REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5933
Tytuł: Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) of the European Parliament and of the Council in the Polish regulatory framework
Inne tytuły: Nowe obowiązki dla sektora bankowego wynikające z implementacji regulacji europejskich
Autorzy: Sikorski, Sebastian
Słowa kluczowe: MiFID
FX derivatives
customer
financial market
Financial Supervision Authority
Data wydania: 2010
Data dodania: 16-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 276-293
Abstrakt: The regulations for standardization of operations of the markets in financial instruments (MiFID) is a new regulation which has been in effect in Poland from this year and is gaining a specific importance in terms of reality, taking into account the difficulties which, in connection w ith the world economic crisis, same entrepreneurs, who trade in FX derivatives have experienced. It is necessary to raise here a proposal, which will form the basie assumption of this article, i.e. the solutions introduced could provide an increase in the protection afforded to customers in the market in financial instruments. It is, however, necessary to stress that the protection of customers in the market in financial instruments is being implemented comprehensively, because the assumption of said regulation is the establishment of an unified legal framework for financial markets that operates within the framework of the EU member-states, together with Iceland, Norway, and Lichtenstein. The directive introduces standards to such issues as: conditionsof activity related to a businesses' provision of investment services (also including additional services), organization of financial institutions, requirements conceming their reporting and the principles of transaction transparency. New obligations imposed on financial institutions will be divided into three categories. The first category will incorporate problems related to the classification (segmentation) of new and existing customers. Thereafter, the issues related to informati on obligations, also including procedures followed as early as on the stage of commencement and provision of services, will be presented. Finally, obligations of the individual analysis and customer evaluation will be indicated. At the same time, it is necessary to stress that apart from a quite precise definition of new obligations, the genuine scale of their effects will to a great degree be determined by the quality of relevant internal regulations formulated by financial institutions and by the meticulousness of their application. As a result, only a well-shaped practice will show the scale of positive changes. A special role (particularly, in the initial period) will be played by the Financial Supervision Authority, which during the inspection of specified financial institutions will be obliged to verify in detail the correctness and feasibility of these procedures.
Regulacja dotycząca standaryzacji funkcjonowania rynków instrumentów finansowych (MiFID) wprowadzona została w Polsce w kwietniu 2010 r. i zyskuje w naszych realiach na znaczeniu, biorąc pod uwagę trudności, które w związku z kryzysem światowym dotykają niektórych polskich przedsiębiorców. W tym miejscu konieczne jest postawienie tezy, która stanowi podstawowe założenie przyjęte w niniejszym artykule, stąd - wprowadzone rozwiązania mogą spowodować wzrost ochrony klientów na rynku instrumentów finansowych. Należy podkreślić, że ochrona klientów na rynku instrumentów finansowych jest wdrażana kompleksowo, ponieważ założeniem wspomnianej regulacji jest ustanowienie jednolitych ram prawnych w zakresie rynków finansowych, które działają w ramach Państw Członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Dyrektywa wprowadza standardy między innymi dotyczące: organizacji instytucji finansowych, wymogów dotyczących ich kontroli i zasad odnoszących się do przejrzystości transakcji. Nowe obowiązki nakładane na instytucje finansowe można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria dotyczy problemów związanych z klasyfikacją (segmentacją) nowych i obecnych klientów. W następnej mieszczą się kwestie obowiązków informacyjnych, również w sferze procedur stosowanych w jak najwcześniejszym stadium współpracy z klientem. W końcu, w trzeciej z nich są obowiązki dotyczące indywidualnej analizy i oceny klienta. Na podkreślenie zasługuje to, że abstrahując od dość precyzyjnej definicji nowych obowiązków, prawdziwa skala skutków ich realizacji będzie w dużym stopniu zdeterminowana jakością odpowiednich przepisów wewnętrznych przyjętych przez instytucje finansowe i skrupulatnością ich stosowania. W efekcie, tylko dobrze ukształtowana praktyka pokaże skalę pozytywnych zmian. Szczególną rolę (w szczególności w okresie początkowym) będzie odgrywała Komisja Nadzoru Finansowego, która podczas kontroli określonych instytucji finansowych będzie zobligowana do szczegółowego sprawdzenia prawidłowości i wykonalności tych procedur.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5933
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.19
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.