REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5786
Tytuł: Phylogeography, genetic diversity and demography of boreal-montane orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Inne tytuły: Filogeografia, różnorodność genetyczna i demografia borealno-górskiego storczyka Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Autorzy: Jermakowicz, Edyta
Promotor(rzy): Brzosko, Emilia
Wróblewska, Ada (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: plant ecology
population genetic
glacial refuges
ekologia roślin
genetyka populacji
refugia glacjalne
Data wydania: 27-cze-2017
Data dodania: 4-sie-2017
Abstrakt: The primary aim of my PhD thesis was to determine the genetic and demographic patterns of the boreal-montane orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw. within its fragmented geographical range. In the first part of my research I investigated the phylogeographic structure of M. monophyllos within its Eurasian range using four polymorphic sequences of chloroplast DNA. These analyses indicated 19 haplotypes and relatively high values of haplotype and nucleotide cpDNA diversity. Three centres of genetic diversity have been revealed, as well as weak genetic structure of M. monophyllos in Europe. The AFLP analyses revealed low genetic diversity and confirmed the shallow phylogeographic structure of M. monophyllos in Europe. These results could be interpreted as evidence of a multidirectional gene flow between European populations of M. monophyllos, when the distribution range of this species was presumably more continuous and the population less isolated. Thus, the present distribution area of M. monophyllos could be the remnants of its Late Glacial and early Holocene much wider range. Demographic analyses showed extremely dynamic nature of M. monophyllos populations and identify regional demographic patterns for species based mainly on reproductive features. The researches distinguished populations of M. monophyllos from anthropogenic habitats by their specific ecological features and relatively high genetic variation. Hence, their should be considered as valuable items in shaping M. monophyllos’ future diversity patterns.
Głównym celem mojej rozprawy doktorskiej było ustalenie genetycznych i demograficznych wzorców zmienności dla borealno - górskiego storczyka Malaxis monophyllos (L.) Sw., w jego podzielonym zasięgu geograficznym. W pierwszej części moich badań, przy użyciu czterech, polimorficznych sekwencji chloroplastowego DNA, określiłam strukturę filogeograficzną M. monophyllos w euroazjatyckiej części zasięgu. Analizy te pokazały istnienie 19 haplotypów oraz względnie wysoką różnorodność haplotypową i nukleotydową cpDNA. Ujawniły również istnienie trzech centrów różnorodności genetycznej oraz brak wyraźnej struktury filogeograficznej M. monophyllos w Europie. Analizy AFLP pokazały z kolei niską różnorodność genetyczną oraz potwierdziły słabo zarysowującą się strukturę filogeograficzna M. monophyllos w Europie. Wyniki te mogą być dowodem na istnienie wielokierunkowego przepływu genów między europejskimi populacjami M. monophyllos, kiedy zasięg gatunku był prawdopodobnie bardziej ciągły, a populacje mniej izolowane. W związku z tym, obecny zasięg M. monophyllos może być jedynie pozostałością po jego późno-glacjalnym i wczesno holoceńskim dużo szerszym zasięgu. Przeprowadzone analizy demograficzne pokazały niezwykle dynamiczny charakter populacji M. monophyllos oraz istnienie regionalnych wzorców demograficznych dla gatunku, opartych głównie na cechach reprodukcyjnych. Jednocześnie, przeprowadzone przeze mnie badania, pokazały że populacje z siedlisk antropogenicznych charakteryzują się specyficznymi właściwościami ekologicznymi oraz względnie wysoką różnorodnością genetyczną, co sprawia, że mogą być postrzegane jako cenne elementy biorące udział w kształtowaniu się przyszłych wzorców różnorodności gatunku.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Biologii
Sponsorzy: Financial support was given by the Polish Ministry for Science and Higher Education under a grant number NN304 606038, principal investigator: Edyta Jermakowicz.
Opis: W skład rozprawy wchodzą trzy artykuły naukowe opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach z listy JCR: 1) Jermakowicz E., Wróblewska A., Brzosko E., Mirski P., Hirse T. 2015. Phylogeographical structure of the boreal-montane orchid Malaxis monophyllos as a result of multi-directional gene flow. Botanical Journal of the Linnean Society 178: 138-154. DOI: 10.1111/boj.12268. 2) Manuscript accepted for publication in Polish Journal of Ecology, as: Jermakowicz E., Brzosko E., Kotowicz J. and Wróblewska A. Genetic diversity of orchid Malaxis monophyllos over European range as an effect of population properties and postglacial colonization. 3) Jermakowicz E., Brzosko E. 2016. Demographic responses of boreal-montane orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw. populations to contrasting environmental conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(1): 3488; DOI: http://dx.doi.org/10.5586/asbp.3488.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5786
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WBiol)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)