REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5650
Tytuł: Hybridization and gene introgression between European and Siberian roe deer
Inne tytuły: Hybrydyzacja i introgresja genów między sarną europejską a sarną syberyjską
Autorzy: Matosiuk, Maciej
Promotor(rzy): Borkowska, Anetta
Data wydania: 30-maj-2017
Data dodania: 21-cze-2017
Abstrakt: Specjacja jest procesem ewolucyjnym prowadzącym do powstania gatunków. Młode gatunki często nie mają w pełni wykształconych barier reprodukcyjnych, a ich kontakt może prowadzić do hybrydyzacji. Historia hybrydyzacji może być bardzo złożona, włączając w to liczne okresy przepływu genów a także asymetrię w kierunku ich przepływu. Głównym celem rozprawy było określenie ewolucyjnych aspektów hybrydyzacji oraz introgresji genów sarny syberyjskiej Capreolus pygargus do genomu sarny europejskiej C. capreolus. Przeprowadzono analizy zmienności sekwencji markerów mtDNA oraz związanych z chromosomami płci na próbie 452 osobników sarny europejskiej pochodzących z 21 populacji z Polski, a także analizy porównawcze 16 mitogenomów należących do C. capreolus, C. pygargus oraz hybrydów. Badania potwierdziły obecność mtDNA C. pygargus na terenie Polski i wykazały powszechną introgresję we wschodniej oraz południowo-wschodniej części kraju. Markery związane z chromosomami płci nie wykazały śladów introgresji. Naturalna hybrydyzacja miała miejsce na terenie Europy Środkowej i była związana z ekspansją sarny europejskiej na wschód po okresie młodszego dryasu. Przejęte warianty mtDNA rozprzestrzeniły się na czole fali ekspansji wskutek surfingu genetycznego, doprowadzając do obserwowanej asymetrii introgresji. Analizy mitogenomów wykazały, iż linia C. capreolus jest podatna na introgresję mało zmiennego i prawie ancestralnego typu mtDNA C. pygargus. Brak istotnych śladów pozytywnej selekcji w linii sarny syberyjskiej wskazuje, iż powszechna introgresja mtDNA jest neutralna ewolucyjnie.
Speciation is a fundamental evolutionary process of species origin. Secondary contact of young species without fully established reproductive barriers can lead to interbreeding. History of hybridization can be complex, involving multiple angielskim (max 1400 znaków periods of gene flow and asymmetry in its direction. The main aim of the thesis was to infer evolutionary aspects of hybridization and gene introgression between Siberian roe deer Capreolus pygargus and European roe deer C. capreolus. In order to reach this purpose I performed analyses of genetic variation of mitochondrial and sex-linked markers in 452 European roe deer individuals from 21 populations in Poland. Comparative analysis of 16 mitogenomes of European and Siberian roe deer, and introgressed individuals was also performed. Population genetic structure analysis confirmed the presence of C. pygargus mtDNA, and revealed a widespread mtDNA introgression in eastern and southeastern Poland. Sex-specific markers did not show signs of introgression. Natural interspecific hybridization event took place in Central Europe after Younger Dryas period and coincided with eastward expansion of C. capreolus. MtDNA variants acquired by introgressive hybridization spread out on the wave of expansion through the mechanism of gene surfing, leading to observed asymmetrical gene flow. Comparative analysis of mitogenomes revealed that C. capreolus lineage is susceptible to incorporation of almost ancestral type of C. pygargus mtDNA. No significant signs of positive selection for Siberian roe deer mtDNA suggested that the present widespread introgression is evolutionary neutral.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Biologii
Sponsorzy: This work was financially supported by the National Science Centre of Poland (Grant N N304 390838 to Anetta Borkowska). I was a beneficiary of the project “Scholarships for PhD students of Podlaskie Voivodeship” cofinanced by European Social Fund, Polish Government and Podlaskie Voivodeship.
Opis: Rozprawę doktorską stanowią dwa anglojęzyczne artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, wymienionych w wykazie A czasopism, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki: 1) Unexpected population genetic structure of European roe deer in Poland: an invasion of the mtDNA genome from Siberian roe deer, Matosiuk M., Borkowska A., Świsłocka M., Mirski P., Borowski Z., Krysiuk K., Danilkin A.A., Zvychaynaya E.Y., Saveljev A.P., Ratkiewicz M., Molecular Ecology 23(10): 2559–2572, Copyright © 2014, John Wiley & Sons Ltd, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12745/full;
2)Evolutionary neutrality of mtDNA introgression: evidence from complete mitogenome analysis in roe deer, Matosiuk M., Sheremetyeva I.N., Sheremetyev I.S., Saveljev A.P., Borkowska A., Journal of Evolutionary Biology 27(11): 2483–2494, Copyright © 2014, John Wiley & Sons Ltd, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12491/full.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5650
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WBiol)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matosiuk_M_PhD_thesis_Hybridization_and_gene_introgression_between_European_and_Siebrian_roe_deer.pdf
Dostęp ograniczony
15,88 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)