REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6270
Tytuł: Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku
Inne tytuły: Family in the Economic Space of Old and New Warsaw in the 15th and Early 16th Century
Autorzy: Łozowski, Piotr
Promotor(rzy): Kuklo, Cezary
Guzowski, Piotr (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: miasto
gospodarka
późne średniowiecze
Warszawa
demografia
city
economic history
late medieval
Warsaw
demography
Data wydania: 19-gru-2017
Data dodania: 2-lut-2018
Abstrakt: Rozprawa zawiera w sobie analizy rozwoju społeczno-gospodarczego Starej i Nowej Warszawy na przestrzeni lat 1416-1527. Wykorzystanie blisko 5000 zapisów z miejskich ksiąg sądowych pozwoliło na zastosowanie metodologii kwantytatywnej, szczególnie pomocnej przy badaniach nad dynamiką rynków kredytowych i obrotu nieruchomościami, które odnotowały znaczny wzrost. Pierwsza część pracy dotyczy kondycji demograficznej rodziny miejskiej, która była w stanie utrzymać przy życiu przeciętnie dwoje potomstwa dożywającego wieku nastoletniego. W znacznie lepszej sytuacji znajdowały się rodziny elit, gdzie przeżywało przynajmniej czworo potomków. Druga część dysertacji została poświęcona przestrzeni gospodarczej. Stwierdzono, iż mieszczanie pojawiali się rynku kredytowym najczęściej jednokrotnie, poszukując lub udzielając niewielkich i krótkoterminowych kredytów konsumpcyjnych. Ponadto, dostrzeżono incydentalność i niewielki zasięg więzi kredytowych z ograniczonych do lokalnego wiejskiego zaplecza. Natomiast podstawę obrotu nieruchomościami stanowił dom drewniany (60%) oraz posesje gospodarcze takie jak ogrody i ziemia orna (30%). Odnotowano wzrost cen wszystkich kategorii posesji świadczący o zwiększającym się popycie przy jednocześnie małej podaży. Skorelowanie przeciętnej ceny nieruchomości z jej lokalizacją ukazało wyraźnie widoczne, zróżnicowanie wartości przestrzeni wewnątrzmiejskiej.
The dissertation contains the analysis of the socio-economic development of the Old and New Warsaw for the years 1416-1527. The use of nearly 5000 records from municipal court books allowed for the use of quantitative methodology, especially helpful in research on the dynamics of credit markets and real estate trading, which recorded a significant increase. The first part concerns the demographic condition of the urban family, which was able to sustain on average two children of the surviving teenage age. The second part of the dissertation was devoted to the economic space. It was found that the burghers appeared on the credit market most often once, looking for or providing small and short-term consumer loans. In addition, there were noticed incidentality and a small range of credit links, limited to local rural area. Whereas, the real estate market was based on a wooden house (60%) and economic estates such as gardens and arable land (30%). There was an increase in the prices of all categories of properties that testified to the growing demand accompanied by a small supply. Correlation of the average price of the property with its location showed clearly visible, diversification of the value of the inner city space.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Historii i Nauk Politycznych
URI: http://hdl.handle.net/11320/6270
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Lozowski_Rodzina_w_przestrzeni_gospodarczej.pdf
Dostęp ograniczony
4,17 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.