REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4992
Tytuł: Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej - jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna
Inne tytuły: The Families Which Needed Support During the Second Republic
Autorzy: Samsel, Agata
Słowa kluczowe: rodzina
edukacja
jakość życia
pomoc społeczna
historia
family
education
quality of life
social
history
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-sty-2017
Wydawca: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Źródło: Wychowanie w Rodzinie, T. 7/1, 2013, s. 235-258
Abstrakt: Badania zrealizowane w okresie 11 RP udowadniają, że głównym powodem, dla którego rodziny nie były w stanie spełnić swych podstawowych zadań, była bieda. Niski poziom wykształcenia był kolejnym. Gdy j uż odkryto przyczyny tych zjawisk, możliwe stało się wypracowanie oraz podjęcie określonych działań poprzez nową, zaplanowaną i celową politykę społeczną. Wsparcie państwa, które z początku było głównie finansowe i niewystarczające, zostało zastąpione bardziej długofalowymi działaniami. Celem tych działań była poprawa jakości życia najbiedniejszych oraz przeciwdziałanie powstawaniu niechcianych potrzeb społecznych. Pojawiły się pewne nowe formy wsparcia socjalnego. Niektóre z nich nie były nigdy wcześniej realizowane albo stosowane rzadko. Wśród nich znalazły się: opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne oraz edukacja dzieci i dorosłych. Zakres tych działań nie był wystarczająco szeroki, aby zaspokoić wszystkie potrzeby społeczne. Z drugiej strony - biorąc pod uwagę liczbę problemów nowego kraju - osiągnięcia polityki społecznej tego okresu były znaczące.
The research done at the time proved that the main reason for families failing to fulfil their basie roles was poverty. Having little education was the other one. Once the causes of the phenomena were discovered it became possible to work out and take certain actions within a new, planned, and deliberate social policy. The govemment help, which was initially mainly financial and not efficient enough, was replaced by more long distance actions. The actions were aimed at improvement of the living standard of the poorest and preventing the rising of unwanted social needs. Some new forms of social support appeared. Some of them were seidom or never used before. Among them there were health care, psychological support, childcare support, and education of children and adults. The range of the actions taken was not wide enough to fulfil all the social needs. On the other hand, taking the amount of problems of the new country in to consideration, the achievements of the social policy at the time were remarkable.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4992
ISBN: 978-83-61955-31-3
ISSN: 2082-9019
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (Bib)
Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Samsel_Rodziny potrzebujace_wsparcia_w_II_Rzeczypospolitej.pdf895,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.