REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5895
Tytuł: Feminist legal theory: outline of the issue
Inne tytuły: Feministyczna teoria prawa
Autorzy: Cabaj, Janusz
Słowa kluczowe: sex
feminism
jurisprudence
theories
philosophy
Data wydania: 2010
Data dodania: 2-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 79-96
Abstrakt: In theory and philosophy of law, or as one can say, in jurisprudence, the dispute about the nature of the law has existed for ages. Traditionally, the axis of the dispute was denoted by advocates of natural law and legal positivism. One of the challenges to traditional conceptions of law is the Feminist Legal Theory. Probably, gender will be an important axis of social division. However, we must agree that it w i l l be not only, or even necessarily, the most substantial factor. There are many elements of structural social differentiation. Although the direction of feminist legal theories development is not determined and most non-feminist legal theories adopteither an internal or an extemal critique, feminist legal theories try to occupy a third perspective: the interpretative one. It means that feminism does not engage in entirely extemal critiques and prescriptions; it typically does not seek to rationalize legal practices. Feminist jurisprudence aspire to produce an account of legal practices which have a particularly intimate relevance to theory. Any clear-cut separation between theory and practices is rejected.
W teorii i filozofii prawa, lub jako można powiedzieć, w jurysprudencji, spór o naturę prawa toczy się od wieków. Tradycyjnie jego oś sporu wyznaczali zwolennicy prawa naturalnego i pozytywizmu prawniczego. Jednym z wyzwań dla tradycyjnych koncepcji prawa jest feministyczna teoria prawa. Prawdopodobnie płeć stanie się ważną osią społecznego podziału lub także jego najbardziej istotnym czynnikiem. Choć oprócz niej istnieje wiele elementów strukturalnego zróżnicowania społecznego. Chociaż kierunek rozwoju feministyczna teorii prawnych nie został dotąd określony a większość nie-feministycznych teorii prawnych polega na prowadzeniu wewnętrznej lub zewnętrznej krytyki, to te pierwsze zakładają przyjęcie innej postawy: interpretacyjnej. Oznacza to, że feminizm nie angażuje się w całkowicie zewnętrzne krytyki; zazwyczaj nie usiłuje racjonalizować praktyk prawnych. Feministyczna jurysprudencja aspiruje do prezentacji zestawu praktyk o wyjątkowo bliskim związku z teorią. Wszelkie wyraźne oddzielenie teorii i praktyki jest odrzucane.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5895
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_J_Cabaj_Feminist_legal_theory.pdf827,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.