REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4699
Tytuł: Праблема аўтабіяграфізму ў творчасці Янкі Брыля
Inne tytuły: Problem autobiografizmu w twórczości Janki Bryla
The problem of autobiographism in the works of Yanka Bryl
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Promotor(rzy): Twaranowicz, Halina
Słowa kluczowe: literatura białoruska
Janka Bryl
autobiografizm
liryzm
typologia
belorusian literature
Yanka Bryl autobiography
lyricism
typology
Data wydania: 11-paź-2016
Data dodania: 15-lis-2016
Abstrakt: Przedmiotem analizy rozprawy pod tytułem "Problem autobiografizmu w twórczości Janki Bryla" są biograficzne determinanty dzieł Janki Bryla, wybitnego pisarza, klasyka literatury białoruskiej, eseisty i tłumacza. Zasadniczym celem rozprawy jest zatem prześledzenie bogatej, zwłaszcza z pierwszego okresu życia, biografii J. Bryla i zestawienie jej z jego twórczością literacką, gdyż, jak się okazało, doświadczenie życiowe stało się dla pisarza podstawowym tworzywem literackim. W rozdziale pierwszym podjęto próbę wykazania w jaki sposób autobiografizm przejawia się w opowieściach "Сірочы хлеб" ("Sierocy chleb"), "У сям'і" ("W rodzinie"), "Золак, убачаны здалёк" ("Świt ujrzany z daleka") oraz w powieści "Ніжнія Байдуны" ("Bajdy Dolne"). W rozdziale drugim analizowana jest pod względem gatunkowo-stylistycznym i tematycznym powieść liryczna - jedyna w dotychczasowej literaturze białoruskiej - "Птушкі і гнёзды" ("Ptaki i gniazda"). Rozdział trzeci poświęcony został analizie krótkich utworów prozatorskich, które uprawiał pisarz w ostatnich czterdziestu latach życia, jeśli nie w ciągu całego okresu twórczości.
Biograpical determinants of the works of the outstanding writer, a classicist of Belarussian literature, essayist and translator are the subject of the analysis of a dissertation entitled "The problem of autobiographism in the works of Yanka Bryl". The principal purpose of the dissertation is therefore to trace the rich, especially from the first period of his life, biography of Yanka Bryl and to compare it with his literary works, because, as it turned out, life experience became the writer's primary literary material. In the first chapter entitle an attempt was made to demonstrate in what way autobiographism manfests itself in stories "Сірочы хлеб" ("Orphan's bread"), "У сям'і" ("In the family"), "Золак, убачаны здалёк" ("Dawn, seen from a distance") and in the novel "Ніжнія Байдуны" ("Lower fairy tales"). In the second chapter entitled the lyrical novel - the only one in the current Belarussian literature - "Птушкі і гнёзды" ("Birds and nests") is analyzed in terms of genre, tyle and theme. The third chapter entitled was pacticed during the last forty years of his life, if not during the entire period of his creativity.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Instytut Wschodniosłowiański.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4699
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Alsztyniuk_Anna_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,36 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.