REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5916
Tytuł: Dirritto e futurologia
Inne tytuły: Prawo i futurologia
Law and futurology
Autorzy: Kuźmicz, Karol
Słowa kluczowe: future
law
futurology
genetic modifications
artificial intlligence
robotics
Data wydania: 2010
Data dodania: 5-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 228-236
Abstrakt: L'intenzione dell'autore è un accenno della problematica che lega la futurologia, come disciplina che si occupi di prognosi e progetto del futuro umano, con la legge. Secondo lui i probierni piu' grandi, con i quali in futuro avra'a che fare il legislatore, visto lo sviluppo della scienza e della tecnica, sono questioni riguardanti: la clonazione e le modificazioni genetiche umane, la creazione di intelligenza artificiale, Io sviluppo della robotica e la conferma dei contatti con l'intelligenza (civilta') extraterrestre. Per il momento questi problemi sono piuttosto teorici anche se specialisti e scienziati ci si occupano da anni.
Zamiarem Autora jest zarysowanie problematyki wiążącej futurologię jako dyscyplinę zajmującą się prognozowaniem i projektowanie przyszłości ludzkości z prawem. Według niego do najpoważniejszych problemów, z którymi w przyszłości będzie musiało zetknąć się prawo, ze względu na rozwój nauki i techniki, należą kwestie dotyczące: klonowania ludzi, genetycznych modyfikacji ludzi, stworzenia sztucznej inteligencji, rozwoju robotyki, czy potwierdzenia kontaktów z inteligencją (cywilizacją) pozaziemską. Na razie problemy te są jednak wciąż bardziej teoretyczne, mimo iż wyspecjalizowani naukowcy i uczeni od lat nimi się zajmują, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych.
The intention of the author is to outline the issues connecting futurology, as a discipline prognosing and designing the future of humanity, with a law. According to the author, the most serious problems which will appear in the future - maybe as elements of legal regulation arising from the development of science and technology - are the issues of: the human cloning and genetic modification of human beings, the creation of artificial intelligence, the development of robotics, and the confirmation of contact with extraterrestrial intelligence (civilisation). For now, these problems are stili more of theoretical nature, although specialised scientists and scholars have dealt with them for years.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5916
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.16
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_K_Kuzmicz_Dirritto_e_futurologia.pdf660,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.