REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5893
Tytuł: Odnowienie funkcji adwokata przy sądach kościelnych
Inne tytuły: The renewal of the function of a lawyer in the courts of the Church
Autorzy: Sztychmiler, Ryszard
Słowa kluczowe: church
lawyer
attorney
nullity of marriage
lawyer's duties
Data wydania: 2010
Data dodania: 2-paź-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, 2010, s. 44-58
Abstrakt: W związku z coraz większym podkreślaniem praw człowieka, w tym praw wiernych w Kościele, w wyniku nadzorczych działań Sygnatury Apostolskiej, a także coraz większej świadomości prawnej społeczeństwa i wiernych Kościoła, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił renesans funkcji adwokata w procesach kanonicznych. Po wiekach złych doświadczeń z adwokatami Kościół znowu okazał im większe zaufanie. W sądach kościelnych najczęściej prowadzonymi procesami są procesy o nieważność małżeństwa. W tych też sprawach adwokaci najczęściej mogą występować. Zawsze należy pamiętać, że zadaniem tak sędziego, jak i stron procesowych oraz ich adwokatów podczas procesu je st odtwarzanie, przypominanie faktów, a nie ich tworzenie.
In view of the increasing underlining of the importance of human rights, including the rights of the Church faithful, as a result of the supervisory activities of the Apostolic Signatum, as well as a growing sense of law amongst both the faithful and society as a whole, there has been a renaissance of the function of a lawyer (attorney) in the canonical processes in recent decades. After centuries of bad experiences with lawyers, the Church has again put trust in them. The processes carried out in the courts of the Church most often are the processes of nullity of marriage. In these cases, lawyers are allowed to appear and often this occurs. They should always bear in mind, however, that the task of the judge and the parties to the litigation and its lawyers during a process, is to recreate or to recall the facts, not create them.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5893
DOI: 10.15290/bsp.2010.08.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_8_2010_R_Sztychmiler_Odnowienie_funkcji_adwokata_przy_sadach_koscielnych.pdf808,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.