REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5731
Tytuł: Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym
Inne tytuły: Parental kidnapping in legal and criminological terms
Autorzy: Dajnowicz-Piesiecka, Diana
Promotor(rzy): Pływaczewski, Emil Walenty
Słowa kluczowe: porwania rodzicielskie
małoletni
rodzic
przestępstwo
parental abduction
a minor
a parent
a crime
Data wydania: 15-maj-2017
Data dodania: 11-lip-2017
Abstrakt: Rozprawę doktorską poświęcono tematowi porwań rodzicielskich. Składa się ona z ośmiu rozdziałów. W rozdziale I omówiono metodykę badań. Przedstawiono cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawczych oraz zarys organizacji i przebiegu badań. W II rozdziale omówiono regulacje międzynarodowe i europejskie dotyczące porwań rodzicielskich oraz przepisy prawa karnego innych państw europejskich. W rozdziale III omówiono polskie historyczne akty prawa karnego, które regulowały przestępstwo porwania dziecka. W kolejnym rozdziale przedstawiono analizę ustawowych znamion przestępstwa określonego w art. 211 k.k. Przedstawiono podmiot przestępstwa ze szczególnym uwzględnieniem rodzica jako sprawcy porwania dziecka a także przedmiot ochrony (zamachu), stronę podmiotową i przedmiotową, formy stadialne i zjawiskowe, tryb ścigania, wymiar kary i środków karnych oraz zbieg przestępstw i przepisów. Rozdział piąty dotyczył dynamiki i etiologii porwań rodzicielskich. Zagadnienia te omówiono z perspektywy danych policyjnych oraz wyników badań aktowych. W rozdziale szóstym zaprezentowano obraz porwań rodzicielskich jaki wyłonił się ze zbadanych akt spraw karnych. Opisano dane osobopoznawcze sprawcy i małoletniego oraz przedstawiono opis sposobów i okoliczności popełnienia przestępstwa oraz czas i miejsce. W siódmym rozdziale opisano reakcje wymiaru sprawiedliwości wobec porwań rodzicielskich. Przedstawiono ten aspekt w świetle wyników badań statystycznych oraz aktowych. Ósmy rozdział dotyczy zapobiegania porwaniom rodzicielskim. Omówiono w nim działalność zapobiegawczą organów państwowych i organizacji pozarządowych.
Doctoral was devoted to the topic of parental kidnapping. It consists of eight chapters. Chapter I discusses the research methodology. An objective study, research problems and hypotheses, methods, techniques and tools of research and an outline of the organization and conduct research. In the second chapter we discuss the regulations concerning the international and European parental kidnapping and criminal laws of other European countries. Chapter III discusses the Polish historical acts of criminal law, which regulated the crime of kidnapping the child. The next chapter presents an analysis of the laws of the offense referred to in Article. 211 K. K. Presents the subject of crime, with particular emphasis on parents as the perpetrators of the kidnapping of a child and the object of protection (the attack), page subjective and objective, forms stadialne and phenomenal mode, prosecution, and punishment of criminal offenses and the confluence and regulations. The fifth chapter concerned dynamics and etiology of parental kidnapping. These issues are discussed from the perspective of police data and findings court files. In the sixth chapter presents the picture of parental abduction as it emerged from the files examined criminal cases. Described data osobopoznawcze offender and the minor as well as a description of the ways and circumstances of the offense and the time and place. In the seventh chapter describes the reaction of justice against parental abductions. We present this aspect in the light of the results of the surveys and court files. The eighth chapter concerns the prevention of parental kidnapping. It discusses the preventive activity of state bodies and non-governmental organizations.
Afiliacja: Wydział Prawa.Katedra Prawa Karnego. Zakład Prawa Karnego i Kryminologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/5731
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Dajnowicz-Piesiecka_Porwania_rodzicielskie_w_ujeciu_prawnym_i_kryminologicznym.pdf
Dostęp ograniczony
2,76 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.