REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5778
Tytuł: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej w Polsce
Inne tytuły: Academic Business Incubators as a creator of economic activity in Poland
Autorzy: Siemieniuk, Łukasz
Promotor(rzy): Sikorski, Jerzy
Słowa kluczowe: aktywność gospodarcza
przedsiębiorczość akademicka
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
economic activity
academic entrepreneurship
Academic Business Incubators
Data wydania: 13-cze-2017
Data dodania: 26-lip-2017
Abstrakt: Celem pracy doktorskiej jest identyfikacja i ewaluacja wpływu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na kreowanie aktywności gospodarczej w Polsce. Badania przeprowadzone przez autora dysertacji, jak również analiza danych źródłowych pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy głównej rozprawy doktorskiej, sformułowanej w formie stwierdzenia: zakłada się, iż warunkiem kreowania aktywności gospodarczej środowiska akademickiego oraz pozostałych członków społeczności w Polsce są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, oraz trzech hipotez szczegółowych: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wpływają na poziom aktywności gospodarczej środowiska akademickiego oraz pozostałych członków społeczności w Polsce poprzez tworzenie StartUp’ów; Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oddziałują na rozwój kapitału ludzkiego środowiska akademickiego oraz pozostałych członków społeczności w Polsce; Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości rzutują na poziom infrastruktury ośrodków wspierających aktywność gospodarczą w Polsce; jak również zrealizowanie celu dysertacji. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stwarzają możliwości rozwoju aktywności gospodarczej w Polsce, zapewniając realizację innowacyjnych pomysłów w ramach wspomaganej aktywności gospodarczej, są także szansą na efektywny transfer wiedzy i technologii do gospodarki w zakresie tworzenia StartUp’ów.
The aim of the dissertation is to identify the impact of Academic Business Incubators on the creation of economic activity in Poland. Studies conducted by the author of this dissertation along with the analysis of source data, allowed to validate the main hypothesis of the dissertation, formulated in the statement: it is assumed that Academic Business Incubators are a prerequisite for creating economic activity among academics and other society members in Poland; as well as three detailed hypotheses: by creating StartUps Academic Business Incubators affect the level of economic activity of the academic community and other members of the society in Poland; Academic Business Incubators affect the development of the human capital of the academic community and other members of the society in Poland; Academic Business Incubators affect the infrastructure of economic activity supporting centres in Poland. The research and analysis of source data allowed to achieve the objective of the dissertation. Academic Business Incubators create opportunities for the development of economic activity in Poland by providing innovative ideas within the framework of assisted economic activity. They are also an opportunity for effective transfer of knowledge and technology to the economy in terms of creating StartUps.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/5778
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Siemieniuk_Akademickie_Inkubatory_Przedsiebiorczości_jako_kreator_aktywnosci_gospodarczej_w_Polsce.pdf
Dostęp ograniczony
5,44 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.