REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4806
Tytuł: Ogrody Wschodu w staropolskim orbis terrarum (na wybranych przykładach literackich)
Inne tytuły: Eastern gardens in Old-Polish orbis terrarum (based on selected literary examples)
Autorzy: Krawiec-Złotkowska, Krystyna
Słowa kluczowe: garden
Orient
Exoticism
Old-Polish culture
diary
poem
topic
locus amoenus
Vanitas
ogród
egzotyzm
kultura staropolska
diariusz
poemat
topika
locus amoenus
Vanitas
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 67-94
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The study analyses gardens of the East represented in selected Old-Polish literary texts: "Wypisanie drogi tureckiej" by Erazm Otwinowski, "Perska księga […] nazwana Gulistan to jest Ogród różany" by Sa’adi from Shiraz translated into Polish by Samuel Otwinowski, Dwór cesarza tureckiego by Szymon Starowolski and "Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy" by Samuel Twardowski. Although the study offers only a brief review of the subject matter, it can be argued that the perception and description of exotic gardens differed among Poles. Caesarian gardens were described by Sarmatians in line with Greek and Roman tradition. They used locus amoenus and associated gardens of the East with the Garden of Eden and Arcadia. Samuel Otwinowski, an author of "Gulistan’s" translation, partly broke from this “stereotype” by introducing the elements of the eastern – Sufi – mystique; however, his works also feature references to Christianity.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
Nota biograficzna: KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA Krystyna, dr, adiunkt w Instytucie Polonistyki w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie i interpretacji staropolskiej poezji, prozy i tekstów paraliterackich; komponentach i opozycjach przestrzennych staropolskiego orbis terrarum określanych według zróżnicowanych kryteriów: miejsce znane – miejsce obce, obszar natury – obszar kultury, locus amoenus – locus horridus, sacrum – profanum, lux – tenebrae ; filozoficznych i antropologicznych aspektach przestrzeni egzystencjalnej; toposach literackich i topice utworów staropolskich oraz ich znaczeniu w literaturze, kulturze i tradycji dawnej Polski i Europy; motywach zakorzeniających człowieka w określonym miejscu i czasie, łączących z wiekami dawnymi, identyfikujących z narodem, z tradycją Wielkich i Małych Ojczyzn (zwłaszcza Kaszub); przestrzeni literackiej ujmowanej w perspektywie geopoetyki. Jest autorką monografii "Przestrzenie Wacława Potockiego" (Słupsk 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów związanych z tematyką badań. Pod jej redakcją ukazały się: "Rzeczpospolita domów I. Zamki, dworki i pałace" (Słupsk 2008), "Kalwaria Wejherowska. Żywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu" (Wejherowo 2008), "Rzeczpospolita domów II. Chaty" (Słupsk 2010), "Rzeczpospolita domów III. Domy Boże" (Słupsk 2012), "Piotr Skarga SJ w Roku Jubileuszowym" (Słupsk–Koszalin 2014), "Rzeczpospolita domów IV. Domy miejskie" (Słupsk 2015). W przygotowaniu publikacje pod jej redakcją: "Rzeczpospolita domów V. Karczmy, gospody, zajazdy... i E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza" , oraz monografia: "Na początku był ogród... Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy".
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4806
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03 krawiec-zlotkowska.pdf681,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)