REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5974
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorAwramiuk, Elżbieta-
dc.date.accessioned2017-11-09T08:26:07Z-
dc.date.available2017-11-09T08:26:07Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.isbn83-89190-84-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5974-
dc.description.abstractCzytanie i pisanie opisywane jest z wielu perspektyw badawczych. Niniejsza praca podejmuje tematykę z lingwistycznego punktu widzenia. Początkowa nauka czytania i pisania jest traktowana jako proces uwarunkowany językowo i warunkujący rozwój językowy. Charakterystyce lingwistycznych podstaw nauki czytania i pisania w języku polskim towarzyszą dwa główne pytania badawcze: jakie metody nauczania „prowokuje” polski system językowy i ortograficzny oraz w jaki sposób kształtuje się świadomość językową w trakcie początkowej nauki czytania i pisania po polsku. Przeprowadzone analizy i rozważania prowadzą do wniosku, iż najczęściej stosowana w Polsce metoda analityczno-syntetyczna w odmianie wyrazowej w swych ogólnych założeniach jest dostosowana do fonologicznych i morfologicznych właściwości polskiego systemu językowego, jednak konkretne sposoby posługiwania się tą metodą świadczą o niezrozumieniu podłoża istotnych trudności polskich dzieci w nauce czytania i pisania.pl
dc.description.abstractReading and writing skills can be described from many research perspectives. This book approaches the subject matter from linguistic point of view. The relationship between the structure of Polish language and its writing system is analised. The initial reading and writing education seen as a process that is linguistically conditioned and which in turn conditions the process of language development is the center of interest.pl
dc.description.sponsorshipPracę wykonano w ramach projektu badawczego 2H01D02325 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2003-2006pl
dc.description.sponsorshipWydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTrans Humanapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmetody nauczania pisania i czytaniapl
dc.subjectbłędy w piśmiepl
dc.subjectwłaściwości systemowe polszczyznypl
dc.subjectrelacja między głoską a literąpl
dc.titleLingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polskupl
dc.typeBookpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAaron P. O., Joshi R. M. (1989, eds.): Reading and writing disorders in different orthographic systems, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.pl
dc.description.referencesAbu-Rabia S. (2001): The role of vowels in reading Semitic scripts: Data from Arabic and Hebrew, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal” 14 (1-2), p. 39-59.pl
dc.description.referencesAidinis A., Nunes T. (2001): The role of different levels of phonological awareness in the development of reading and spelling in Greek, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal” 14 (1-2), p. 145-177.pl
dc.description.referencesAlegria J., Mousty P. (1997): Lexical spelling processes in reading disabled French-speaking children, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 115-128.pl
dc.description.referencesAllal L. (1997): Learning to spell in the classroom, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 203-216.pl
dc.description.referencesAnderson S. R. (1982): Wprowadzenie do fonologii, tłum. E. Gussmann, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.pl
dc.description.referencesAndrzejewska J. (2002): Nauczyciel wychowania przedszkolnego w zreformowanym systemie edukacji, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie, Białystok: Trans Humana, s. 217-237.pl
dc.description.referencesApresjan J. (1971): Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa: PIW.pl
dc.description.referencesArciszewska E. (2001): Związki między metodami nauczania a poziomem umiejętności czytelniczych dzieci sześcioletnich. Elementy metodologii, „Edukacja. Studia, badania, innowacje” 1, s. 82-86.pl
dc.description.referencesArciszewska E. (2002): Czytające przedszkolaki. Mit czy norma? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl
dc.description.referencesAwdiejew A. (1982): Niektóre problemy fonetyki języka polskiego w świetle badań kontrastywnych, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 44-48.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2001a): Language Awareness – międzynarodowy program edukacji językowej, [w:] W. Gruszczyński i in. (red.), Nie bez znaczenia. . . Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 47-53.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2001b): Nauka ortografii – nauką myślenia, „Polonistyka” 6, s. 339-343.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2004a): Stereotyp samogłoski i spółgłoski w języku polskim, „Język Polski” 3, s. 197-205.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2004b): Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcia głoski i litery, „Poradnik Językowy” 5, s. 43-54.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2006a): Czy Ania jest aniołem? O percepcji wygłosowych segmentów nosowych we współczesnej polszczyźnie, [w:] B. Nowowiejski (red.), Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 21-31.pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2006b): MOTL i HLP – o pewnym błędzie popełnianym przez dzieci zaczynające pisać po angielsku i po polsku, [w:] M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, (red.), Dysleksja: problem znany czy nieznany? Lublin [złożone do druku].pl
dc.description.referencesAwramiuk E. (2006c): Przyswajanie istoty pisma alfabetycznego przez polskie dziecko, [w:] G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja rozwojowa – zagadnienia podstawowe, Lublin [złożone do druku].pl
dc.description.referencesBaczyńska H. (1956): Analiza błędów w pisaniu w okresie opanowywania techniki pisania, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Filozofia. Psychologia. Pedagogika, zeszyt 1, Poznań: PWN, s. 85-89.pl
dc.description.referencesBaczyńska H. (1974): Metodyka wypracowań w kl. I-IV szkoły podstawowej, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesBalejko A. (2003): Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu: dla rodziców i nauczycieli, Białystok: Wydawnictwa Logopedyczne.pl
dc.description.referencesBałachowicz J. (1988): Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesBartoszewicz L. (1994): Kognitywno-lingwistyczne podstawy nauczania czytania obcojęzycznej literatury specjalistycznej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesBastien-Toniazzo M., Jullien S. (2001): Nature and importance of the logographic phase in learning to read, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal” 14 (1-2), p. 119-143.pl
dc.description.referencesBaudouin de Courtenay J. (1984): O języku polskim. Wybór prac pod red. J. Basary i M. Szymczaka, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesBąk P. (1982): Elementarz jako wstęp do nauki o języku, „Poradnik Językowy” 3, s. 173-178.pl
dc.description.referencesBerent I., Frost R. (1997): The inhibition of polygraphic consonants in spelling Hebrew: evidence for recurrent assembly of spelling and phonology in visual word recognition, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 195-219.pl
