REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6050
Tytuł: Biochemiczne i molekularne cechy grzybów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów
Inne tytuły: Biochemical and molecular characteristics of Malassezia pachydermatis isolated from dogs
Autorzy: Czyżewska, Urszula
Promotor(rzy): Tylicki, Adam Michał
Bartoszewicz, Marek (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: drożdżaki
komensal
patogen
czynniki wirulencji
yeast
commensal
pathogen
virulence factors
Data wydania: 15-wrz-2017
Data dodania: 9-gru-2017
Abstrakt: Malassezia pachydermatis wchodzi w skład fizjologicznej bioty skóry i błon śluzowych większości ssaków i ptaków. Jako oportunista powoduje głównie powierzchniowe zakażenia skóry. Obecnie znaczenia nabiera pytanie, czy patogenność M. pachydermatis uwarunkowana jest wyłącznie czynnikami zależnymi od gospodarza, czy też pewne szczepy posiadają niezależne mechanizmy wirulencji, a inne czynniki jedynie wyzwalają ich ekspresję. W swojej pracy postawiłam następującą hipotezę: ‘Występowanie cech różniących izolaty M. pachydermatis pochodzące od zdrowych lub chorych zwierząt wskazuje na istnienie typowo komensalnych, jak i potencjalnie patogennych szczepów w obrębie gatunku’. W celu weryfikacji postawionej hipotezy utworzyłam bazę szczepów M. pachydermatis izolowanych od psów chorych na otitis externa oraz psów bez objawów choroby. Następnie określiłam i porównałam w obrębie badanych grup szczepów podobieństwo oraz pokrewieństwo genetyczne, aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych i fosfolipaz wydzielanych zewnątrzkomórkowo, a także profile lipidowe i białkowe. Otrzymane wyniki nie pozwalają na odrzucenie postawionej hipotezy. Stwierdzone cechy różniące badane grupy szczepów mogą posłużyć precyzyjniejszej diagnozie na wczesnych etapach infekcji lub nawet podejmowaniu kroków profilaktycznych i typowaniu grup ryzyka jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby. Zastosowanie kombinacji stwierdzonych cech może okazać się trafnym markerem patogenności szczepu, co ma szczególne znaczenie w obliczu wzrostu przypadków zakażeń oportunistycznych u zwierząt i ludzi.
Malassezia pachydermatis is a part of the physiological biota of the skin and mucous membranes of most mammals and birds. This opportunistic species causes mainly surface skin infections. Nowadays a significant question arises, whether the pathogenicity of M. pachydermatis is solely conditioned by host-dependent factors, or pathogenic strains have independent virulence mechanisms and the other factors only trigger their expression. In my work I put forward the following hypothesis: 'The occurrence of features that distinguish M. pachydermatis isolates from healthy or diseased animals indicates the presence of typically commensalic and potentially pathogenic strains within the species’. In order to verify this hypothesis, I created a collection of M. pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and dogs without symptoms of the disease. Then I determined and compared the overall genetic diversity and phylogenetic relationships of obtained isolates and, in the next step, I assessed the activities of intracellular and extracellular enzymes, as well as lipid and protein profiles within the studied groups of strains. The obtained results do not allow to reject above mentioned hypothesis. Distinctive attributes of the different strains can be used in order to precise diagnose the early steps of infection, prophylactic procedures application or even identification the risk groups prior to onset of clinical symptoms. The identified characteristics may become a good marker of strains pathogenicity what is particularly important due to increasing number of opportunistic infections in animals and humans.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Biologii
Sponsorzy: Badania eksperymentalne przedstawione w rozprawie zostały częściowo sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Biologiczno-Chemicznemu UwB na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich BMN-156 (2013), a także ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki na realizację grantu DEC-2013/11/N/NZ6/02567 (2014-2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6050
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WBiol)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
U_Czyzewska_Biochemiczne_i_molekularne_cechy_grzybow_Malassezia_pachydermatis_izolowanych_od_psow.pdf
Dostęp ograniczony
2,74 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)