REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5903
Tytuł: Il fondamento etico dei diritti umani
Inne tytuły: Etyczne podstawy praw człowieka
The ethical basis of human rights
Autorzy: Indellicato, Michele
Słowa kluczowe: human rights
theology
philosophy
science
rationality
Data wydania: 2010
Data dodania: 4-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 148-158
Abstrakt: La questione fondamentale e decisiva della fondazione dei diritti umani indica l'esigenza di allargare gli spazi della nostra razionalità, di riaprirla alle grandi questioni del vero, del bene, del giusto, dell'etica della vita, del rispetto della v ita, della dignità della persona e quindi di congiungere tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche della consapevolezza dell'intrinseca unità che li tiene insieme. Non è possibile salvaguardare i diritti umani, la stessa dignità della persona, prescindendo dalle ragioni profonde in cui essi trovano la loro ultima spiegazione e fondazione, ragione e giustificazione. Queste ultime non possano essere che etico-religiose perchè fondate sulla struttura ontologica dell'uomo. Il diritto è la persona e la persona è la realtà onto-assiologica prima, il principia nell'ordine tanto dell'umana riflessione teoretica e coscienziale, quanta dell'agire pratico in ogni sua forma.
Fundamentalną oraz decydującą kwestią podczas ustanawiania praw człowieka jest potrzeba rozszerzenia zakresu naszej racjonalności i ponownego otworzenia jej na ważne kwestie prawdy, dobra, sprawiedliwości, etyki życia, godności ludzkiej, a więc połączenia ze sobą teologii, filozofii i nauki przy pełnym poszanowaniu ich własnych metod i ich wzajemnej autonomii, jak i również przy świadomości ich wewnętrznej jedności, która utrzymuje je razem. Nie ma możliwości ochrony praw człowieka, samej godności osoby, nie biorąc pod uwagę głębokich przyczyn, w których znajdują one ostateczne wyjaśnienie oraz swoje ustanowienie, powód i wytłumaczenie. Te ostatnie mają charakter etyczno-religijny ponieważ opierają się na strukturze ontologicznej człowieka. Prawo jest osobą a osoba jest najpierw rzeczywistością onto-aksjologiczną, zasadą w porządku stworzoną na podstawie zarówno refleksji teoretycznej i sumienia ludzkiego, jak i praktycznego działania w każdej formie.
The fundamental and decisive factor in establishing human rights, is the need to extend the scope of our rationality and to re-open it on important issues of truth, good, justice, ethics of life, human dignity, and therefore the fusion of theology, philosophy and science with full respect for their own methods and their mutual autonomy, and also with the awareness of their inner unity, which keeps them together. There is no possibility of protection of human rights, the dignity of a person, not taking into account the profound causes, in which they have their definitive explanation and establishment, the reason and explanation. The latter are of ethical and religious character because they are based on the ontological structure of the human being. The right is the person and the person is the onto-axiological reality at first, the principle of the order created on the base of both theoretical reflection and human conscience, and practical action in any form .
URI: http://hdl.handle.net/11320/5903
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_M_Indellicato_Il_fondamento_etico_dei_diritti_umani.pdf740,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)