REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6024
Tytuł: Przedsiębiorczość indukowana a rozwój działalności gospodarczej
Inne tytuły: The induced entrepreneurship and business development
Autorzy: Sadowska, Monika
Promotor(rzy): Wnorowski, Henryk Jan
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość
uwarunkowania zewnętrzne
edukacja
finansowanie
instytucje
entrepreneurship
external conditions
education
funding
institutions
Data wydania: 23-paź-2017
Data dodania: 30-lis-2017
Abstrakt: Przedmiotem zainteresowania podjętym w dysertacji jest przedsiębiorczość, czynniki determinujące jej powstawanie i rozwój oraz relacja pomiędzy przedsiębiorczością a rozwojem działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość jest rezultatem splotu różnorodnych uwarunkowań, zależnych zarówno od wewnętrznych predyspozycji konkretnych osób, jak też od warunków zewnętrznych. Przez użycie terminu „przedsiębiorczość indukowana” autorka sygnalizuje ograniczenie zakresu tematycznego pracy na analizie czynników zewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Tym samym akcentuje przekonanie, że przedsiębiorczość nie jest cechą genetyczną, a prowadzenie przedsiębiorstwa jest możliwe do opanowania również dla zwykłych ludzi. Jasno sformułowana hipoteza główna (indukowane impulsy zewnętrzne są istotnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości) pozwoliła autorce na wyodrębnienie trzech hipotez szczegółowych. Pierwsza odnosi się do systemu edukacji, druga do systemu finansowania a trzecia zaś do otoczenia instytucjonalnego. Autorka dwuetapowo weryfikuje sformułowane przez siebie hipotezy. Po pierwsze odbywa się to przy wykorzystaniu literatury, publikacji polskich i zagranicznych, wyników badań instytucji krajowych i międzynarodowych oraz danych opracowanych m.in. przez The Global Entrepreneurship Monitor, Bank Światowy, Eurostat, Komisję Europejską, OECD oraz PARP. Drugi etap weryfikacji przeprowadzony został na podstawie wyników badań własnych.
The subject of interest in the dissertation is entrepreneurship, the determinants of its origination and development, and the relationship between entrepreneurship and business development. Entrepreneurship is the result of a combination of different conditions, depending on the individual predispositions of individuals and external conditions. By using the term "induced entrepreneurship", the author signals the reduction of the scope of thematic work on the analysis of external factors influencing the decision to launch his own business. At the same time, the author declares that entrepreneurship is not a genetic trait and that running a business is also possible for ordinary people. Clearly formulated main hypothesis (induced external impulses are an important factor in the development of entrepreneurship) allowed the author to distinguish three specific hypotheses. The first refers to the education system, the second to the funding system and the third to the institutional environment. The distinguished hypothesis are reviewed in two steps. Firstly, by using literature, Polish and foreign publications, research results of national and international institutions, as well as data developed by the Global Entrepreneurship Monitor, the World Bank, Eurostat, the European Commission, the OECD and the PAED. The second stage of verification was carried out on the basis of own research results.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/6024
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Sadowska_Przedsiebiorczosc_indukowana_a_rozwoj_dzialalnosci_gospodarczej.pdf4,22 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)