REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5886
Tytuł: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania wobec skazanych młodocianych
Inne tytuły: Execution of imprisonment in the system of programmed rehabilitation in the case of juvenile inmates
Autorzy: Januszkiewicz, Marlena
Promotor(rzy): Szczygieł, Grażyna B.
Słowa kluczowe: kara pozbawienia wolności
skazani młodociani
system programowanego oddziaływania
polskie regulacje penitencjarne
praktyka penitencjarna
penalty of imprisonment
juvenile inmates
system of programmed rehabilitation
polish penitentiary solutions
penitentiary practice
Data wydania: 30-cze-2017
Data dodania: 28-wrz-2017
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest postępowanie ze skazanymi młodocianymi w polskich jednostkach penitencjarnych. Cel badań stanowiła analiza oraz ocena postępowania z więźniami młodocianymi w izolacji penitencjarnej w płaszczyźnie teoretycznej oraz empirycznej. Z uwagi na poruszane problemy wskazane było zastosowanie kilku metod badawczych (metoda analizy aktów prawnych, analizy literatury, metoda historyczna). Rozważania teoretyczne uzupełniły badania empiryczne. Podstawową metodą badawczą była analiza dokumentów. Przeanalizowano 238 akt osobowych skazanych oraz 231 indywidualnych programów oddziaływania. Zastosowano również metodę sondażu diagnostycznego. W badaniach uczestniczyły dwie grupy respondentów – wychowawcy penitencjarni (40) oraz skazani młodociani (232). Praca składa się z czterech rozdziałów. W Rozdziale I przedstawiono kształtowanie się definicji oraz odrębnego sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec młodocianych na przestrzeni lat. W Rozdziale II omówiono, w oparciu o przepisy kodeksu karnego wykonawczego oraz aktów wykonawczych, obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące postępowania z więźniami młodocianymi. Zaprezentowano też poglądy doktryny na ten temat. W rozdziałach III i IV przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące wykonywania wobec młodocianych kary w systemie programowanego oddziaływania. Pracę kończą podsumowanie i wnioski.
The subject of the doctoral dissertation is the ways of dealing with juvenile inmates in Polish prisons. The objective of the study was the analysis of theoretical and empirical aspects of the ways of dealing with juvenile inmates. Given the specificity of the studied problems, the author decided to apply several research methods (the analysis of legal acts, the analysis literature on the subject, the historical method). In addition, empirical study was carried out so as to check the mode of dealing with juvenile inmates in practice. One of the research methods was the analysis of documents, 238 inmates’ personal files were analysed, including the content of 231 individual programs developed for juvenile prisoners. The method of diagnostic poll was also used. Two respondent groups participated in the poll – correction officers (40) and juvenile inmates (232). The work includes four chapters. Chapter I presents the formation of the concept and treatment of juvenile offenders over the years. In Chapter II, the current model of dealing with juvenile inmates is discussed on the basis of provisions of the Executive Penal Code, executive acts and the legal doctrine. Chapters III and IV present the results of research on dealing with juvenile inmates in the system of programmed rehabilitation in Polish prisons. The last part of the dissertation is the conclusion.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5886
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Januszkiewicz_ Wykonywanie_kary_ pozbawienia_ wolnosci.pdf
Dostęp ograniczony
2,74 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.