dc.description.referencesBiałecki I. (1998): Alfabetyzm funkcjonalny. Kultura tworzenia i wykorzystywania informacji, [w:] W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O” Sp. z o. o. , s. 13-35.pl
dc.description.referencesBień J. (1991): Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesBień J., Saloni Z. (1974): O „pisowni optymalnej” – polemicznie, „Studia Semiotyczne” 5, s. 203-212.pl
dc.description.referencesBishop D. (1997): Uncommon understanding. Development and disorders of language comprehension in children, Bath: Psychology Press.pl
dc.description.referencesBloomfield L. (1961): Language, New York: Holt, Rinehart and Winston.pl
dc.description.referencesBober-Pełzowska M., Tuzimek J. (1992): Nauka czytania i pisania w elementarzach Mariana Falskiego, [w:] M. Przetacznik-Gierowska (red.), Problemy psychodydaktyki nauczania początkowego, Warszawa: WSiP, s. 10-65.pl
dc.description.referencesBogdanowicz M. (1984): Trudności w pisaniu u dzieci. Gdańsk: UG.pl
dc.description.referencesBogdanowicz M. (1995): O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin: Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA.pl
dc.description.referencesBorawska K. (2002): Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w świetle wspomagania rozwoju językowego dziecka, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie, Białystok: Trans Humana, s. 217-237.pl
dc.description.referencesBos M., Reitsma P. (2003): Inquiry into expert knowledge about effective spelling exercises, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 141-152.pl
dc.description.referencesBosman A., Orden G. (1997): Why spelling is more difficult than reading, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 173-194.pl
dc.description.referencesBrzezińska A. (1987, red.): Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesBudohoska W., Grabowska A. (1994): Dwie półkule – jeden mózg, Warszawa: Wiedza Powszechna.pl
dc.description.referencesByrne B. (1998): The foundation of literacy: the child’s acquisition of the alphabetic principle, Hove: Psychology Press, Ltd.pl
dc.description.referencesCackowska M. (1984): Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesCaravolas M., Bruck M. (1993): The effect of oral and written language input on children’s phonological awareness: a cross-linguistic study, “Journal of Experimental Child Psychology” 55 (1), p. 1-30.pl
dc.description.referencesChlewiński Z. (1999): Umysł – dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesCohen M. (1956): Pismo. Zarys dziejów, tłum. I. Pomian, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesColtheart M. (1984): Writing systems and reading disorders, [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 67-80.pl
dc.description.referencesCorrin A. (2003): English in Japan, referat wygłoszony na seminarium Language of Education, Christ’s College Cambridge, 28. 07-2. 08. 2003.pl
dc.description.referencesCoulmas F. (1984): Arbitrariness and double articulation in writing, [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 57-66.pl
dc.description.referencesCoulmas F. (1989): The writings systems of the world, Oxford: Basil Blackwell.pl
dc.description.referencesCoulmas F. (1999): The Blackwell Encyclopedia of writings systems, Oxford UK, Cambridge Mass. USA: Blackwell Publishers.pl
dc.description.referencesCygan J. (1981): Principles of the writing system of English, [in:] Studia linguistica VI, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 3-12.pl
dc.description.referencesDakowska M. (1987), Funkcje lingwistyki w modelach i procesach glottodydaktycznych, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesDefior S. (2004): Phonological awareness and learning to read: a cross-linguistic perspective, [in:] Nunes T., Bryant P. (2004, eds.), p. 361-649.pl
dc.description.referencesDefior S., Martos F., Aquilar E. (2003): Influence of reading level on word spelling according to the phoneme-grapheme relationship, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 131-139.pl
dc.description.referencesDiringer D. (1972): Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, tłum. W. Hensl, Warszawa: PIW.pl
dc.description.referencesDobrowolska-Bogusławska M. (1991): Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesDoman G., Doman J. (1992): Jak nauczyć małe dziecko czytać. Cicha rewolucja, przeł. M. Pietrzak, Bydgoszcz: EXCALIBUR.pl
dc.description.referencesDoroszewski W. (1963): Język – system znaków a procesy mowy. Sprawozdanie z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, VI, z. 1, s. 1-16.pl
dc.description.referencesDoroszewski W. (1969): Mowa a pismo, „Poradnik Językowy” 4, s. 181-188.pl
dc.description.referencesDowning P., Lima S. D., Noonan M. (1992, eds.): The linguistics of literacy, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.pl
dc.description.referencesDrost M. (2002): Alternatywność podręczników w edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej, [w:] M. T. Michalewska, M. Kisiel (red.), Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie, t. I: Kształcenie języka ojczystego dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 127-137.pl
dc.description.referencesDukiewicz L. (1995): Fonetyka, [w:] Wróbel H. (1995, red.), s. 9-103.pl
dc.description.referencesDukiewiczowa L. (1996): Warunki skuteczności badań zmierzających do fonetycznej lub fonologicznej klasyfikacji języków, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica I, z. 311, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 25-29.pl
dc.description.referencesDunin J. (1998): Pismo zmienia świat. Czytanie – Lektura – Czytelnictwo, Warszawa – Łódź: PWN.pl
dc.description.referencesDunkan L. Seymour P. (2001): Learning to read in English, “Psychology” 8, p. 281-299.pl
dc.description.referencesDunkan L., Seymour P., Hill S. (1997): How important are rhyme and analogy in beginning reading? “Cognition” 63, p. 171-208.pl
dc.description.referencesEhri L. (1992): Reconceptualizing the development of sight word reading and its relationship to recoding, [in:] P. B. Gough, L. Ehri, R. Treiman (eds.), Reading acquisition, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, p. 107-143.pl
dc.description.referencesEhri L. (2000): Learning to read and learning to spell: two sides of a coin, “Topics in Language Disorders” 20 (3), p. 19-36.pl
dc.description.referencesFeldman L. Andjelković D. (1992): Morphological analysis in word recognition, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 343-360.pl
dc.description.referencesFrith U. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia, [in:] K. Patterson, J. Marshall, M. Coltheart (eds.), Surface dyslexia: neuropsychological and cognitive studies of phonological reading, London: Lawrence Erlbaum, s. 303-330.pl
dc.description.referencesFrith U., Wimmer H., Landerl K. (1998): Differences in phonological recoding in Germanand English-speaking children, “Scientific Studies of Reading” 2 (1), p. 31-54.pl
dc.description.referencesFrost R., Katz L. (1992, eds.): Orthography, phonology, morphology, and meaning, Amsterdam – London – New York – Tokyo: North-Holland.pl
dc.description.referencesGalloway Ch. (1988): Psychologia uczenia się i nauczania, tłum. J. Radzicki, t. I, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesGąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. (1994): Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, wyd. 3, zmienione, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesGentry J. R. (1982): An analysis of developmental spelling in GNYS AT WRK, “The Reading Teacher” 36, p. 192-200.pl
