REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5894
Tytuł: About surrogacy agreements against background of American experiences
Inne tytuły: O umowach surogacji w oparciu o amerykańskie doświadczenia
Autorzy: Bagan-Kurluta, Katarzyna
Słowa kluczowe: surrogacy
surrogacy agreement
intended parent
validity
public order
Data wydania: 2010
Data dodania: 2-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 59-78
Abstrakt: The development of medicine in the field of artificial procreation enabled artificial insemination of woman's egg and also implementation of an inseminated embryo to her womb. Belief in the potential material benefits resulting from surrogacy agreements added to differences in national laws have caused a phenomenon of reproductive tourism. Judging the number of Internet offers from women willing to become prospective surrogate mothers, services of this kind are in great demand including here in Poland. Although agreements are executed according to a mistakenly understood freedom of contract principle, mistakenly - because such agreements are null and void. American regulations regarding surrogacy agreements have the longest tradition. Although surrogacy contracts generate many complex problems, there is no uniform regulation binding all states, or at least one model ruling for all of them in the United States. The differences in laws signify the lack of consent to recognize surrogacy agreements as legal instruments. In states where they are accepted, they should be executed under control of the state or in a way ensuring that they actually have been executed. Inconsistency with public order is usually the reason to treat them as void. In states, where the laws do not deal with surrogacy contracts or surrogacy itself or other states where it is unclear how law would treat them - adjudicating courts can accept freedom of procreation as a justification of contract execution. The finest example of the newest American regulation is the Illinois Gestational Surrogacy Act, which is the most favorable for intended parents.
Rozwój medycyny w dziedzinie sztucznej prokreacji umożliwił sztuczne zapłodnienie komórki jajowej kobiety i wprowadzenie do jej organizmu w ten sposób zapłodnionej gamety. Natomiast przekonanie o potencjalnych korzyściach majątkowych wynikających z urnowy surogacji wraz z różnicami w prawach krajowych spowodowały powstanie zjawi ska turystyki reprodukcyjnej. Sądząc po ilości internetowych ofert kobiet chętnych do zostania potencjalnymi matkami zastępczymi, na usługi tego rodzaju istniej e duże zapotrzebowanie. Również w Polsce, mimo że urnowy surogacji są zawierane zgodnie z błędnie rozumianą swobodą kontraktowania, błędnie - ponieważ takie urnowy są nieważne. Amerykańskie regulacje dotyczące umów zastępczych mają najdłuższe tradycje. Chociaż urnowy surogacji mogą generować wiele złożonych problemów, brak jest tam jednolitego rozwiązania obowiązującego we wszystkich stanach, lub przynajmniej jednego modelu regulacji. Różnice w prawach stanowych oznaczają brak zgody na uznanie umów za powszechnie stosowany instrument prawny. W stanach, w których są dopuszczalne, powinny być zawierane pod kontrolą państwa lub w sposób gwarantujący, że rzeczywiście zostały zawarte. Sprzeczność z porządkiem publicznym jest zazwyczaj przyczyną ich nieważności. W stanach, w których prawo nie odnosi się do umów surogacji lub do samego rodzicielstwa zastępczego oraz w stanach, w których stanowisko prawa w kwestii surogacji jest niejasne, sąd orzekający w sprawie może zaakceptować wolność prokreacji jako uzasadnienie dla zawarcia takiej urnowy. Dobrym przykładem najnowszej amerykańskiej regulacji dotyczącej surogacji jest Illinois Gestational Surrogacy Act, najbardziej korzystny dla tzw. socjologicznych rodziców, który jednocześnie mógłby służyć jako model dla przyszłych rozwiązań prawnych .
URI: http://hdl.handle.net/11320/5894
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.05
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.