REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5732
Tytuł: Model ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków kadry zarządzającej spółek kapitałowych
Inne tytuły: The model of Directors & Officers liability insurance
Autorzy: Skrodzki, Karol
Promotor(rzy): Mróz, Teresa
Słowa kluczowe: ubezpieczenie
odpowiedzialność cywilna
kadra zarządzająca
spółka kapitałowa
insurance
civil liability
directors & officers
company
Data wydania: 30-maj-2017
Data dodania: 11-lip-2017
Abstrakt: Zakłady ubezpieczeniowe oferują ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej ponad dwudziestu grupom zawodowym. Niewątpliwie jednym z ciekawszych i bardziej specyficznych ubezpieczeń tego typu jest nieobowiązkowe ubezpieczenie władz spółek kapitałowych, które odnosi się do ich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z zarządzaniem spółką (ubezpieczenie D&O). W Polsce, jak dotychczas, nie funkcjonuje odrębna regulacja prawna przedmiotowego ubezpieczenia. Zaproponowana rozprawa doktorska, dąży do osiągnięcia dwóch powiązanych ze sobą celów. Pierwszym z nich jest przybliżenie regulacji dotyczących ubezpieczeń D&O obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozprawa spełnia więc cel poznawczy. Rozwiązania amerykańskie są punktem odniesienia do oceny polskiej praktyki ubezpieczeniowej. Drugim celem dysertacji - bezpośrednio powiązanym z pierwszym - jest ustalenie, czy w ramach polskiej praktyki ubezpieczeniowej można mówić o wykształceniu się ogólnego modelu ubezpieczenia D&O i czy jest to rozwiązanie swoiste (chociaż częściowo niepowtarzalne), czy też bazuje na koncepcji tego ubezpieczenia wypracowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ostatecznie, celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy ustalona praktyka ubezpieczeniowa jest na tyle niespójna, że wymagana jest interwencja ustawodawcy.
Insurance companies offer civil liability insurance for more than twenty professional groups. Undoubtedly one of the most interesting and specific insurance of this type is an optional Directors & Officers liability insurance, which refers to the liability for damage caused in connection with the management of the company. There is no legal regulation of the D&O liability insurance so far in Poland. The proposed doctoral thesis, seeks to achieve two interrelated goals. The first one is to bring closer legal regulations concerning the D&O liability insurance in USA. That is why the dissertation meets the cognitive goal. Moreover, the American solution is the reference point for the evaluation of Polish insurance practice in the matter. The second aim of the thesis, which directly relates to the first one, is to determine whether, in the context of the Polish insurance practice it is possible to talk about a general model of D&O liability insurance and whether it is a specific solution or based on the American concept. Finally, the goal of the thesis is to answer the question, whether the existing D&O liability insurance practice is so inconsistent that requires the intervention of the Polish legislature.
Afiliacja: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/5732
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.