REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6762
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLul, Marcin-
dc.date.accessioned2018-07-11T11:50:16Z-
dc.date.available2018-07-11T11:50:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 213-230pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6762-
dc.description.abstractIn Kraszewski’s times the term ”vagrant” becomes a stigmatizing label. It denotes the Poles who return to politically-oppressed Poland, only to suffer exclusion by their fellow countrymen, who see them as suspicious revolutionists. The writer demonstrates the intersection of Polish and foreign culture from his own position of loner and emigrant in Dresden while the country faces at the time the imminent prospect of territorial fragmentation. The article attempts to interpret the intricate mechanism of changes in Polish mentality and culture which Kraszewski identified as resulting from territorial partitioning of Poland.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnational identitypl
dc.subjectcultural identitypl
dc.subjectpolitics of placepl
dc.subjectpartitioned Polandpl
dc.subjectJózef Ignacy Kraszewskipl
dc.titlePrzybłęda. Swój jako obcy w pismach Józefa Ignacego Kraszewskiego (po roku 1863)pl
dc.title.alternativeVagrant. Fellow Countryman as the Other in Kraszewski’s Writings after 1863pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2017.11.15-
dc.description.Emailmarcinlul@wp.plpl
dc.description.BiographicalnoteMarcin Lul, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się badaniem związków literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku z historią, kulturą i życiem społecznym, a w szczególności twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego. Autor monografii Wileńska maskarada. Pisarz i świat w prozie Kraszewskiego (Białystok 2016).pl
dc.description.AffiliationWydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBachórz Józef, O zainteresowaniach Kraszewskiego literaturą niemiecką, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 8/9.pl
dc.description.referencesBiernat Monica i Dovidio John F., Piętno i stereotypy, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, J. G. Hull, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2008, s. 95–116.pl
dc.description.referencesBudrewicz Tadeusz, „Kraszewski wolny!” Prasa polska o urlopie więźnia stanu, w: tegoż, Kraszewski – przy biurku i wśród ludzi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 264–281.pl
dc.description.referencesGoffman Erving, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.pl
dc.description.referencesJózef Ignacy Kraszewski a Niemcy. Publicystyka pisarza w obronie polskiego stanu posiadania pod panowaniem pruskim i niemieckim, wstęp, wybór i oprac. E. Czapiewski, Wrocław 1994.pl
dc.description.referencesKiślak Elżbieta, Podróż i doświadczenie historii, w: Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław: IBL PAN, 1990.pl
dc.description.referencesKondratowicz Ludwik (Syrokomla Władysław), Podróż swojaka po swojszczyźnie. Z rękopisu ogłosił W. Korotyński, Warszawa 1914.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Program polski 1872. Myśli o zadaniu narodowym zebrane i spisane przez..., Poznań: Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1872.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Na tułactwie. Obrazy współczesne, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Noce bezsenne, w: tegoż, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Listy do rodziny 1863–1886. Część 2: Na emigracji, oprac. S. Burkot. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Kartki z podróży 1858–1864, t. 1, przypisami i posłowiem opatrzył P. Hertz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Półdiablę weneckie. Powieść od Adriatyku, Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985.pl
dc.description.referencesKraszewski Józef Ignacy, Rachunki z roku 1868, Poznań: Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1869.pl
dc.description.referencesLul Marcin, Kraszewski: pamięć i zapomnienie, w: Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2: Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2013, s. 106–109.pl
dc.description.referencesMazan Bogdan, Ahaswerus polski według „Nocy bezsennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 45–73.pl
dc.description.referencesMickiewicz Adam, Wiersze w podobiznach autografów. Część druga: 1830–1855, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.pl
dc.description.referencesMoeller van den Bruck Arthur, Pruski styl, w: Prusy – mity i rzeczywistości, wybór, wstęp i oprac. H.-J. B¨omelburg i A. Lawaty, przeł. R. Żytyniec oraz J. Kałążny, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016.pl
dc.description.referencesMolik Witold, Etos Wielkopolan w historycznym rozwoju i oglądzie społecznym, wstęp do: Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, wybrał i oprac. W. Molik, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2005.pl
dc.description.referencesMolik Witold, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.pl
dc.description.referencesOrłowski Hubert, Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia, 1998.pl
dc.description.referencesProcesy akulturacji/asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku, red. W. Molik i R. Traba, Poznań: Instytut Historii UAM, 1999.pl
dc.description.referencesRatajczak Wiesław, Słowiańsko-germańskie pogranicze kulturowe w powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Pogrobek”, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2006, s. 363–371.pl
dc.description.referencesSołtys Karolina, Wielkopolska w „Rachunkach” J. I. Kraszewskiego, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2006.pl
dc.description.referencesStaniszewski Andrzej, Obraz Niemiec i Niemców w korespondencji prasowej Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Wokół stereotypów Niemców i Polaków, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1993, s. 155–175.pl
dc.description.referencesTrzeciakowski Lech, Wielkopolski program samomodernizacji – kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa, w: Samomodernizacja społeczeństw w XIX w. Irlandczycy, Czesi, Polacy, red. K. Makowski, L. Trzeciakowski, Poznań: Instytut Historii UAM, 1999.pl
dc.description.referencesWitkowski Michał, Syrokomli wycieczka po swojszczyźnie, w: Literackie przystanki nad Wartą, red. Z. Szweykowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1962.pl
dc.description.referencesWoźniakiewicz-Dziadosz Maria, Powieściowe strategie ideologa, w: tejże, Kraszewskiego wizje przeszłości i przyszłości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997.pl
dc.description.number11pl
dc.description.firstpage213pl
dc.description.lastpage230pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_M_Lul_Przybleda.pdf209,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.