dc.description.referencesGollash F. V. (1982a, ed.): Language and literacy: the selected writing of Kenneth S. Goodman. Volume I: Process, theory, research, Boston – London – Henley: Routledge & Kegan Paul Ltd.pl
dc.description.referencesGollash F. V. (1982b, ed.): Language and literacy: the selected writing of Kenneth S. Goodman. Volume II: Reading, language and the classroom teacher, Boston – London – Melbourne – Henley: Routledge & Kegan Paul Ltd.pl
dc.description.referencesGołębniak B. D., Teusz G. (1999): Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa: Wydawnictwa CODN.pl
dc.description.referencesGombert J. E. (2003): Learning to read: which codes are concerned? At which level of cognitive control? [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 3-14.pl
dc.description.referencesGombert J. E., Bryant P., Warrick N. (1997): Children’s use of analogy in learning to read and to spell, [in:] Perfetti S., Rieben L, Fayol M. (1997, eds.), p. 221-236.pl
dc.description.referencesGoswami U., Bryant P., (1990): Phonological skills and learning to read, Hove: Lawrence Erlbaum Associates Ltd.pl
dc.description.referencesGoswami U., Wimmer H. (1994): The influence of orthographic consistency on reading development: word recognition in English and German children, “Cognition” 51, p. 91--103.pl
dc.description.referencesGoswami U. (1997): Learning to read in different orthographies: phonological awareness, orthografic representation and dyslexia, [in:] Ch. Hulme, M. Snowling (eds.), Dyslexia: biology, cognition and intervention, London: Whurr Publishers, p. 131-152.pl
dc.description.referencesGórniewicz E. (1995): Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, wyd. 2, poprawione, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R. (1993): Opozycja langue – parole w świetle nowych teorii języka, [w:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza, (red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa: UW, s. 107-115.pl
dc.description.referencesGussmann E. (1999): Complexity, consonantal strength, and palatal assimilation in Polish, [w:] Studia lingwistyczne ofiarowane Prof. Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 386-397.pl
dc.description.referencesGussmann E. (2002): Phonology. Analysis and theory, Cambridge: Cambridge University Press.pl
dc.description.referencesHannouz D. (2005): Spelling with letter names, referat wygłoszony na 5th IAIMTE Conference, Albi (Francja) 11-13. 05. 2005.pl
dc.description.referencesHenderson L. (1984): Writing systems and reading processes, [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 11-24.pl
dc.description.referencesHenderson L. (1984, ed.): Orthographies and reading: perspectives from cognitive psychology, neuropsychology, and linguistics, London: Lawrence Erlbaum Associates Ltd.pl
dc.description.referencesHenderson E. (1985): Teaching spelling, Boston: Houghton Mifflin.pl
dc.description.referencesHjelmslev L. (1979): Prolegomena do teorii języka, [w:] H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, s. 46-137.pl
dc.description.referencesHockett Ch. F. (1968): Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska i M. Jurkowski, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesHung D., Tzeng O., Tzeng A. (1992): Automatic activation of linguistic information in Chinese character recognition, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 119-130.pl
dc.description.referencesJaffré J. P. (1997): From writing to orthography: the functions and limit of the notion of system, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), s. 3-20.pl
dc.description.referencesJakubowicz A. (1996): Metody nauki czytania i pisania w elementarzach, „Wychowanie na co dzień” 4-5 (wkładka metodyczna), s. III-IV.pl
dc.description.referencesJakubowicz A., Lenartowska K., Plenkiewicz M. (1999): Czytanie w początkowych latach edukacji, Bydgoszcz: ARCANUS.pl
dc.description.referencesJakubowicz A., Lenartowska K. (1997): Metody nauki czytania i pisania we współczesnych elementarzach polskich, Bydgoszcz: ARCANUS.pl
dc.description.referencesJassem W. (1972): Fonetyka języka angielskiego, wyd. 3, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesJassem W. (1973): Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa: PAN.pl
dc.description.referencesJaszczyszyn E. (2005): Czytanie dzieci sześcioletnich w teorii i praktyce edukacyjnej, [w:] A. Cichocki (red.), Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Białystok: Trans Humana, s. 123-132.pl
dc.description.referencesJaworski M. (1969): Nauczanie gramatyki języka ojczystego w szkołach podstawowych. Studium porównawcze (na podstawie materiałów z Polski, ZSRR, Czechosłowacji, NRD, NRF, Austrii, Francji, Belgii i Szwajcarii), Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesJodłowski S. (1979): Losy polskiej ortografii, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesJohnson S. (1999): The 1998 reform of German orthography, [in:] O’Brien T. (1999, ed.), p. 101-113.pl
dc.description.referencesJoshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.): Literacy acquisition. The role of phonology, morphology and orthography, Amsterdam – Berlin – Oxford – Tokyo – Washington: IOS Press.pl
dc.description.referencesJurkowski A. (1986): Ontogeneza mowy i myślenia, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKaczmarek L. (1977): Nasze dziecko uczy się mowy, wyd. 3, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.pl
dc.description.referencesKaczmarek B. (2003): Phonological awareness and ability to read and write, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 15-24.pl
dc.description.referencesKamińska K. (1999): Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKapica G. (2002): Dziecko w świecie języka pisanego, [w:] M. T. Michalewska, M. Kisiel (red.), Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie, t. I: Kształcenie języka ojczystego dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 41-50.pl
dc.description.referencesKawka M. (1999): Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.pl
dc.description.referencesKatz L., Frost R. (1992): The reading process is different for different orthographies: the orthographic depth hypothesis, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 67-84.pl
dc.description.referencesKatz L., Frost S. (2001): Phonology constrains the internal orthographic representation, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal” 14 (3-4), p. 297-332.pl
dc.description.referencesKern-Jędrychowska E. (2002): Zjawisko aktywności metajęzykowej dzieci, „Poradnik Językowy” 9, s. 53-65.pl
dc.description.referencesKielar-Turska M. (2001): Potoczna wiedza o edukacji, „Psychologia Rozwojowa” 6 (1-2), s. 57-68.pl
dc.description.referencesKlebanowska B. (1990): Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesKlemensiewicz Z. (1985): Historia języka polskiego, t. I-III, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesKowalik K. (1997): Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.pl
dc.description.referencesKowalski S. (1959, red.): Rozwój mowy pisanej u dzieci wczesnych klas szkoły podstawowej, Poznań: PWN.pl
