REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4698
Tytuł: Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Inne tytuły: Legal nature of a study of conditions and directions of district spatial development
Autorzy: Sawicka, Joanna
Promotor(rzy): Kijowski, Dariusz Ryszard
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne
plan
akt normatywny
polityka przestrzenna
spatial planning
plan
normative act
spatial policy
Data wydania: 6-wrz-2016
Data dodania: 14-lis-2016
Abstrakt: Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w świetle całokształtu obowiązujących regulacji prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku przedstawicieli doktryny teorii prawa i prawa administracyjnego, jak również orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. W zakresie obranej tematyki główna hipoteza badawcza, którą zweryfikowano w podjętych rozważaniach, brzmi: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem normatywnym. W dysertacji omówiono system aktów planowania przestrzennego, akty planowania, pojęcie polityki przestrzennej, na przykładzie wybranych studiów podjęto próbę wskazania na cechy, które przemawiają za zakwalifikowaniem ich do tychże kategorii. Podniesiono wątpliwości co do kwalifikacji studium jako aktu normatywnego o charakterze wewnętrznym, jak również regulacji aktów prawnych, które mogą wskazywać na jego powszechnie obowiązujący charakter. Podniesiono wątpliwości co do umiejscowienia aktów planowania, jak również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w wyodrębnianych dotychczas w doktrynie prawa administracyjnego formach działania administracji publicznej.
Fundamental purpose of this dissertation consists in presentation of legal nature of a study of conditions and directions of district spatial development in the light of binding legal regulations in their entirety, taking into consideration up-to-date achievements of representatives of the doctrine of theory of law and administrative law, as well as judicature of Constitutional Tribunal and administrative courts. Within the scope of selected subject matter, the main research hypothesis verified in the course of presented deliberations is as follows: A study of conditions and directions of district spatial development is a normative act. Dissertation covers acts recognized as part of the spatial planning system, planning acts, spatial policy, in reference to selected studies an attempt is made to determine these features which support their qualification as planning acts. Doubts about qualification of the study as a normative act of internal nature are discussed as well as doubts about provisions of legal acts which may suggest its generally applicable nature. Doubts are raised about location of planning acts, as well as studies of conditions and directions of district spatial development, within forms of action of public administration distinguished so-far in the legal doctrine.
Afiliacja: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/4698
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sawicka_Joanna_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
2,62 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.