REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4935
Tytuł: Skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w izolacji penitencjarnej
Inne tytuły: Inmates posing a serious social threat or a serious threat to the prison's security
Autorzy: Januszkiewicz, Ewelina
Promotor(rzy): Szczygieł, Grażyna B.
Słowa kluczowe: więźniowie niebezpieczni
kara pozbawienia wolności
standardy międzynarodowe
polskie regulacje penitencjarne
praktyka penitencjarna
dangerous prisoners
penalty of imprisonment
international standards
polish penitentiary solutions
penitentiary practice
Data wydania: 28-lis-2016
Data dodania: 28-gru-2016
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest postępowanie ze skazanymi stwarzającymi poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w polskich jednostkach penitencjarnych. Celem badań była analiza oraz ocena postępowania z więźniami tzw. „niebezpiecznymi” w izolacji penitencjarnej w płaszczyźnie teoretycznej oraz empirycznej. Biorąc pod uwagę specyfikę badanych problemów zdecydowano się na zastosowanie kilku metod badawczych: metodę analizy aktów prawnych, analizy literatury, metodę historyczną. W celu sprawdzenia jaki jest tryb postępowania z więźniami tzw. „niebezpiecznymi” w praktyce przeprowadzono badania empiryczne. Jedną z wykorzystanych metod badawczych była analiza dokumentów. Zastosowano też metodę sondażu diagnostycznego. Praca składa się z czterech rozdziałów. W Rozdziale I ukazano postępowanie ze skazanymi tzw. „niebezpiecznymi” z perspektywy standardów międzynarodowych. W Rozdziale II ukazano ewolucję postępowania z więźniami tzw. „niebezpiecznymi” w polskich regulacjach prawnych. W Rozdziale III w oparciu o przepisy kodeksu karnego wykonawczego, aktów wykonawczych oraz poglądy doktryny omówiono obowiązujący model postepowania z więźniami tzw. „niebezpiecznymi”. W rozdziale IV zaprezentowano wyniki badań dotyczących postępowania ze skazanymi tzw. „niebezpiecznymi” w polskich jednostkach penitencjarnych. Pracę kończy podsumowanie.
The subject of the doctoral dissertation is the ways of dealing with inmates posing a serious social threat or a serious threat to the prison's security in Polish prisons. The objective of the study was the analysis of theoretical and empirical aspects of the ways of dealing with so-called “dangerous inmates” in prisons. Given the specificity of the studied problems, the author decided to apply several research methods: the analysis of legal acts, the analysis of International acts, the analysis literature on the subject, the historical method. In addition, empirical study was carried out so as to check the mode of dealing with so-called “dangerous inmates” in practice. One of the research methods was the analysis of documents. The method of diagnostic poll was also used. The work includes four chapters. Chapter I presents the ways of dealing with so-called “dangerous inmates” from the international standards perspective. Chapter II presents the evolution of dealing with so-called “dangerous inmates” in Polish legal regulations. In Chapter III, the current model of dealing with so-called “dangerous inmates” is discussed on the basis of provisions of the Executive Penal Code, executive acts and the legal doctrine. Chapter IV presents the results of research on dealing with so-called “dangerous inmates” in Polish prisons. The last part of the dissertation is the conclusion.
Afiliacja: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/4935
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Januszkiewicz_Emilia_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
2,21 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.