REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5936
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMazzeo, Mirella-
dc.date.accessioned2017-10-17T08:25:21Z-
dc.date.available2017-10-17T08:25:21Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 305-317pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5936-
dc.description.abstractNell' intervento a l convegno del giugno 2010 si è trattato del tema della schiavitù, interrogandosi criticamente sulla situazione giuridica dei migranti clandestini in Italia, sulla scorta di esperienze professionali legate a vicende di cronaca. La schiavitu era, in diritto romano, uno status personale disciplinato in base ad un'ottica opposta rispetto a quella attuale: fulcro della disciplina era la dom inica potestas sui servi, ossia il diritto del proprietario su quella particolare res, che era Io schiavo. A partire dalla concezione cristiana dell'uguaglianza umana di fronte a Dio e attraverso un lunghissimo percorso che giungerà fino alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, si arriverà a vietare la schiavitù e ad affennare che ogni essere umano è soggetto di diritto. Tuttavia, come sostenuto da autorevoli autori, vi sono attualmente nuove forme di schiavitù che si sostanziano non nella proprietà ma nella detenzione di esseri umani, che divengono cosi "merce umana usa e getta". Sebbene la legislazione italiana punisca molto severamente la schiavitù e la tratta di esseri umani, il reato di immigrazione clandestina, introdotto dalla L. n. 94/2009, aveva di fatto creato una situazione giuridica di assenza quasi totale di diritti per gli immigrati clandestini. Tale situazione aveva posto le premesse per uno sfruttamento di tipo schiavistico, venuto alla ribalta delle cronache in seguito a disordini verificatisi in Rosarno nel gennaio 2010. Nell'attività legale si era preso atto della impossibilità di effettuare una efficace difesa dei migranti clandestini vittime di tale situazione indegna di uno Stato di diritto.pl
dc.description.abstractNiewolnictwo było w prawie rzymskim statusem osobistym opartym o regulacje różne od współczesnych: głównym punktem regulacji była dominica potestas nad niewolnikami, czyli prawo właściciela co do tej szczególnej res, którą był niewolnik. Począwszy od chrześcijańskiej koncepcji równości ludzi przed Bogiem i poprzez długą drogę prowadzącą do Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. doszliśmy do zakazu niewolnictwa i do stwierdzenia, że każdy człowiek jest podmiotem prawa. Jednakże, jak to twierdzi wielu wiarygodnych autorów, mamy do czynienia obecnie z nowymi formami niewolnictwa, które bazują nie na własności, ale na przetrzymywaniu ludzi, którzy stają się w ten sposób "ludzkim towarem jednorazowego użytku". Pomimo że prawo włoskie surowo karze niewolnictwo i handel ludźmi, przestępstwo bezdomnej imigracji, wprowadzone przez Ustawę nr 94/2009, stworzyło poniekąd sytuację prawie całkowitego braku praw dla bezdomnych imigrantów. Taka sytuacja stworzyła podstawy pod wykorzystywanie w stylu niewolnictwa, o którym mówiło się wyraźnie w mediach po rozruchach w Rosamo w styczniu 2010. Podczas czynności prawnych zdano sobie sprawę z niemożliwości skutecznej obrony bezdomnych imigrantów, ofiar tej sytuacj i niegodnej Państwa prawa.pl
dc.description.abstractSlavery in Roman law was a personal status based on provisions different from those which exist today : the main point of regulation was dominica potestas over the slaves, or the right of ownership of a particular res - which was a slave. Starting with the Christian concept of equality of men before God, and a long the long and arduous road leading to the 1948 Universal Declaration of Human Rights, we arrived at the prohibition of slavery and to the conclusion that every man is a subject of law. However, as is claimed by a multitude of reliable authors, we are now dealing with new forms of slavery, which are based not on property, but on detaining people who are in the way, "human di sposable merchandise". Although Italian law severely penalizes slavery and human trafficking, the offence of being a homeless immigrant, introduced by Law No 94/2009, created an almost total absence of rights for homeless immigrants - as in the style of slavery - of which the media spoke out clearly and positively after the Rosarno riots in January 2010. While taking Iegal action on their behalf, one started to be aware of the impossibility of an effective defense for homeless immigrants, who are undeserving victims of the state of law. Sharp criticism of the legat situation effecting homeless immigrants in Italy gave rise in April 2011, to the withdrawal of the Italian regulation concerning the offence of homelessness by the Court of Justice of the European Union.pl
dc.language.isoitpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjecthomeless immigrantspl
dc.subjectrightspl
dc.subjectlawpl
dc.subjectslaverypl
dc.subjectvictimpl
dc.titleSchiavitù e tratta di esseri umani: nuove categorie per antiche piaghepl
dc.title.alternativeNiewolnictwo i handel ludźmi: nowe kategorie dla starożytnych plagpl
dc.title.alternativeSlavery and trafficking in human beings: new categories for ancient plaguespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2010.08.21-
dc.description.pages305-317pl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_M_Mazeo_Schiavitu_e_tratta_di_esseriumani.pdf802,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.