REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5996
Tytuł: Mechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksualnych na przykładzie Białegostoku i powiatu białostockiego
Inne tytuły: The mechanisms determining the social distance towards gays and lesbians based on the example of Bialystok and the Bialystok county
Autorzy: Skowrońska, Małgorzata
Promotor(rzy): Bieńkowska, Małgorzata
Sadowski, Ireneusz (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: dystans społeczny
uprzedzenia
stereotypy
homoseksualizm
badania jakościowe
social distance
prejudice
stereotypes
homosexuality
qualitative research
Data wydania: 27-wrz-2017
Data dodania: 23-lis-2017
Abstrakt: Część teoretyczną rozprawy zbudowano wokół kategorii dystansu społecznego. Wykorzystano tu także elementy Construal Level Theory oraz kategorie rezyduum i derywacji. Podstawę badawczą dysertacji stanowiło badanie zrealizowane w konwencji jakościowej. Obejmowało ono serie wywiadów pogłębionych realizowanych w trzech grupach badanych: opiniotwórczej, porównawczej i mniejszościowej. Pierwszy z opisanych w rozprawie mechanizmów jest związany z procesem uzasadniania odczuwanego dystansu i znajdowanymi dla niego, utrwalonymi w społecznym przekazie wytłumaczeniami. Uzasadnienia formułowane w znacznym stopniu dla dużego dystansu, koncentrują się wokół rzekomego zagrożenia, które przedstawiciele społecznej większości projektują na osoby homoseksualne. Sporadycznie występujące uzasadnienia dla małego dystansu koncentrują się przede wszystkim wokół odwołań do normalności i pewnego spowszednienia homoseksualizmu. Drugi z opisanych mechanizmów związany jest z założeniem stałego występowania dużego dystansu w ramach kontaktów społecznych, czynionym przez przedstawicieli homoseksualnej mniejszości. Spodziewając się negatywnych konsekwencji dystansu związanych z ujawnianiem swojej tożsamości seksualnej, geje i lesbijki w wielu sytuacjach decydują się na jej kamuflowanie i stosowanie strategii unikowych. Powszechną reakcją na duży dystans jest także powtarzalna antycypacja.
The theoretical part of the following PhD thesis is structured around the category of social distance. This part also contains the elements of Construal Level Theory and the description of categories of residuum and derivation. The basis for the present research was a series of in-depth interviews (IDI) which have been carried out in three groups of participants. The first mechanism described in the following dissertation is connected with the process of justifying the distance and finding the socially perpetuated explanations for it. Repetitive justifications, formulated for the high level of distance, are focused on alleged danger projected by the members of social majority on gay men and women. The more infrequent justifications formulated for the low level of distance are mostly concentrated on some kind of commonality of homosexuality The second mechanism is related to the assumption of permanent presence of high level of distance within the social contacts. This sort of assumption is made by the representatives of homosexual minority. Expecting some negative consequences of revealing their sexual identity, gays and lesbians frequently decide to conceal it and they use avoiding strategies. Another common reaction is the repetitive anticipation which diminishes the likelihood of obtaining supportive messages from members of social majority.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/5996
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WSoc)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)