dc.description.referencesKrasowicz-Kupis G. (1999): Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesKrasowicz-Kupis G. (2004): Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesKról F. (1982): Sztuka czytania, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKulpa J. (1974): Nauczanie języka polskiego w klasach I-IV, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.pl
dc.description.referencesKurcz I. (1987): Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesKurcz I. (1995): Pamięć. Uczenie się. Język, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesKutz E. (1997): Language and literacy. Studying discourse in communities and classrooms, Portsmouth: Boynton/Cook Publishers, Heinemann.pl
dc.description.referencesLabocha J. (2004): Tekst pisany – tekst zapisany, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX, s. 5-10.pl
dc.description.referencesLenartowska K. (1996): Kilka słów o elementarzach, „Wychowanie na co dzień” 4-5 (wkładka metodyczna), s. I-II.pl
dc.description.referencesLeong C. K., Joshi R. M. (1997, eds.): Cross-language studies of learning to read and spell: phonologic and orthographic processing, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.pl
dc.description.referencesLeong C. K., Nitta N., Yamada J. (2003): Phonological abilities of Chinese and Japanese children learning to read, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 25-48.pl
dc.description.referencesLevin I., et al. (2002): Levin I., Patel S., Margalit T., Barad N., Letter names: effect on letter saying, spelling, and word recognition in Hebrew, “Psycho-linguistique Appliquée” 23, p. 269-300.pl
dc.description.referencesLiberman A. (1992): The relation of speech to reading and writing, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 167-178.pl
dc.description.referencesLyons J. (1975): Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesŁobacz P. (1982): Interpretacja fonologiczna palatalności w języku polskim na podstawie analizy spektograficznej, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 93-100.pl
dc.description.referencesŁobacz P. (1985): Fonetyczno-leksykalne interakcje w percepcji mowy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.pl
dc.description.referencesŁobacz P. (1996a): Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa: ENERGEIA.pl
dc.description.referencesŁobacz P. (1996b): Świadomość fonologiczna dzieci, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LII, s. 165-180.pl
dc.description.referencesMaćkowiakowa J. (1958): Trudności w nauce czytania i pisania, Poznań: PWN.pl
dc.description.referencesMadejowa M. (1991): (ń dobry) (pše bar o), czyli o kształceniu umiejętności wymawiania w szkole podstawowej, [w:] Porayski-Pomsta J. (1991, red.), s. 185-192.pl
dc.description.referencesMadelska L., Witaszek-Samborska M. (1998): Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń, wyd. 4 poprawione, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.pl
dc.description.referencesMajchrzak I. (1995): Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMalendowicz J. (1974): O poprawności pisemnych wypowiedzi uczniów klas I-IV, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMalendowicz J. (1978): O trudnej sztuce czytania i pisania, Warszawa: Nasza Księgarnia.pl
dc.description.referencesMalmquist E. (1982): Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMałkowska-Zegadło H. (1983): Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku 8-11 lat, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMann V. (1986): Phonological awareness: the role of reading experience, “Cognition” 24 (1-2), p. 65-92.pl
dc.description.referencesMańczak W. (1996): Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.pl
dc.description.referencesMarkowski A. (2002): Błąd językowy, hasło problemowe w NSPP, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesMartinet A. (1970): Podstawy lingwistyki funkcjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesMaurer A. (1994): Rozwój umiejętności czytania, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1, s. 32-49.pl
dc.description.referencesMattingly I. (1992): Linguistic awareness and orthographic form, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 11-26.pl
dc.description.referencesMickiewicz J. (1995): Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.pl
dc.description.referencesMikołajczakowa C. (1968): Jak uczyć czytania i pisania, wyd. 2, Londyn: Polska Macierz Szkolna za Granicą.pl
dc.description.referencesMilewski S. (1996): Spoistość struktur CV (spółgłoska + samogłoska) w świetle analizy fonemowej dokonywanej przez 6-letnie dzieci, [w:] Rittel T. (1996, red.), s. 139-154.pl
dc.description.referencesMilewski S. (1999): Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesMilewski T. (1969): Językoznawstwo, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesMorin M. F., Pasa L. (2006): Beginning spelling and literacy approaches: A comparative study between French and Québécois first-grade classes, [in:] “L1 – Educational Studies in Language and Literature” 7, (accepted) http://l1.publication-archive.com/start.pl
dc.description.referencesMorton J., Sasanuma S. (1984): Lexical access in Japanese, [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 25-42.pl
dc.description.referencesMrożkiewicz J. (1976): Nauczanie języka polskiego w klasach początkowych szkoły podstawowej, Kielce: WSP w Kielcach.pl
dc.description.referencesMystkowska H. (1977): Uczymy czytać w przedszkolu, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesNagórko A. (1996): Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesNavon D., Shimron J. (1984): Reading Hebrew: how necessary is the graphemic representation of vowels? [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 91-102.pl
dc.description.referencesNunes T., Bryant P., Bindman M. (1997): Spelling and grammar – the necsed move, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 151-170.pl
dc.description.referencesNunes T., Bryant P. (2004, eds.): Handbook of children’s literacy, Dordrecht – Boston – New York – London: Kluwer Academic Publishers.pl
dc.description.referencesNunes T., Hatano G. (2004): Morphology, reading and spelling: looking across languages, [in:] Nunes T., Bryant P. (2004, eds.), p. 651-672.pl
dc.description.referencesO’Brien T. (1999, ed.): Language and literacies. Selected papers from the Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics held at the University of Manchester, September 1998, Clevedon – Buffalo – Toronto – Sydney: British Association for Apllied Linguitics in association with Multilingual Matters Ltd.pl
dc.description.referencesOpolska T. (1997): Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu: przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.pl
dc.description.referencesOryńska A. (1981): Grafia głosek a system fonologiczny w języku polskim i czeskim, [w:] Studia linguistica VI, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 32-42.pl
dc.description.referencesOstańkowicz-Bazanowa H. (1982): Warunki optymalizacji polskiego systemu fonologicznego. Próba analizy, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 74-84.pl
dc.description.referencesOstaszewska D., Tambor J. (2000): Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesPavlidis G. Th., Giannouli V. (2003): Spelling errors accurately differentiate USA-English speakers from Greek dyslexics: implication for causality and treatment, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 163-182.pl
dc.description.referencesPawłowska R. (1992): Lingwistyczna teoria nauki czytania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl
dc.description.referencesPawłowska R. (1996): Błąd ortograficzny czy dialektyzm? [w:] A. Grybosiowa, A. Kowalska (red.), Prace Językoznawcze 24. Studia historycznojęzykowe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 145-155.pl
dc.description.referencesPawłowska R. (2002a): Metodyka ćwiczeń w czytaniu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl
dc.description.referencesPawłowska R. (2002b): Siatka podstawowych pojęć kształcenia językowego w szkole, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 47-56.pl
dc.description.referencesPerfetti Ch. (1997): The psycholinguistics of spelling and reading, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 21-38.pl
dc.description.referencesPerfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.): Learning to spell: research, theory, and practice across languages, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.pl
dc.description.referencesPerlin J. (2004): Ile było w historii języka polskiego przypadków wpływu pisowni na ewolucję praw głosowych lub wymowę poszczególnych wyrazów? „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX, s. 11-15.pl
dc.description.referencesPętlewska H. (2003): Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu, wyd. 3, poszerzone, Kraków: IMPULS.pl
dc.description.referencesPietras I. (2005): Psychologiczne uwarunkowania błędów w pisaniu u młodzieży z dysortografią, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii [niepublikowana rozprawa doktorska].pl
dc.description.referencesPiper D. (2003): Współczesna polska ortografia w szkole (na przykładzie gimnazjum), Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl
dc.description.referencesPodracki J. (1984, red.): Metodyka nauczania języka polskiego. Wybór prac, oprac. J. Podracki, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesPolański E. (1994): Dydaktyka ortografii w latach 1990-1993, „Polonistyka” 5, s. 265-270.pl
dc.description.referencesPolański E. (1995): Dydaktyka ortografii i interpunkcji, wyd. 2, zmienione, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesPorayski-Pomsta J. (1991, red.): Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały ogólnopolskiej konferencji: „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych”, Warszawa 21-22 października 1991 r., Warszawa: Elipsa.pl
dc.description.referencesPorayski-Pomsta J. (1994): Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 55-88.pl
dc.description.referencesPorayski-Pomsta J. (1996): Zagadnienie sprawności językowej w teorii i praktyce dydaktycznej, „Polonistyka” 4, s. 205-211.pl
dc.description.referencesPorayski-Pomsta J. (1997, red.): Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.pl
dc.description.referencesPrzybysz-Piwko M. (2005): Świadomość językowa. Problem nie tylko lingwistyczny, „Poradnik Językowy” 7, s. 42-47.pl
dc.description.referencesPutkiewicz E. (1990): Proces komunikowania się na lekcji. Analiza wypowiedzi nauczycieli i uczniów, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesRaman I. (2003): Lexicality effects in single-word naming in alphabetic Turkish orthography, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 83-92.pl
dc.description.referencesRead Ch. (1986): Childrens creative spelling, London – Boston – Henley: Routledge & Kegan Paul.pl
dc.description.referencesRead Ch., et al. (1986): Read Ch., Zhang Y., Nie H., Ding B., The ability to manipulate speech sounds depends on knowing alphabetic spelling, “Cognition” 24 (1-2), p. 31-44.pl
dc.description.referencesRittel T. (1996, red.): Dyskurs edukacyjny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.pl
dc.description.referencesRittel T. (1994a): Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.pl
dc.description.referencesRittel T. (1994b): Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1981): System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum, PAN.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1982): Źródła informacji o funkcjonowaniu systemu fonologicznego, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 62-69.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1986): Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1988): Kiedy i jak uczyć dzieci czytania i pisania (z doświadczeń przedszkola laboratorium), „Oświata i Wychowanie” 16, s. 10-13.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1998): Krytyczne spojrzenie na zasady polskiej ortografii, Gdańsk: Glottispol.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1999): Meksyk z nauką czytania i pisania, czyli o metodycznych propozycjach dr Ireny Majchrzak, Gdańsk: Glottispol.pl
dc.description.referencesRocławski B. (2000): Nauka czytania i pisania, wyd. 5, Gdańsk: Glottispol.pl
dc.description.referencesRytlowa J. (1973): Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach I-IV, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (1967): O pewnym przeoczeniu nie tylko interpunkcyjnym, „Polonistyka” 4, s. 51-52.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (1970): Odbicie współczesnych tendencji w wymowie samogłosek nosowych w błędach ortograficznych uczniów, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa: PWN, s. 95-97.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (1971): Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesSaloni Z. (1991): Apologia graficyzmu, [w:] Sambor J., Huszcza R. (1991, red.), s. 77-87.pl
dc.description.referencesSambor J. (1972): Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum, PAN.pl
dc.description.referencesSambor J., Huszcza R. (1991, red.): Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesSaussure F. (1991): Kurs językoznawstwa ogólnego, przekład K. Kasprzyk, wstęp i przypisy K. Polański, wyd. 2, poprawione, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSawa B. (1987): Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, wyd. 3, poprawione i rozszerzone, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesSawicka I. (1995): Fonologia, [w:] Wróbel H. (1995, red.), s. 107-188.pl
dc.description.referencesSawicka I. (2003): Z problemów współczesnej polskiej fonetyki, [w:] Studia z gramatyki i leksykografii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 19-23.pl
dc.description.referencesSazon-Brykajło J. (1999): Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.pl
dc.description.referencesSeidenberg M. (1992): Beyond orthographic depth in reading: equitable division of labor, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 85-118.pl
dc.description.referencesSeymour P. (1997): Foundation of orthographic development, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), s. 319-337.pl
dc.description.referencesSeymour P. H. K., Aro M., Erskine J. N. (2003): Foundation literacy acquisition in European orthographies, “British Journal of Psychology” 94, p. 143-174.pl
dc.description.referencesShankweiler D., Lundquist E. (1992): On the relations between learning to spell and learning to read, [in:] Frost R., Katz L. (1992, eds.), p. 179-192.pl
dc.description.referencesShugar G., Smoczyńska M. (1980, red.): Badania nad rozwojem języka dziecka. Wybór prac, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSigurd B. (1975): Struktura języka. Zagadnienia i metody językoznawstwa współczesnego, przeł. Z. Wawrzyniak, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSochacka K. (2004): Rozwój umiejętności czytania, Białystok: Trans Humana.pl
dc.description.referencesSpionek H. (1970): Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesSprenger-Charolles L. (2004): Linguistic processes in reading and spelling: the case of alphabetic writing system: English, French, German and Spanish, [in:] Nunes T., Bryant P. (2003, eds.), p. 43-65.pl
dc.description.referencesSprenger-Charolles L., Singel L., Béchennec D. (1997): Beginning reading and spelling acquisition in French: a longitudinal study, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 339-359.pl
dc.description.referencesStarz R. (1991): Zróżnicowanie błędów ortograficznych uczniów szkoły podstawowej na przykładzie klas 4. i 8., [w:] Porayski-Pomsta J. (1991, red.), s. 193-200.pl
dc.description.referencesStarz R. (2000): Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10-14 lat, Kielce: Akademia Świętokrzyska.pl
dc.description.referencesSteffen-Batogowa M. (1975): Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSteffen-Batogowa M. (2000): Struktura akcentowa języka polskiego, Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesStieber Z. (1966): Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesStyczek I. (1981): Logopedia, wyd. 3, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSzczerbiński M. (2001): Learning to read and spell single words: a case study of a Slavic language, University College London [niepublikowana rozprawa doktorska].pl
dc.description.referencesSzkutnik Z. (1979): Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne, Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.pl
dc.description.referencesSzober S. (1930): Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, Lwów – Warszawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.pl
dc.description.referencesSzpyra-Kozłowska J. (2002): Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesŚwidziński M. (1997): Elementy gramatyki opisowej języka polskiego. Materiały do ćwiczeń. Seria szósta, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki.pl
dc.description.referencesŚwidziński M., Derwojedowa M., Rudolf M. (2002): Dehomonizacja i desynkretyzacja w procesie automatycznego przetwarzania wielkich korpusów tekstów polskich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językowego” LVIII, s. 187-199.pl
dc.description.referencesThorstad G. (1991): The effect of orthography on the acquisition of literacy skills, “British Journal of Psychology” 82 (4), p. 527-537.pl
dc.description.referencesTinker M. A. (1980): Podstawy efektywnego czytania, tłum. K. Dudziak, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesTitos R., et al. (2003): Titos R., Defior S., Alegria J., Martos F., The use of morphological resources in Spanish orthography: the case of the verb, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 113-118.pl
dc.description.referencesTokarski J. (1957): Fonetyka i teoria pisma w nauczaniu szkolnym, „Polonistyka” 5, s. 54-59.pl
dc.description.referencesTokarski J. (1963): O pisowni polskiej, „Poradnik Językowy” 10, s. 401-422.pl
dc.description.referencesTokarski J. (1967): Z pogranicza metodyki i językoznawstwa, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesTokarski J. (1972): Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesTokarski J. (1978): Traktat o ortografii polskiej, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesTotereau C., Thevenin M. G., Fayol M. (1997): The development of the understanding of number morphology in written French, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 97-114.pl
dc.description.referencesTreiman R. (1993): Beginning to spell: A study of first-grade children, New York: Oxford University Press.pl
dc.description.referencesTreiman R. (2004): Phonology and spelling, [in:] Nunes T., Bryant P. (2004, eds.), p. 31-42.pl
dc.description.referencesTreiman R., Cassar M. (1996): Effects of morphology on children’s spelling of final consonants clusters, “Journal of Experimental Child Psychology” 63, p. 141-170.pl
dc.description.referencesTreiman R., Cassar M. (1997): Spelling acquisition in English, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 61-80.pl
dc.description.referencesTrindade M. N. (2003): Portuguese orthography: some notes, [in:] Joshi R. M., Leong Ch. K., Kaczmarek B. L. J. (2003, eds.), p. 119-128.pl
dc.description.referencesTrubiecki N. S. (1970): Podstawy fonologii, tłum. A. Heinz, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesTulasiewicz W., Adams T. (1998, eds.): Teaching the mother tongue in a multilingual Europe, London: Cassel.pl
dc.description.referencesTurvey M. T., Feldman L. B., Lukatela G. (1984): The Serbo-Croatian orthography constrains the reader to a phonologically analytic strategy, [in:] Henderson L. (1984, ed.), p. 81-90.pl
dc.description.referencesVenezky R. L. (1970): The structure of English orthography, The Hague – Paris: Mouton.pl
dc.description.referencesWasyluk-Kuś H. (1978, red.): Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesWeinsberg A. (1983): Językoznawstwo ogólne, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesWierzbicka A., Wierzbicki P. (1968): Praktyczna stylistyka, Warszawa: Wiedza Powszechna.pl
dc.description.referencesWierzchoń P. (2004): Gramatyka diakrytologiczna. Studium ortograficzno-kwantytatywne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl
dc.description.referencesWierzchowska B. (1980): Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.pl
dc.description.referencesWięckowski R. (1992): Początkowa nauka czytania i pisania, [w:] Więckowski R., Rogulska K. (1992, red.), s. 5-13.pl
dc.description.referencesWięckowski R. (1995): Pedagogika wczesnoszkolna, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesWięckowski R., Rogulska K. (1992, red.): Podstawy nauczania początkowego. Nauczanie języka polskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl
dc.description.referencesWimmer H., et al. (1991): Wimmer H., Landerl K., Linortner R., Hummer P., The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: more consequence than precondition but still important, “Cognition” 40, p. 219-249.pl
dc.description.referencesWimmer H., Landerl K. (1997): How learning to spell German differs from learning to spell English, [in:] Perfetti Ch., Rieben L., Fayol M. (1997, eds.), p. 81-96.pl
dc.description.referencesWińska U. (1966): Błędy językowo-stylistyczne uczniów szkół podstawowych województwa gdańskiego, cz. I i II, Gdańsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku.pl
dc.description.referencesWiśniewski M. (1998): Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Skrypt dla studentów filologii polskiej, wyd. 2, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.description.referencesWojtczuk K. (1993): Język nauczycieli w świetle badań lingwistycznych. Normatywne aspekty wariancji wyrazowej (na przykładzie nauczycieli nauczania początkowego siedleckich szkół podstawowych), Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane WSRP w Siedlcach.pl
dc.description.referencesWołosz R. (2005): Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.pl
dc.description.referencesWójcik T. (1974): Koncepcja pisowni optymalnej, „Studia Semiotyczne” V, s. 183-202.pl
dc.description.referencesWróbel H. (1995, red.): Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. Fonetyka i fonologia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.pl
dc.description.referencesWróbel T. (1975): Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesWróbel T. (1979): Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesWróblewska T. (1995): Gramatyka a pragmatyka w kształceniu językowym uczniów, „Wieści Oświatowe. Suwalski miesięcznik edukacyjny” 8, s. 3-6.pl
dc.description.referencesYamada J., Takashima H. (2001): The semantic effect on retrieval of radicals in logographic characters, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal” 14 (1-2), p. 179-194.pl
dc.description.referencesZakrzewska B. (1994): Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane WSRP w Siedlcach.pl
dc.description.referencesZawadowski L. (1966): Lingwistyczna teoria języka, Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesZarębina M. (1965): Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Warszawa – Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.pl
dc.description.referencesZborowski J. (1959): Początkowa nauka czytania, Warszawa: PZWS.pl
dc.description.referencesZdaniukiewicz A. A. (2005): Czy możliwie jest udoskonalenie ortografii polskiej? „Język Polski” 5, s. 378-384.pl
dc.description.referencesZgółka T. (1980): Kompetencja. Gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki, Poznań – Warszawa: PANpl
dc.description.referencesZgółkowa H., Bułczyńska K. (1987): Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl
dc.description.referencesBiałobrzeska J. (1999a): JA, TY – MY. Poznaję świat i wyrażam siebie. Klasa pierwsza, Warszawa: DIDASKO.pl
dc.description.referencesBiałobrzeska J. (1999b): JA, TY – MY. Klasa pierwsza. Ćwiczenia, część I, Warszawa: DIDASKO.pl
dc.description.referencesBiałobrzeska J. (1999c): JA, TY – MY. Klasa pierwsza. Ćwiczenia, część II, Warszawa: DIDASKO.pl
dc.description.referencesBiałobrzeska J. (2001): Notes nauczyciela. Poznaję świat i wyrażam siebie. Klasa pierwsza, część I. Materiały poszerzone, Warszawa: DIDASKO.pl
dc.description.referencesBiałobrzeska J., Went W. (1999): Notes nauczyciela. Poznaję świat i wyrażam siebie. Klasa pierwsza, Warszawa: DIDASKO.pl
dc.description.referencesBieleń B., Trzeciak G. (1994): Chcę dobrze czytać. Ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania w przedszkolu i klasie pierwszej, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesBober E., Brandt-Konopka M. (1994a): Mój elementarz. Podręcznik do nauki czytania i pisania w klasie pierwszej, Gdańsk: Andromeda.pl
dc.description.referencesBober E., Brandt-Konopka M. (1994b): Mój elementarz. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli, Gdańsk: Andromeda.pl
dc.description.referencesBober-Pełzowska M., i in. (2000a): Bober-Pełzowska M., Małkowska-Zegadło H., Cichy D., Koralczyk A., Olechowska G., Asy z pierwszej klasy. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa I, sem. I, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesBober-Pełzowska M., i in. (2000b): Bober-Pełzowska M., Małkowska-Zegadło H., Cichy D., Koralczyk A., Olechowska G., Asy z pierwszej klasy. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa I, sem. II, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesBogdanowicz M. (1999): Trudne litery. Zeszyt ćwiczeń dla klas 0-III, Gdańsk: Wydawnictwo Fokus.pl
dc.description.referencesBojakowska A., Duralska-Macheta T. (2001): Elementarz sześciolatka. Ja i świat. Barwa. Natura. Forma. Czytanie. Liczenie, Warszawa: Nasza Księgarnia.pl
dc.description.referencesBorowiak B. (1997): Elementarz: najłatwiejszy, jaki kiedykolwiek istniał. Nauka czytania sylabami dla dzieci w wieku 3-7 lat. 1. A-a-a…, Warszawa: Ziemowit.pl
dc.description.referencesCzochra A., Tarkowska I. (1995): Mój pierwszy elementarz, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesDrop E. (2003): Sekrety literek. Elementarz, Kraków: Wydawnictwo Skrzat.pl
dc.description.referencesDuralska-Macheta T., Janiak M. (2002): Elementarz trzylatka: ja i świat, barwa, natura, forma…, Warszawa: Nasza Księgarnia.pl
dc.description.referencesFalski M. (1977): Elementarz, wyd. 3, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesGrabowska G., Kołakowska B., Perło J. (1997a): W domu uczę się czytać i pisać. Podręcznik do domowej nauki dziecka 6-7-letniego, część 1, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl
dc.description.referencesGrabowska G., Kołakowska B., Perło J. (1997b): W domu uczę się czytać i pisać. Podręcznik do domowej nauki dziecka 6-7-letniego, część 2, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl
dc.description.referencesGrabowska G., Kołakowska B., Perło J. (1997c): W domu uczę się czytać i pisać. Podręcznik do domowej nauki dziecka 6-7-letniego, część 3, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl
dc.description.referencesJanus R., i in. (2000): Janus R., Waluś J., Kulis I., Rymar K., Chociaż mało mamy lat... Program nauczania zintegrowanego. I etap edukacyjny. Klasy I-III, Ustroń: Wydawnictwo Innowacje.pl
dc.description.referencesJanus R., Waluś J. (2001a): Chociaż mało mamy lat... Elementarz, Ustroń: Wydawnictwo Innowacje.pl
dc.description.referencesJanus R., Waluś J. (2001b): Chociaż mało mamy lat... Zeszyt ćwiczeń 1, Ustroń: Wydawnictwo Innowacje.pl
dc.description.referencesJanus R., Waluś J. (2001c): Chociaż mało mamy lat... Zeszyt ćwiczeń 2, Ustroń: Wydawnictwo Innowacje.pl
dc.description.referencesJanus R., Waluś J. (2001d): Chociaż mało mamy lat... Zeszyt ćwiczeń 3, Ustroń: Wydawnictwo Innowacje.pl
dc.description.referencesKaraszewski S., i in. (2000a): Karaszewski S., Łukasik S., Micińska-Łyżniak I., Petkowicz H., Straburzyńska J., Wiśniewska A., Witkowska E., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. Podręcznik, cz. I, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKaraszewski S., i in. (2000b): Karaszewski S., Łukasik S., Micińska-Łyżniak I., Petkowicz H., Straburzyńska J., Wiśniewska A., Witkowska E., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. Podręcznik, cz. II, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKaraszewski S., i in. (2000c): Karaszewski S., Łukasik S., Micińska-Łyżniak I., Petkowicz H., Straburzyńska J., Wiśniewska A., Witkowska E., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. Podręcznik, cz. III, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesKitlińska-Pięta H., Orzechowska Z., Waszkiewicz E. (1999a): Z Ekoludkiem w szkole. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego w klasie 1, część 1: Już się uczę. Poznaję samogłoski, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej.pl
dc.description.referencesKitlińska-Pięta H., Orzechowska Z., Waszkiewicz E. (1999b): Z Ekoludkiem w szkole. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego w klasie 1, część 2: Barwy jesieni. Poznaję spółgłoski, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej.pl
dc.description.referencesKorzańska J., Mreńca R. (2000a): ABC 1, klasa I, wyd. 4, poprawione i uzupełnione, Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza.pl
dc.description.referencesKorzańska J., Mreńca R. (2000b): ABC 1, klasa I. Przewodnik dla nauczyciela, wyd. 4, Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2001): Stokrotkowe podwórko, czyli program spotkań na pierwszym etapie edukacji, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002a): Elementarz pierwszaka, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002b): Stokrotkowe podwórko, czyli książka dla nauczyciela, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002c): Podwórko, czyli a, b, c. Zeszyt ćwiczeń do elementarza pierwszaka 1, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002d): Kuchnia, czyli kraina smaków, zapachów i kolorów. Zeszyt ćwiczeń do elementarza pierwszaka 2, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002e): Sypialnia, czyli poczekalnia snów. Zeszyt ćwiczeń do elementarza pierwszaka 3, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKrzyżanek J., Ciseł M. (2002f): Strych, czyli królestwo kurzu. Zeszyt ćwiczeń do elementarza pierwszaka 4, Poznań: ARKA.pl
dc.description.referencesKurpinowicz J., Gutowska H., Grębska H. (1996): Elementarz sześciolatka, Warszawa: WITEX.pl
dc.description.referencesKusztelska G., Kusztelski B. (1998): Słownik ortograficzny dla klas I-IV, Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka.pl
dc.description.referencesLaskowska R., Małkowska-Zegadło H. (1999a): Elementarz, wyd. 3, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesLaskowska R., Małkowska-Zegadło H. (1999b): Elementarz. Ćwiczenia, część I, wyd. 3, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesLaskowska R., Małkowska-Zegadło H. (1999c): Elementarz. Ćwiczenia, część II, wyd. 3, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesLaskowska R., Małkowska-Zegadło H. (1999d): Elementarz zintegrowany, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesLaskowska R., Okieńczyc M. (1997): Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do „Elementarza”, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesLorek M. (1993a): Elementarz pierwszej klasy, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesLorek M. (1993b): Elementarz pierwszej klasy. Ćwiczenia w pisaniu, zeszyt 1, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesLorek M., Jałowiec J. (2000): Słońce na stole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa I, część I, Warszawa: Muza Szkolna.pl
dc.description.referencesLorek M., Rostańska E., Kula A. (1994): Elementarz pierwszej klasy. Ele-mele. Przewodnik metodyczny, Warszawa – Katowice: WSiP, Wydawnictwo Elementarz.pl
dc.description.referencesŁada-Grodzicka A. (1995): ABC sześciolatka. Przygotowanie do pisania, wyd. 8, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesŁada-Grodzicka A. (1998): ABC sześciolatka. Przygotowanie do czytania, część 1: Poznaję litery, wyd. V, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesŁada-Grodzicka A. (2000): ABC sześciolatka. Przygotowanie do czytania, część 2: Zaczynam czytać, wyd. III, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesŁada-Grodzicka A., i in. (2000): Łada-Grodzicka A., Bełczewska E., Herde M., Kwiatkowska E., Wasilewska J., ABC.... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesŁukasik S. (1990, red.): Język polski w klasie 1. Przewodnik metodyczny, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMalczewski J., Czerniawska H. (1995a): Język polski. Elementarz. Klasa 1, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesMalczewski J., Czerniawska H. (1995b): Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika „Język polski – klasa I. Elementarz”, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesMalczewski J., Malczewska L. (1994): Słownik ortograficzny dla klas 4-8, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesMalczewski J., Małkowska-Zegadło H. (1994): Ilustrowany słownik ortograficzny dla klas I-III, Warszawa: JUKA.pl
dc.description.referencesMalepsza T. (1995): Elementarz smyka, Warszawa: ADAM.pl
dc.description.referencesMatejuk H., Kabat K. (2000a): Mój świat 1. Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych. Część I, Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.pl
dc.description.referencesMatejuk H., Kabat K. (2000b): Mój świat 1. Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych, część II, Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.pl
dc.description.referencesMatejuk H., Szczepaniak A. (2000a): Mój świat 1. Piszę, rysuję, śpiewam, tworzę. Podręcznik do nauczania zintegrowanego dla klasy I, część I, Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.pl
dc.description.referencesMatejuk H., Szczepaniak A. (2000b): Mój świat 1. Piszę, rysuję, śpiewam, tworzę. Podręcznik do nauczania zintegrowanego dla klasy I, część II, Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.pl
dc.description.referencesMetera H. (1975): Nauczę się czytać. Klasa I, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesMystkowska H. (1978): Uczymy czytać w przedszkolu. Zeszyt dla 6-latka, wyd. 2, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesObrębska M., Ordakowska B. (1995): Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do podręcznika języka polskiego dla I klasy „Asy z pierwszej klasy”, Łódź: JUKA.pl
dc.description.referencesPPWP (2000): Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, „Dziennik Ustaw” z dn. 17. 01. 2000 r. nr 2, poz. 18 (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1. 12. 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego).pl
dc.description.referencesPrzyłubscy E. i F. (1979): Mam 6 lat, wyd. 4, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesPrzyłubscy E. i F. (1995): Litery. Nauka czytania, wyd. 21, Warszawa: WSiP.pl
dc.description.referencesRejniak Z. (1999): Świat liter. Elementarz, Kielce: MAC.pl
dc.description.referencesRejniak Z. (2001a): Szkoła marzeń. Klasa I. Podręcznik. Kształcenie zintegrowane, część 1, Kielce: MAC.pl
dc.description.referencesRejniak Z. (2001b): Szkoła marzeń. Klasa I. Ćwiczenia. Kształcenie zintegrowane, część 1, Kielce: MAC.pl
dc.description.referencesRocławska J., Rocławski B. (1995): Przewodnik metodyczny do elementarza „Świat głosek i liter”, wyd. 3, poprawione, Gdańsk: Glottispol.pl
dc.description.referencesRocławski B. (1991): Słownik ortograficzno-ortofoniczny dla klas 0-IV, Gdańsk (brak danych o wydawcy).pl
dc.description.referencesRocławski B. (1998): Świat głosek i liter, wyd. 4, Gdańsk: Glottispol.pl
dc.description.referencesRytlowa J., Rytel F., Saloni J. (1937): U nas. Elementarz dla wsi. Metoda wyrazowa, Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.pl
dc.description.referencesSzober S., Niewiadomska C., Bogucka C. (1928): Nauka pisowni we wzorach i ćwiczeniach, część II: Materiały do ćwiczeń dla trzeciej klasy szkoły powszechnej według nowych programów. Dostosowane do nowej pisowni, Warszawa: Gebethner i Wolff.pl
dc.description.referencesStawińska U. (1999a): Ja, ty i świat. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej, część I, Łódź: Res Polona.pl
dc.description.referencesStawińska U. (1999b): Ja, ty i świat. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej, część II, Łódź: Res Polona.pl
dc.description.referencesStawińska U. (1999c): Ja, ty i świat. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej, część III, Łódź: Res Polona.pl
dc.description.referencesStawińska U. (1999d): Ja, ty i świat. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej, część IV, Łódź: Res Polona.pl
dc.description.referencesSzymańska M. A. (2000a): Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję. . . Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej, część 3, Warszawa: Nowa Era.pl
dc.description.referencesSzymańska M. A. (2000b): Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję. . . Podręcznik do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej, semestr pierwszy, Warszawa: Nowa Era.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons