowana Państwu monografia jest kolejną pozycją wydawniczą cyklu poświęconego osiągnięciom z zakresu najnowszych badań bioróżnorodności, prowadzonych na różnych poziomach organizacji życia roślin, grzybów i porostów – od komórki do ekosystemu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest różnorodność biologiczna roślin naczyniowych, grzybów i porostów w zmieniających się warunkach środowiska, pod wpływem abiotycznych i biotycznych czynników stresowych. Poszczególne rozdziały monografii prezentują szeroki zakres zagadnień naukowych związanych z ekofizjologią, biochemią, biologią rozwoju roślin, ekologią populacji, fitosocjologią, florystyką i systematyką. Autorami rozdziałów są pracownicy kilku uczelni, uznani badacze naukowi, w większości członkowie Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W monografii omówione zostały szczegółowo, w świetle najnowszych badań, m.in.: dostosowania roślin o typie fotosyntezy C4 do zmiennych warunków środowiska, z podkreśleniem znaczenia różnorodności tych roślin, rola czynników środowiskowych i wewnętrznych wpływających na spoczynek i kiełkowanie nasion, funkcje biologiczne fitohormonów (brassinosteroidów), regulacyjna rola tlenku azotu w morfogenezie, znaczenie askorbinianu w zapobieganiu skutkom stresu oksydacyjnego, reakcje obronne roślin w odpowiedzi na niedobór makroelementów czy zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi. Przedstawiono również analizę zmienności cech demograficznych wybranych populacji roślin oraz aspekty ochrony rzadkich taksonów i cennych typów siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem ich roli dla funkcjonowania obszarów sieci Natura 2000. Kolejne rozdziały poświęcone są badaniom cennych przyrodniczo siedlisk i stanowisk chronionych gatunków roślin w strefie śródmiejskiej Białegostoku (m. in. z wykorzystaniem metod fitoindykacji wspomaganych technikami GIS) oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Dodatkowo omówione zostało zjawisko inwazji gatunków roślin obcego pochodzenia, trwale zmieniających strukturę wyjątkowych przyrodniczo ekosystemów Doliny Biebrzy. Została również zasygnalizowana problematyka paleoekologiczna dotycząca wpływu osadnictwa człowieka na szatę roślinną oraz wykorzystania danych paleoekologicznych do prognozowania trendów zmian klimatycznych w perspektywie najbliższych stu- i tysiącleci. Następne rozdziały przedstawiają stopień różnorodności zbiorowisk grzybów wodnych i glebowych (odwodnionych torfowisk) oraz analizy ekologiczno-florystyczne porostów na obszarach o zróżnicowanej antropopresji i na terenach naturalnych.pl
dc.description.sponsorshipWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział w Białymstokupl_PL
dc.subjectróżnorodność biologicznapl
dc.subjectadaptacjapl
dc.subjectfitohormonypl
dc.subjectstres abiotycznypl
dc.subjectfotosynteza typu C4pl
dc.subjecttlenek azotupl
dc.subjectkiełkowanie nasionpl
dc.subjectdemografia roślinpl
dc.subjectporostypl
dc.subjectgrzby wodnepl
dc.subjectfitoindykacjapl
dc.subjectGISpl
dc.subjectpaleoekologiapl
dc.titleRóżnorodność biologiczna. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiskapl
dc.typeBookpl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WBiol)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Roznorodnosc_biologiczna_OB-PTB_2013.pdf13,02 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons