REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6764
Tytuł: Próg rentowności a innowacyjność przedsiębiorstwa
Inne tytuły: Break event point and corporate innovativeness
Autorzy: Sobotka, Marcin Adam
Promotor(rzy): Meredyk, Kazimierz
Słowa kluczowe: innowacyjność
innowacja
próg rentowności
efektywność
innovation
break event point
efficiency
Data wydania: 17-maj-2018
Data dodania: 12-lip-2018
Abstrakt: W pracy formułuje się hipotezę, że istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej powinno być szerokie wykorzystywanie w programowaniu działań rozwojowych przedsiębiorstw sektora MŚP analizy progu rentowności. Analiza ta determinuje poziom efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, a przez to także samego poziomu innowacyjności. Już na poziomie projektowania i programowania inwestycji nie uwzględnia się często realnych relacji cen i kosztów, co skutkuje niedoszacowaniem kosztów jednostkowych zmiennych, przy których osiągany jest próg rentowności. Marginalizowana jest także rola analizy czynników określających poziom cen. W konsekwencji, na etapie podejmowania decyzji o realizacji procesu innowacyjnego nie uwzględnia się w odpowiednim zakresie ryzyka związanego ze zmianą jednostkowej ceny sprzedaży i jednostkowych kosztów zmiennych. Modelowanie progu rentowności stanowi bezpośredni czynnik efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, ta z kolei ma istotny wpływ na kształtowanie się poziomu innowacyjności. W przypadku projektów innowacyjnych modelowanie progu rentowności nabiera szczególnej wagi, inwestycje związane z wprowadzaniem innowacji powinny być projektowane bardziej kompleksowo aniżeli projekty imitacyjne, niezbędnym elementem projektu innowacyjnego jest bowiem analiza skuteczności rynkowej przedsięwzięcia.
In my thesis I formulate a hypothesis that the major catalyst of growth of innovativeness of Polish economy should be an extensive use of the break event point analysis in programming of the development activities of entities in the SME sector. Such analysis determines the level of efficiency of any innovative undertakings and thus the level of innovativeness itself. As early as at the design and programming stage of an investment the real price-cost rations are often not taken into account, which results in underestimation of the unit variable costs relevant for reaching the break event point. The role of the analysis of the factors affecting the level of prices is also marginalized. Consequently, at the stage of making the decision on implementation of an innovative process the risk related to changes both to the unit sale prices and to the unit variable costs is not adequately addressed. Modelling of the break event point constitutes a direct factor of efficiency of any innovative undertakings, and this efficiency is in turn strongly affects the innovative level. In case of innovative projects, this modelling of the profitability threshold becomes extremely important, and thus investments related to introduction of innovations should be designed in a more complex manner than imitative projects, as the necessary component of an innovative project is the analysis of the market efficiency of this undertaking.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/6764
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MA_Sobotka_Prog_rentownosci_a_innowacyjnosc_przesiebiorstwa.pdf
Dostęp ograniczony
2,45 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.