REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6328
Tytuł: Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców Polski północno-wschodniej wobec wyborów powszechnych w okresie "małej stabilizacji"
Inne tytuły: Between engagement, adaptation and dissent. The attitudes of the inhabitants of northeastern Poland to general elections during the period of "small stabilisation"
Autorzy: Danilecki, Tomasz
Promotor(rzy): Grinberg, Daniel
Słowa kluczowe: wybory
zaangażowanie
konformizm
sprzeciw
Polska
elections
engagement
conformizm
dissent
Poland
Data wydania: 20-kwi-2017
Data dodania: 19-lut-2018
Abstrakt: Rozprawa opisuje stosunek mieszkańców województwa białostockiego do wyborów powszechnych w latach 1957–1969. Większość głosujących wyrażała symboliczną podległość wobec władzy, spora część - także swą afirmację przynajmniej niektórych elementów systemu. Inni głosowali ulegając zewnętrznej presji, choć pozbawioną realnego znaczenia politycznego procedurę wyborczą traktowano jako „hołd” nie wywołujący istotnego konfliktu sumienia, a także jako kolejny świecki rytuał. Sprzeciw wyrażali nieliczni. Część z nich stale odczuwała upokorzenie spowodowane przymusem uczestnictwa w bezcelowej według nich procedurze. O zachowaniach wyborczych decydowały często indywidualne doświadczenia ludzi w kontaktach z władzą. Na czas kampanii otwierały się kanały komunikacji między rządzącymi a rządzonymi, pozwalające na wymianę informacji i poglądów wykraczających poza obowiązujący obie strony „scenariusz”, załatwienie najbardziej palących spraw społeczno-ekonomicznych oraz wymianę kadr. Sprzeciw wobec wyborów był zwykle doświadczeniem jednostkowym. Zachowania wyborcze mieszkańców Polski północno-wschodniej stanowiły wypadkową ich konserwatywno-wiejskiego pochodzenia oraz zróżnicowania narodowościowo-religijnego. Przedwojenne preferencje polityczne i podziały regionalne były względnie trwałe, jednak skutki wojny spowodowały pewne przesunięcie poglądów większości „na lewo”.
The dissertation describes the attitude of the inhabitants of Białostockie Province to elections held after the political breakthrough of 1956 until the end of the 1960s. For the vast majority of the society the participation in voting was a visible proof of symbolic subordination to the authorities. A big part of voters expressed in this way their affirmation of some elements of the system. Others voted because they succumbed to external pressure but considering that the electoral procedure was devoid of any real political significance, they could treat it as a relatively “painless tribute”, which did not cause any major conflict of conscience. However, the vast majority of the society considered the elections to be one of many secular state celebrations, without conviction but also without any particular trauma. Opposition to elections was expressed by few. Some people still felt humiliated by the necessity of taking part in a procedure which was pointless from their point of view. However, besides deep-rooted attitudes and opinions, electoral behaviour was also often influence by personal experience of individual contact with the authorities. Electoral behaviours in northeastern Poland had a specific character resulted from the conservative and rural origins of the people and their national and religious diversity.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/6328
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Danilecki_Miedzy_ zaangazowaniem_przystosowaniem_i_sprzeciwem.pdf
Dostęp ograniczony
3,05 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.